Okręg PZW w Skierniewicach- składki w 2024r.

 Okręg PZW w Skierniewicach- składki członkowskie 2024r.

1. Składka członkowska 170 zł
2.Składka członkowska ulgowa 75% 43 zł
I stopień 1) członkowie uczestnicy do lat 16
II stopień 2) młodzież szkolna i studenci od 17-24 lat
III stopień 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z
wieńcami
Składka członkowska ulgowa 50% 85 zł
IV stopień 1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW
V stopień
2) członkowie legitymujący się uprawnieniem
wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
4. VI stopień
Składka członkowska ulgowa 25% 128 zł
- odznaczeni srebrną odznaką PZW
Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW 30 zł
2) członka uczestnika PZW – do 100% 0 – 30
6. Legitymacja członkowska 10 zł
Uwaga:
• W przypadku zastosowania poszczególnych stopni ulg kwota zaokrąglona do pełnych
złotych
1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich
z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich
wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do
legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.
2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu w granicach określonych niniejszą uchwałą.
 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 66/IX/2023 ZG PZW z dnia 3 września 2023 r.
1. Młodzież do lat 14 niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW,
ale tylko w ramach uprawnień, łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego
kartę wędkarską i zezwolenie na wędkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego
obecności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z innych przepisów.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego
łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na
ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
i posiadaniem w legitymacji hologramu  Członek Honorowy PZW
4. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowych odznakami PZW,
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz
zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 stosuje się w ciągu całego roku, w którym
ukończono określony wiek.
8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od
osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br.
do dnia 31 grudnia br.
9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Tabela składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na 2024 rok 

 Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla członka PZW 190,-
 Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla członka PZW wędkowanie tylko na rzekach   170,-
Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna/niepełna (wędkowanie tylko na rzekach) dla członka PZW P = Pełna/Niepełna = N
1. Młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat za okazaniem legitymacji studenckiej! P = 100,- / 95,- = N
2. Osoby po ukończeniu: kobiety 60 roku życia, mężczyźni 65 roku życia P = 130,- / 120,- = N
3. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności)  P = 100,- / 95,- = N
4. Członkowie odznaczeni srebrną odznaką PZW P = 130,- / 120,- = N
5. Członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW P = 95,- / 90,- = N
6. Członkowie odznaczeni złotą odznaka z wieńcami PZW P = 50,- / 45,- = N
7. Członka uczestnika PZW do 16 lat  pełna 25,- 
8. Członków od 80 roku życia  pełna 25,- 
9. Uzupełniająca wędkowanie z łodzi - tylko rzeki 60,- 
10. Uzupełniająca w ramach zawartych porozumień  40,- 
11. Członkowie honorowi - na podstawie legitymacji  zwolnieni 
Składka okresowa dla członka PZW - pełna. Podstawa - legitymacja członkowska z opłaconą składką członkowską za 2023 rok. Na dowodzie wpłaty tytułem: Za zezwolenie na wędkowanie w dniu _______ na wodach Okręgu PZW w Skierniewicach nr.legitymacji_______
60,- / 1 dzień
120,- / 3 dni
170,- / 7 dni
Opłata dla niezrzeszonych pełna - obowiązek posiadania karty wędkarskiej! Na dowodzie wpłaty tytułem: Za zezwolenie na wędkowanie w dniu_______ na wodach Okręgu PZW w Skierniewicach nr karty wędkarskiej________
100,- / 1 dzień
220,- / 3 dni
320,- / 7 dni
650,- / 1 rok
Opłata dla niezrzeszonych niepełna -wędkowanie tylko na rzekach - obowiązek posiadania karty wędkarskiej! Na dowodzie wpłaty tytułem: Za zezwolenie na wędkowanie w dniu na wodach Okręgu PZW w Skierniewicach nr karty wędkarskiej 600,- / 1 rok
Egzaminy - pobiera się opłatę tylko w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzenia (art..7 ust. 7a Ustawy o rybactwie śródlądowym 7a. "Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 pkt 2.Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzenia")
do lat 16 - 0,-
do lat 24 - 15,-
24+ - 30,-
Cudzoziemiec tymczasowo przebywający w Polsce nie musi posiadać karty wędkarskiej
Tabela składek zatwierdzona na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Skierniewicach w dniu 28.08.2023 r. - Uchwała nr 1/28.08.2023/P