Wędkarskie kluby sportowe

/ 15 odpowiedzi

W PZW lansuje dyskusje   Wędkarstwo - sport czy hobby?
Ustawodawca dał możliwość amatorskiego połowu ryb i uznał wędkarstwo za sport.

Czy jesteś za tym ,aby sport działał w ramach klubu sportowego tak jak to zapisano w ustawa ?

Ja ze swej strony jestem zwolennikiem oddzielenia sportu od działalności statutowej PZW.
Przecież działalność sportowa nie wyklucza członkostwa w PZW a ustawa o sporcie wyraźnie
Stanowi.
Ustawa o sporcie stanowi :
Art. 3. 1.Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.
2.Klub sportowy działa jako osoba prawna

Tu jest wskazana droga  jak założyć klub sportowy
http://www.e-sochaczew.pl/powiat/index.php?pokaz=kontent&idKontent=184&sub=15

Stowarzyszenia/Kluby Sportowe
Rejestracja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 

kedzio


Jestem za oddzieleniem wszelkich cudów nazywanych  "sportem" od działalności PZW.  Jednak "daremne żale, próżny trud, bezsilne złorzeczenia" , ponieważ każdy jeden wędkarz uprawiający wędkarstwo sportowe od razu skoczy nam do gardła, bo dla nich to jest prawie darmowa możliwość "trenowania". Jak to się odbija na zbiornikach wodnych i ich równowadze biologicznej oraz gatunkowej, to już inna sprawa i to nikogo nie obchodzi. Nikogo - oprócz może ciebie i mnie. Poza tym nie widzę logicznego wytłumaczenia faktu, że ty i ja, nie mający nic wspólnego (jak myślę) z wędkarstwem sportowym, finansujemy te gierki i imprezki z własnej kieszeni. Może by tak nieco narybku za te pieniądze zadać do wody? 

(2013/03/19 13:53)

Okonek 49


Argumenty za powoływaniem klubów sportu Wędkarskiego
Założenie klubu sportowego  bez działalności gospodarczej wiąże się z możliwością pozyskania środków  z samorządów .Teraz koła nie maja osobowości prawnej i nie mogą występować o takie dofinansowanie.
Następnym argumentem za powoływaniem klubu sportowego jest fakt ,że PZW posiada statut polskiego związku sportowego ,a jak do tej pory to nie wiadomo czy go zachowa i czy  powstanie nowy związek sportowy. Postępowanie administracyjne trwa. Jak zniknie związek sportowy to zarejestrowanie klubu w danym sporcie  będzie niemożliwe.
Poza tym sport w PZW statutowo oparty jest na ustawie która to utraciła moc. Nowego aktu prawnego prezes i decydenci PZW nie uznają .Jak w przyszłości umocować sport w statucie?
Wcześniej czy później , to  sprawy kto kogo finansuje, sport  amatorów czy amatorzy sport w PZW, musi być uregulowana .
Tak więc amatorzy powinni korzystać z powszechnego prawa do amatorskiego połowu ryb ,a sportowcy z uprawnień wynikających z ustawy o sporcie.
Powstanie wędkarskich klubu sportowego  bez działalności gospodarczej wiąże się z możliwością pozyskania środków  z samorządów .Teraz koła nie maja osobowości prawnej i nie mogą występować o takie dofinansowanie.
Niestety brak klubów sportu wędkarskiego przyczyniło się do sławetnych słów Pani Minister Muchy .Sport to hobby.
Tu apel do sportowców rejestrujcie kluby sportowe  macie  do tego prawo.


Ja wędkarz amator  z wyboru przedstawiłem argumenty za powoływaniem klubów sportowych.

Proszę o merytoryczna dyskusję . (2013/03/19 15:18)

johnkelly


[...] Jak zniknie związek sportowy to zarejestrowanie klubu w danym sporcie będzie niemożliwe. [...]


Nie prawda. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. (2013/03/19 15:28)

kedzio


A nie mówiłem?!  wiem że to nie jest kulturalne, ale musiałem! (2013/03/19 15:31)

tapi75


wędkarstwo to hobby a nie sport (2013/03/19 17:24)

kedzio


A jakże! (2013/03/19 17:42)

Okonek 49


[...] Jak zniknie związek sportowy to zarejestrowanie klubu w danym sporcie będzie niemożliwe. [...]


Nie prawda. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.


Dzięki za uwagę . Małe sprostowanie .Jak zniknie  PZW jako związek sportowy to zarejestrowanie nowego będzie nie możliwe .l (2013/03/19 21:03)

johnkelly


[...] Jak zniknie związek sportowy to zarejestrowanie klubu w danym sporcie będzie niemożliwe. [...]


Nie prawda. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.


Dzięki za uwagę . Małe sprostowanie .Jak zniknie  PZW jako związek sportowy to zarejestrowanie nowego będzie nie możliwe .lPrzeczytaj, z łaski swojej, ustawę zamiast snuć teorie. Znowu nie masz racji. Związek sportowy nie ma nic wspólnego z zakładaniem klubów sportowych. Wręcz przeciwnie. Najpierw muszą powstać kluby, by mógł powstać związek. (2013/03/20 08:02)

kedzio


Człowiek od początku swego istnienia uprawiał sport. No polować musiał, łowić musiał, tylko sportem tego nie nazywał. Kiedy już zaniknęła potrzeba zdobywania pokarmu wprost z wody czy z kniei, swoje instynkty człowiek przemodelował na sport. I tak powstały wszelkie odmiany strzelectwa czy wędkarstwa. To zwyczajnie w nas drzemie od zarania dziejów. O ile strzelectwo jest sportem, to myślistwo już nie. Strzelec sportowy strzela do tarczy, a myśliwy poluje nie po to żeby trafić i otrzymać punkty za trafienie, ale strzela po to, by zabić. Cóż jest takiego w tym wędkarstwie, że nie można oddzielić łowienia ryb od uprawiania sportu?! Można wszak uprawiać wędkarstwo sportowo bez kaleczenia i męczenia ryb - prawda?  Niech mi nikt nie wmawia dziecka w brzuch, bo cały ten wędkarski sport polega wyłącznie na nakręcaniu sprężyny businessu. To wielki business ten sport wędkarski. Dlatego wszyscy czerpiący z niego krociowe dochody będą się stawiać okoniem, by tylko wędkarstwo nie straciło sportowego charakteru, który to charakter jest wyłącznie wymysłem jakiegoś chorego układu.  (2013/03/20 14:22)

JKarp


" Można wszak uprawiać wędkarstwo sportowo bez kaleczenia i męczenia ryb - prawda? "

Ciekawe jak to się robi?
JK (2013/03/20 14:52)

kedzio


Tak jak strzelec nie strzela do żywego celu, tylko do tarczy - analogia taka. W przeciwnym razie nie nazywajcie wędkarstwa sportem. (2013/03/20 15:39)

JKarp


Bo strzelec strzela na zawodach strzeleckich. Myśliwy może być strzelcem ale na polowaniu jest myśliwym i nie strzela wtedy do tarczy, ruchomego celu czy rzutki.JK (2013/03/20 16:13)

kedzio


Jezus Maria! Kolego czy ty musisz wszystko tak komplikować? Czy ja nie mówię po polsku? Myśliwy strzela do zwierzyny po to, żeby ją zabić i zjeść. Strzelec sportowy strzela dla frajdy, dla punktów. Czy opisana przeze mnie analogia jest dla ciebie zbyt skomplikowana?

Myśliwy - Wędkarz

Strzelec (sportowy) - "Wędkarz"?

W testach psychologicznych takie analogie wyłapują dzieci w wieku około 8 lat! Co jest logiczną parą? Każde dziecko od razu załapie która para nosi więcej znamion podobieństwa!

(2013/03/20 16:38)

Okonek 49


johnkelly
Przeczytaj, z łaski swojej, ustawę zamiast snuć teorie. Znowu nie masz racji. Związek sportowy nie ma nic wspólnego z zakładaniem klubów sportowych. Wręcz przeciwnie. Najpierw muszą powstać kluby, by mógł powstać związek.
A jednak PZW ma statut związku sportowego i nie opiera się o kluby a powinien.
Jak można powołać NOWY związek sportowy ? To reguluje ustawa o sporcie Dz.U.2010.127.857
Art. 11. 1.Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie polskiego związku sportowego składa się do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
2.Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza:
1) projekt statutu polskiego związku sportowego;
2) aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wnioskodawcy;
3) szczegółowy opis sportu, w którym zamierza organizować i prowadzić współzawodnictwo, wraz z dokładną informacją o warunkach jego uprawiania oraz regułach i systemie współzawodnictwa w tym sporcie;

__________________________________________________________________________
4) zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
____________________________________________________________________________3.Minister właściwy do spraw kultury fizycznej odmawia wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego, jeżeli wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ust. 2, albo jeżeli postanowienia projektu statutu są niezgodne z przepisami prawa, w szczególności naruszają  wymagania określone w ustawie.
johnkelly
 Proszę o odpowiedź czy na tych zasadach będzie możliwość powołania nowego związku sportowego jak PZW zostanie pozbawione tego uprawnienia na własne życzenie.

 Obecnie PZW posiada to prawo  w związku z  :
 
Art. 82. 1.Polskie związki sportowe oraz podmioty o statusie polskiego związku sportowego stają się polskimi związkami sportowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.Polskie związki sportowe, o których mowa w ust. 1, a także osoby prawne będące ich członkami dostosują swoją działalność, w szczególności obowiązujące w nich statuty oraz regulaminy, do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Art. 83. 1.Kluby sportowe działające na podstawie dotychczasowych przepisów dostosują swoją formę działania do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.

2.Związki sportowe działające na podstawie dotychczasowych przepisów stają się związkami sportowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.

Dla ciekawych podam  to podam  inne wymagania ustawy o sporcie  jakie to statut  związku sportowego powinien spełniać .Polski związek sportowy
Art. 7. 1.W celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w danym sporcie może być utworzony polski związek sportowy.
2.Utworzenie polskiego związku sportowego przez związek sportowy wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do polskiego związku sportowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
Art. 8. 1.Członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie.
2.Klub sportowy będący członkiem polskiego związku sportowego uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek.
Art. 9. 1.Kadencja władz polskiego związku sportowego nie może być dłuższa niż 4 lata.
2.Funkcję prezesa zarządu polskiego związku sportowego można pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

3.Członek zarządu polskiego związku sportowego nie może:
1) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach tego związku;
2) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez ten związek jego zadań statutowych;
3) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.
4.Walne zgromadzenie członków albo delegatów polskiego związku sportowego corocznie rozpatruje sporządzone przez zarząd sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe, ocenione przez biegłego rewidenta. Walne zgromadzenie członków albo delegatów tego związku uchwala regulamin dyscyplinarny.
Art. 10.Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem lub posiadająca udziały albo akcje w klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego nie może być członkiem lub posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w tym samym sporcie.
johnkelly
Czy jakakolwiek organizacja sportu wędkarskiego jest w stanie przedstawić zaświadczenie o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski?
 Ja nie snuje teorie tylko wyciągam wnioski ,ale każdy ma prawo do swoich opinii . Stanowisko minister Muchy,  wędkarstwo to hobby,  znamy i niedługo może to stać się faktem. (2013/03/20 18:05)

johnkelly


To czym jest PZW, to temat kompletnie oddzielny, wynikający z zaniedbań i bezczelności zarządzających. Każdego obowiązują takie same przepisy z dokładnie tej ustawy, którą zacytowałeś. Prawidłowa, normalna kolejność jest taka:
1. Powstają kluby sportowe w określonej dziedzinie.
2. Powołują one do życia związek sportowy.
3. Wstępują do międzynarodowej federacji spełniającej określone obostrzenia.
4. Występują do MSiT o przyznanie im statusu polskiego związku sportowego, co wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań i daje określone uprawnienia.
Odpowiadając na Twoje pytanie - tak, będzie można powołać polski związek sportowy o ile spełni się ustawowe wymagania. Można tez powołać zwykły związek sportowy i nie bawić się z pozwolenia z MSiT, czy federacje działające w sporcie olimpijskim.


Z łaski swojej cytuj czytelnie :>. (2013/03/20 18:23)