Zmiany na wedkuje

/ 93 odpowiedzi
mar83


Zamiast dokonywać zmian wizualnych i niewiele wnoszących do funkcjonowania portalu,wymieńcie serwer,zdarzają się  bowiem sytuacje,że nie można wejść na stronę a i zmiana rozdziałÓw nie zawsze kończy się sukcesem. (2010/09/20 21:35)

Amitaf


(Witam Mirek i Piotrek i reszta) Nigdy nie zrozumiem tej mentalności naszego narodu. Czego byś człowieku nie zmienił, znowelizował, poprawił, dodał, odjął, wyciął, wmontował, przemalował, itd itp................................ to i tak zawsze dupa z tyłu i będzie źle. Na początku oczywiście. Potem oponentów pomalutku ubywa, ubywa, ubywa....... Czysto tradycjonalistyczny naród.  I PESYMISTYCZNY....w większości :) Nie pół szklanki jest pełne, ale pół szklanki jest puste :), i tak ze wszystkim. Nowa laseczka jest tylko (przeważnie) lepsza, coooo? :) Haaaa! Pod warunkiem, że sami ją zmienimy, a nie jak KTOŚ nam ją zmieni.... hahahahahahahahaha. Także spokojnie, pażywiom....-uwidim......, spakojna tawariszczi, spakojna :) Budziet płocha, ubijom gada :)


Witam.

Niestety nie mogę się zgodzić z Twoimi spostrzeżeniami. U nas tzw. „poprawki” czy inne ulepszacze tylko wprowadzają chaos. I to dotyczy wszystkich dziedzin życia w Polsce. Tylko znikomy procent takich zmian jest podyktowany polepszeniem życia ogółu. Cała reszta jest pozorowanymi działaniami tych, co mają wpływ na nasze życie i prowadzą „radosną twórczość” tak naprawdę nikomu niepotrzebną. LEPSZE było, jest i będzie wrogiem DOBREGO. I kolego „Mastiff” tradycjonalizm nie jest czymś złym. Trochę się zapędziłeś za daleko (moim zdaniem) z tymi wypowiedziami. Należy go pielęgnować, aby można było coś przekazać naszym następcą! Dlatego uważam, że stara wersja była DOBRA i nie należało jej zmieniać!

 

(2010/09/21 07:11)

kibico


Nie wszystko co jest nowe ,musi byc lepsze,ja osobiscie nielubie niezapowiedzianych zmian (2010/09/21 08:00)

użytkownik53588


Chciałbym się zapytać skąd się biorą takie oto wiadomości w skrzynce prywatnej jak i e mailowej ? 1;) Witam drodzy,

Nazywam się Elizabeth Conte, chciałbym poprosić o swoje prawdziwe friendship.I mają ważne powody żądania zainteresowanie. Napisz do mnie tutaj: (elizabethlansana@hotmail.com)
Dzięki, Elizabeth.

Hi dear,

My name is elizabeth Conte,I wish to ask for your true friendship.I have important reasons to request your interest. Write me here:(elizabethlansana@hotmail.com)  WIADOMOŚĆ 2)
Witam drodzy,
 
Dzięki za odpowiedź e-mail, Cieszę się, że odpisał. Szczerze mówiąc, muszę prosić o przeprosiny na swój ciężar poszanowania życia i niespodzianka ten list można zobaczyć do Ciebie, ponieważ nie byliśmy w dużo komunikacji. Ale chcę was, byście się ze mną, że ze względu na brzydką sytuację pewnego pięknego w sobie, które prowadzą mnie do otwarcia się na Ciebie. Jak tam jest życie z Tobą?, Wierząc, że to w porządku. Będę chciał powiedzieć więcej o sobie, rodzinie i ważnych powodów dlaczego mam się skontaktować. Jestem Miss Elizabeth Lansana Conté, 25 lat i tylko córka zmarłego prezydenta Lansana Conté, który był były prezydent Gwinei Konakry przed jego śmiercią w dniu 22 grudnia 2008 roku. Śmierci mojego Ojca sposób otwarty do wojskowego zamachu stanu w Gwinei, prowadzi kapitan Moussa Dadis Camara. Kapitan Moussa Dadis Camara pojawił się jako lider grupy oficerów, którzy przejęli władzę w bezkrwawym zamachu stanu, po śmierci mojego zmarłego ojca prezydenta Lansana Conte w dniu 22 grudnia 2008 roku. Zajętych władzy przez Camara prowadzić do aresztowania dwóch moich braci do więzienia kapitan Camara wojskowych. Kapitan Moussa Dadis Camara oskarżać moich dwóch starszych braci z handlu narkotykami, co doprowadziło do ucieczki do pobliskiego kraju Senegal bezpieczeństwa mojego życia i dziedziczą się ze mną.

Jestem sam na tym świecie jak jest teraz, nie mam żadnych dalszy relacji. Nie wiem, tak o moich starszych braci, w razie śmierci lub życiu. I było zapisać i wspomaga moich przyjaciół zmarłego ojca żołnierza, który wziął mnie za natychmiast ukrył wiadomość o śmierci mojego nieżyjącego ojca pochodziła z oficerów. Więc stamtąd wziąłem polu portfela po moim zmarłym ojcu ze mną do kraju, w pobliżu Senegal.This miejscu wyjaśni więcej wam o moim zmarłym ojcu historii: www.guardian.co.uk/world/2008/dec/23/ Lansana-conte profilu.

Biorąc pod uwagę, należy się zapisać, i ubiegania się o azyl w Wysokiej Komisji Narodów Zjednoczonych jako uchodźca w Dakarze w Senegalu tutaj. Szukam pomocy dla zaufanych przenieść się z tej niebezpiecznej sytuacji na miejscu. Wyrazy może wydawać się niewiarygodne, ponieważ wiele wydarzeń na całym global.I potrzeba zaufanego partnerstwa z Tobą, bo mam zamiar przenieść się z niemal kraju Senegal powodu dyktatury wojskowej spoczywa kapitan Moussa Dadis Camara. Proszę grzywny to pilne odpowiedzi na moje pomocy jak mam to z tyłu mojego umysłu, aby objawić się więcej szczegółów na temat mojej rodziny, szukają szczerej pomocy. Jeśli to możliwe, można dotrzeć do mnie poprzez numer telefonu Rev.Father Mark, 221768593783, podczas rozmowy powiedz mu, chcesz porozmawiać z panią Elizabeth Lansana Conté z Gwinei Konakry. Możesz zobaczyć Powody, które doprowadziły mnie do poszukiwania prawdziwą wolność. Po można przeszły moje pismo, myślę, że będzie podjąć decyzję w sobie jakikolwiek sposób można wziąć mnie w życiu mi pomóc. Nie mam zamiaru być ciężarem dla ciebie, ale i zapewniam o mojej prawdziwej siebie.

Aby uzyskać więcej bliżej, kto pisze lub mówi do ciebie, mam oryginalnego dowodu dokumentów, które obejmują sumę wartości PLN 3.6million dolarów. Widziałem dokumenty w polu portfela po moim zmarłym ojcu. Zawartość w polu portfolio jest tak wiele dokumentów po moim zmarłym ojcu jego właściwości i wartości. Ceny US $ 3.6million dolarów jest zapisana w moim imieniu jak najbliższych krewnych, to był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nigdy nie znałem takich dokumentów istnieje od czasu życia mojego ojca. Jest to kolejny najbardziej powodów, ubiegania się o azyl w Wysokiej Komisji Narodów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa mojego życia i dokumenty, wiedząc, że jeden dobry dzień, ktoś pomoże mi się do roszczeń, co należy do mnie, pomimo tego, że jestem kobiety. Jest to kolejny powód, dlaczego mówię, że nie będzie ciężarem dla ciebie, ale być poddani ci we wszystkich dziedzinach życia. Więc tylko to, co jestem szukają czy to prawda, zaufanie i partnerstwo do prowadzenia uczciwego mnie przez obecnie z tego warunku ciemności życia tutaj, w obozie uchodźców Senegal.

Proszę muszę zainteresowanie reakcji i zdolność stać się dla mnie jak mój mianowany powiernik roszczeń do wydania pieniędzy PLN 3.6million dolarów w position.Immediately i otrzymał odpowiedź, a także możliwość mi pomóc transferu, i prześle Ci informacje kontaktowe Bank, w którym fundusz został złożony przez mój zmarły ojciec w mojej nazwy jak najbliższych krewnych. Chcę skontaktować się z moim Banku mianowany powiernik przeniesienie funduszu na koncie. Mam zamiar przenieść i spotkamy się tam po funduszu została przelana na konto w danym kraju. Proszę wysłać do mnie zdjęcia, więcej szczegółów na temat siebie i rodziny. Nadzieję usłyszeć od ciebie jak najszybciej, życząc błogosławieństwa Bożego.
 
Z poważaniem,
Elizabeth.Hello dear,
 
Thanks for your reply email,I'm glad you wrote back. Honestly, I must first ask for apology to burden your respected life and for the surprise this letter may be seen to you because we have not been in much communication. But I want you to bear with me that it is because of the ugly situation one fine herself into which lead me to open up to you. How is life over there with you?, believing it's alright. I will like to tell you more about myself,family and the important reason why i have contacted you. I am Miss Elizabeth Lansana Conté, 25years and the only daughter to Late President Lansana Conté, who was the former President of Guinea Conakry before his death on 22 December 2008. The death of my Father open ways for Military Coup in Guinea,lead by Captain Moussa Dadis Camara. Captain Moussa Dadis Camara emerged as the leader of the group of army officers who seized power in a bloodless coup after the death of my late Father President Lansana Conte on 22 December 2008. The seized of power by Camara lead to the arrest of my two brothers to jail by Captain Camara Military Men. Captain Moussa Dadis Camara accuse my two senior brother of drug trafficking,leading to my escape to a near-by country Senegal for safety of my life and the inherit with me.

I am alone in this world as it is now, I do not have any onward relationship. I do not know the way about of my senior brothers,if death or alive. I was save and assisted by my late father's soldier friends,who took me out for hid immediately the news of my late father death came from the Military officers. So from there I took the portfolio box of my late father with me to the near by country Senegal.This site will explain more to you about my late father's history:  www.guardian.co.uk/world/2008/dec/23/lansana-conte-profile .

Considering myself to be save,i seek asylum under the United Nations High Commission as a Refugee here in Dakar Senegal. I am seeking for your trusted assistance to relocate out from this dangerous situation of place. My expressions may sound unbelievable because of many happenings all over the global.I need a trusted partnership with you because i have intention to relocate out from the near-by country Senegal because of the incumbent Military dictatorship Captain Moussa Dadis Camara. Please fine it urgent to response to my aids as i have it at the back of my mind to reveal to you more details about my family, seeking for your honest assistance. If possible,you can reach me through the phone number of Rev.Father Mark,+221768593783,when you call tell him you want to speak with Ms Elizabeth Lansana Conté from Guinea Conakry. You can see the reasons that lead me to search for a true one for freedom. After you might have gone through my letter, I think you will decide within yourself any possible way you can take me in your life to help me out. I am not going be a burden to you but i assure you of my true self.

To bring you more closer to who is writing or speaking to you, I have an original documents proof that cover the sum worth US$3.6million dollars. I saw this documents in the portfolio box of my late father. The contents in the portfolio box is so many documents of my late father's properties and values. The money US$3.6million dollars was the one written in my name as the next of kin, it was a surprise to me because I never knew of such documents exist since the life time of my father. This is another most reasons why I seek asylum under the United Nations High Commission for safety of my life and the documents, knowing that one good day, someone will help me out to claims what belong to me, despite the fact that I'm a woman. This is another reason why I say,I will not be a burden to you but be submissive to you in all areas of life. So only what am seeking for is that true, trust and honest partnership to lead me through out from this darkness condition of life here in the refugee camp Senegal.

Please i need your response interest and your capacity to stand for me as my appointed trustee for the claims/release of the money US$3.6million dollars in your position.Immediately i received your reply and your  ability to help me out for the transfer, i will send to you the contact information of the Bank where the fund was deposited by my late father in my names as the next of kin. I want you to contact the Bank as my appointed trustee for the transfer of the fund to your account. I have the intention to relocate and meet you over there after the fund has been transfer into your account in your country. Could you please send to me your photos, more details about yourself and families. Hope to hear from you as soon as possible,wishing you God blessings.
 
Sincerely Yours,
Elizabeth.
eliza.jpeg


elizabath.jpegThanks, elizabeth.

Nuova grafica e nuove funzionalità! Crea subito Gratis la tua nuova Casella di Posta Katamail . Wiadomości ( ostatnie ze zdjęciami  młodej Murzynki ) przychodziły zarówno na skrzynkę Wedkuje.pl jaki na skrzynkę prywatną - w niedługim czasie po założeniu konta a więc nie ma mowy o zbiegu okoliczności . ....
(2010/09/21 14:35)

użytkownik53588


I kolejna wiadomość słana na e -mail jak ina skrzynkę Wedkuje.pl .Doprawdy nie wiem skąd to się bierze .....

joycy2u joycy
joycy2Tytuł: joycysam17@yahoo.com


Nazywam się Joycy.
Jestem jednym dziewczyna chce rozmawiać z ludźmi i dowiedzieć się więcej o
każdej kultury i inne sposoby wyjścia z przyjaciółmi, ponieważ są jak ubrania, bez nich czujesz nago
Mam nadzieję, że dobra komunikacja z wami, jeśli zależy Ci bez względu na
przestrzeni i odległości.
Będzie wdzięczni, jeśli odpisać na moje e-mail add (joycysam17@yahoo.com), tak aby
możemy lepiej.
Nadzieję usłyszeć od ciebie.
JoycyMy name is Joycy.
I'm a single young girl willing to talk with people and learn more about
each others culture and ways of leaving because friends are like clothes without them you feel naked
I hope to have a good communication with you if you care no matter
the space and distance.
It will appreciate it if you write back to my email add (joycysam17@yahoo.com) so that
we can communicate better.
Hope to hear from you.
Joycy  (2010/09/21 14:39)

użytkownik53588


Dziwna sprawa , naprawdę dziwna . Czy może ktoś wytłumaczyć skąd takie rzeczy się biorą ? (2010/09/21 14:41)

użytkownik35088


kryptoreklama. Widzę że to trzeba zgłaszać redakcji wówczas konta takich spamerów zostaną pousuwane. Syf którego lepiej nie otwierać. Kasuj i tyle. (2010/09/21 14:43)

Waldi Fish


Roman powinieneś się cieszyć, że wspomniana Joycy oraz Elisabeth się Tobą zainteresowały. (2010/09/22 19:43)

mar83


RomanFLower Czemu się dziwisz już Twoje postowe pseudo świadczy,że jesteś przystojny i bogaty i dlatego laski walą do Ciebie drzwiami i oknami a nawet jak wskazuje praktyka i netem Zazdroszczę (2010/09/23 15:35)

blendi


jest do bani ktos sie nudzi tylko pogorszył a nie ulebszył wole poprzednia strake (2010/09/24 21:05)

pmizera87


Nie podoba mi się. Było wcześniej bardzo miło jak od razu po logowaniu wskakiwała fotka, liczba punktów i nowe maile. A teraz nic nie widac, a i jeszcze dołożyli mi znajomych, od których zaproszeń nie potwierdzałem. Ludzie się przyzwyczajają, przyzwyczajenie to druga natura człowieka. (2010/09/25 22:12)

swiezy


Jak po zmianach dołożyć zdjęcie z rekordową sztuka .Bo coś nic nie mogę znaleźć . (2010/09/26 18:55)

swiezy


Ponawiam pytanie ,nie doczekawszy się odpowiedzi .Jak po zmianach dołożyć zdjęcie z rekordową sztuka .Bo coś nic nie mogę znaleźć . (2010/09/28 19:53)

użytkownik24522


Ponawiam pytanie ,nie doczekawszy się odpowiedzi .Jak po zmianach dołożyć zdjęcie z rekordową sztuka .Bo coś nic nie mogę znaleźć .


Kol. wchodzisz na swoją galerie , otwierasz ją, klikasz dodaj zdjęcie a następnie klikasz na zaznacz jeśli to rekordowy okaz.

Pozdrawiam...........

(2010/09/28 20:02)

swiezy


miru57 dzięki za pomoc .Widzę ze można na kogoś liczyć  .
Zapraszam na profil  http://swiezy.wedkuje.pl/blog/index.php?ID=6470 i nowo powstałą stronę koła  http://www.opoczno.wedkuje.pl/media/index.php?MediumID=632 (2010/09/28 21:44)

użytkownik35088


Widzę że Romana (zrakdęwa) znów wyrzucili. (2010/09/29 09:22)

użytkownik29889


Widzę że Romana (zrakdęwa) znów wyrzucili.


Thunder On sam się "wyrzuca" z tego co widać.
Był wczoraj pod pseudo walentynieswiety i dziś się już usuną. Sorka, ale mi to zakrawa pod delikatną chorobę umysłowa. (2010/09/29 09:53)

użytkownik24522


Nie cieszcie się, za dni kilka znów się pojawi Baltazar Gąbka, itp.itd............. (2010/09/29 10:24)

użytkownik38976


Był wczoraj pod pseudo walentynieswiety i dziś się już usuną. Sorka, ale mi to zakrawa pod delikatną chorobę umysłowa. 


Delikatną?   Ty Tomek zawsze w środy przed południem lubisz se tak rzucić żarcikiem widzę.... he he he...... A tak poza tym, to czołem Tomek, Mirek i reszta....

(2010/09/29 10:53)

użytkownik29889


Witajcie chłopiska. Maciek no jak to jak na razie delikatną. :):)

Zobaczcie sobie w skojarzeniach  hahhahha myślałem że padnę (2010/09/29 11:04)

użytkownik29889


Witajcie chłopiska. Maciek no jak to jak na razie delikatną. :):)

Zobaczcie sobie w skojarzeniach  hahhahha myślałem że padnę (2010/09/29 11:04)

użytkownik35088


Widzę, że Miru57 dorobił się nowego portalowego przydomka - "Stary Buc" (2010/09/29 11:27)

użytkownik38976


Są takie rejony w naszym pięknym kraju, gdzie określenie kogoś "BUC", jest równoznaczne z nazwaniem go "...UJEM". I tam biją za to w kły. (2010/09/29 11:38)