to jest polska


  • konto usunięte

Strony zobowiązują skarbników swoich kół do nieprzyjmowania członków drugiej strony, pod rygorem zerwania porozumienia.