Zaloguj się do konta

Skarga na Okręg PZW w Krośnie

utworzono: 2015/01/19 10:39
Bernard51

Ja chciałbym wiedzieć czy osa12 jest prawnikiem.Bo tylko prawnik może wiarygodnie ocenić interpretację zapisów ustawy.Czyli każdy "normalny" nie prawnik ma nie broniąc swoich praw dać się "legalnie" bić w dupę? Pomyśl co piszesz bo za godzinę wszystko co Twoje będzie moje przecież nie jesteś prawnikiem i się nie obronisz. :))))

Skrzywienia zawodowe, ale jak się jest społecznikiem to nie powinno występować jakieś skrzywienie.[2015-03-06 06:54]

osa12

O ile mi wiadomo skargę na stowarzyszenie można złożyć tylko do organu nadzorującego czyli starostwa. 

Prokuratura też może wnieść do sądu rejestrowego wnioski dotyczące stowarzyszenia, mam przygotowane pisma do prokuratury, ale działam metodycznie - do prokuratury tę sprawę winny wnieść (lub do organu nadzorującego) instytucje, które powiadomiłem o łamaniu prawa.
Ale jak widać np. PSR nie widzi problemu, a Prezydent Miasta Krosna nie raczył odpowiedzieć.Czekam na resztę odpowiedzi - nie wszystkie instytucje mają miesiąc na odpowiedź !

[2015-03-06 08:49]

osa12

Miło zaskoczył mnie ZG PZW – udzielił mi odpowiedzi:

Informujemy, że w sprawie uchwały Zarządu Okręgu PZW w Krośnie dotyczącej składek członkowskich i opłat za wędkowanie w roku 2015 zostały podjęte czynności wyjaśniające.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, okręgi PZW zobowiązane są do udostępnienia użytkowanych wód publicznych wszystkim wędkarzom, zarówno członkom PZW, jak i osobom niezrzeszonym i cudzoziemcom. Reguluje to również Uchwała Zarządu Głównego PZW nr 103 z dnia 27 września 2008 roku w sprawie struktury składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.

[2015-03-06 09:04]

JKarp

Za kilka dni ja roześlę Twoje pismo do tych instytucji. Oczywiście zmieniłem Krosno na Warszawę.
Dam znać jak ktoś mi odpowie.Zachęcam Kolegów do bycia aktywnym i też rozesłanie pisma do odpowiednich instytucji.
Marek a jaka instytucja nie musi odpowiadać w trybie KPA ?JK [2015-03-06 09:11]

osa12

Na pewno stowarzyszenia jeśli nie realizują zadań dla administracji państwowej.
PZW nie podlega ogólnie kpa, ale np. sprawy dotyczące egzaminów wędkarskich prowadzonych dla administracji - tu PZW podlega pod kpa.Nie wiem jak zezwolenia - chyba też, ale nie jest to takie oczywiste.
Każde stowarzyszenie powinno mieć zapisy jak realizuje skargi w swoim STATUCIE. [2015-03-06 10:20]

JKarp

Na forum PZW był wpis o tym, że PZW zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w każdej sprawie w ciągu 30 dni.No nie znajdę tego wpisu ponieważ dostałem dożywotniego bana na tym forum za pisanie o połowach sieciowych czyli " racjonalnej gospodarce rybackiej " ;-)
JK [2015-03-06 10:40]

osa12

Dzisiaj w nocy próbowałem znaleźć odpowiedz na pytanie co zrobić, gdy dana instytucja nie odpowiada na skargę lub wniosek.Jest to dość skomplikowane więc będę działał metodą prób i błędów. (dana instytucja ma obowiązek przesłania do odpowiedniej instytucji takie zażalenie)Na początek: Samorządowe Kolegium Odwoławcze:
Oto wysłane zażalenie:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krosna    Dotyczy sprawy:  Wniosku wzywającego Prezydenta Miasta Krosna do wypełnienia swojej roli „organu nadzorującego” wynikającego z ustawy „prawo o stowarzyszeniach”
Zażalenie na bezczynność organu
Na podstawie art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o: 1. stwierdzenie niezałatwienia w terminie sprawy, tj. wypełnienia roli organu nadzorującego przez Prezydenta Miasta Krosna i wyznaczenie Prezydentowi terminu do wypełnienia tej roli 2. wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.
Uzasadnienie W dniu 19.01 2015r. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP złożyłem wniosek wzywający Prezydenta Miasta Krosna do wypełnienia roli „organu nadzorującego” w stosunku do stowarzyszenia Okręgu PZW w Krośnie. Wniosek zawiera opis łamania prawa polskiego przez Okręg PZW w Krośnie.
Dowód - Kopia wniosku złożonego do Urzędu Miasta Krosna
Do dnia 6.03.2015r. nie zostałem poinformowany o jakichkolwiek krokach podjętych przez Prezydenta w tej sprawie.
W tym stanie rzeczy zażalenie jest uzasadnione.  Załącznik: Wniosek złożony do Urzędu Miasta Krosna

Jestem ciekaw odpowiedzi, od wielu lat po raz pierwszy jakaś instytucja nie odpowiedziała na moje pismo! Pisali bzdury, ale odpowiadali. Pożyjemy, zobaczymy ?
[2015-03-06 11:15]

osa12

Złożyłem wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do RSR w Rzeszowie:
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez Państwową Straż Rybacką  w Rzeszowie (dalej:  „PSR”) ustawy „o rybactwie śródlądowym”(dalej: „ustawy”) art.22 ust 2.

Mój wniosek skierowany do PSR z dnia 19.01.2015r.  składał się z dwóch zasadniczych zarzutów dotyczących PZW Okręgu w Krośnie(dalej: „Okręg”):

- dyskryminacji jaką prowadzi Okręg różnicując na wodach publicznych państwa polskiego zrzeszonych i niezrzeszonych w PZW obywateli RP. 

- niezgodnego z ustawą wydawania przez Okręg zezwoleń na Amatorski Połów Ryb (dalej: „APR”) w użytkownych obwodach rybackich.

Odpowiedź PSR na mój wniosek jest zupełnie niezwiązana z moimi zarzutami.

Zauważyć należy, iż ustawa jasno definiuje jak powinno wyglądać „zezwolenie” na uprawianie APR  (ustawa art. 7 ust. 2a.) – to zezwolenie na konkretny „obwód rybacki”.

Chcący uprawiać APR w danym obwodzie rybackim zgłasza się do „uprawnionego do rybactwa” i wykupuje zezwolenie na ten obwód.

Obywatel państwa polskiego ma prawo do wykupienia pojedynczego zezwolenia na konkretny obwód rybacki, Okręg mu to uniemożliwia.

Okręg nie przestrzega zapisu ustawy.

Wzywam PSR w Rzeszowie do usunięcia naruszenia prawa polegające na nieprzestrzeganiu przez PSR w Rzeszowie zapisu ustawy „o rybactwie śródlądowym” art. 22 ust, 2:

„Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.”

W moim wniosku dokładnie opisałem na czym polega niezgodność działania Okręgu z zapisami ustawy.

Mimo tego PSR nie podjęło żadnych kroków w tym temacie czym naruszyło prawo.

Dodatkowo informuję, iż wprowadzenie na publicznych wodach państwa polskiego jednodniowych opłat (przy braku opłat rocznych) za zezwolenia na APR dla niezrzeszonych w PZW i utrzymaniu rocznych opłat dla zrzeszonych to dyskryminacja (różnicowanie ze względu na przynależność). Na wodach publicznych „uprawniony do rybactwa” sprzedając zezwolenia na APR musi traktować wszystkich obywateli państwa polskiego jednakowo (cudzoziemców też – dyskryminacja ze względu na pochodzenie). 

Działania Okręgu to jawna dyskryminacja.

Liczę na szybkie działanie. 

Okręg PZW w Krośnie jest duży, a ze względu na atrakcyjne wody publiczne jakie użytkuje uprawia w nim APR ogromna liczba obywateli RP (jak też cudzoziemców), i nie wszyscy chcą należeć do stowarzyszenia PZW, a są do tego zmuszani. 

W przypadku bezczynności PSR na zgłoszone nieprawidłowości, zgłoszę skargę na bezczynność PSR do Wojewody jako jednostkę organizacyjną mu podległą, oraz odpowiedni wniosek do prokuratury.

Z wyrazami szacunku,


[2015-03-10 11:29]

osa12

Jest odpowiedź od Prezydenta Miasta Krosna, a nawet dwie:
Pierwsza: (może faktycznie nie zauważyłem odpowiedzi)

Odpowiedź na pismo z dnia 19 stycznia 2015 r. zostało wysłane do Pana w dniu 2 marca 2015 r. poprzez platformę ePuap w trybie doręczenia - proszę wejść w pisma awizowane i potwierdzić otrzymanie pisma (tzw. zwrotkę). Po wykonaniu tej czynności odpowiedź na pismo otrzyma Pan na skrzynkę odbiorczą.

Druga: (tylko czemu to tak długo trwało ?)

Pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu: 21.01.2015 r.) zwrócił się Pan do Prezydenta Miasta Krosna o wypełnienie roli organu nadzorującego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późn. zm.) w stosunku do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie. W związku z tym informuję, co następuje:

 

1)     szczegółowy zakres kompetencji Prezydenta Miasta Krosna, jako organu nadzorującego działalność stowarzyszeń został Panu opisany w piśmie o numerze sprawy: PS. 511.140.2014.W z dnia 11.03.2014 r.

2)     dodatkowo w celu wyjaśnienia sprawy Prezydent Miasta Krosna wypełniając swoje kompetencje nadzorcze, szczegółowo zweryfikował informacje, które znalazły się w piśmie z dnia 19 stycznia 2015 r. i zwrócił się do Okręgu PZW w Krośnie w celu wyjaśnienia opisanej sprawy.  

Po otrzymaniu odpowiedzi od Okręgu PZW w Krośnie, zostanie Pan poinformowany
o przedstawionych wyjaśnieniach dot. przedmiotowej sprawy.

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

  1. Adresat
  2. A/a [2015-03-11 08:18]

osa12

Jest następne pismo z Krosna:

Pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu: 21.01.2015 r.) zwrócił się Pan do Prezydenta Miasta Krosna o wypełnienie roli organu nadzorującego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późn. zm.)
w stosunku do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie.

  Prezydent Miasta Krosna działając na podstawie art. 25 § 3 ustawy Prawo  o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) dopełnił swoich kompetencji nadzorczych, poprzez zwrócenie się do Okręgu PZW w Krośnie o złożenie stosownych wyjaśnień odnośnie sprawy podnoszonej przez Pana w w/w piśmie. W dniu 24 lutego 2015 r. Prezydent Miasta Krosna skierował do Pana pismo, w którym opisał czynności podjęte w celu wyjaśnienia sprawy. Po otrzymaniu odpowiedzi od Okręgu PZW w Krośnie (data wpływu: 11.03.2015 r.) Prezydent informuje, co następuje:

Uwzględniając treść pisma Okręgu PZW w Krośnie oraz informację ze zgromadzonej
w sprawie dokumentacji należy stwierdzić, że nie znaleziono żadnych argumentów formalno-prawnych, które pozwalałyby sądzić, że kryteria otrzymania zezwoleń na wędkowanie w danym Okręgu Rybackim ustalone przez Okręg PZW Krosno zostały określone niezgodnie z prawem lub statutem stowarzyszenia.

W związku z niestwierdzeniem niezgodności w zakresie wydawania zezwoleń na wędkowanie przez Okręg PZW w Krośnie z obowiązującym w RP porządkiem prawnym, Prezydent nie posiada kompetencji do kwestionowania ustalonych kryteriów, co podnosi Pan
w swoim piśmie. Okręg PZW w Krośnie oświadcza, że nie ma Pan obowiązku przynależności do Stowarzyszenia w celu uzyskania zezwolenia na wędkowanie, a członkowie PZW również opłacają składki w celu uzyskania zezwolenia.

Wobec należytego załatwienia sprawy pod względem formalno-prawnym oraz wobec tego, że  środki prawne na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami mają bardzo ograniczony charakter stwierdzam, że sprawa została załatwiona prawidłowo.

W załączeniu przekazuje kopię pisma Okręgu PZW w Krośnie z dnia 9.03.2015 r.. [2015-03-26 13:04]

osa12

Wyjaśnienia Okręgu PZW w Krośnie (otrzymałem w obrazku więc jest to wersja przepisana do postaci tekstowej)

W odpowiedzi na pismo z dnia 24-02-2015 r. o nr. PS 526.16.12.2015 MS w sprawie zarzutów stawianych Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego z Krośnie przez Pana …. wyjaśniam:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie jest użytkownikiem rybackim wód płynących określonych granicami w 15 obwodach. Wody 15 obwodów zostały wydzierżawione Okręgowi przez Skarb Państwa  reprezentowany przez Zarząd Regionalny Gospodarki Wodnej w Krakowie i z chwilą ich wydzierżawienia zostało ograniczone powszechne prawo obywateli do amatorskiego połowu ryb Ustawą o Rybactwie Śródlądowym.

Ustawa określa co nie kwestionuje skarżący, że Okręg jako użytkownik ma określone prawa, z których może korzystać z zakresie wydawania zezwoleń na wędkowanie. Każdy kto ma zamiar wędkować na tych wodach musi spełniać następujące warunki:

1.       Posiadać kartę wędkarską.

2.         Uzyskać zezwolenie użytkownika rybackiego na wędkowanie, w którym określone są czas, określona woda i zasady wędkowania. W Okręgu obowiązuje także rejestr połowu.

3.         Aby uzyskać zezwolenie na amatorski połowu ryb w Okręgu krośnieńskim Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego opłacają składkę na ochronę i zagospodarowanie wód, roczną lub okresową.

4.    .   Niezrzeszeni i cudzoziemcy wnoszą opłatę za uzyskane zezwolenie, opłata ta jest obciążona podatkiem VAT

Zezwolenia na wody nizinne w Okręgu daje prawo do połowu na dowolnie wybranym obwodzie rybackim wód nizinnych lub wód górskich w zależności od tego jaka została wniesiona opłata. Nie wydajemy zezwoleń na poszczególne obwody rybackie.

Takie uprawnienia posiada użytkownik rybacki i z nich korzysta zgodnie z przepisami Ustawy o Rybactwie Śródlądowym.

Z całą mocą oświadczam, że nie ma obowiązku przynależności do Stowarzyszenia pod nazwą POLSKI Związek Wędkarski, nikogo do tego nie zmuszamy i  nie jest to uzależnione w sprawie otrzymania zezwolenia na amatorski połów ryb.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego nie prowadzi działalności gospodarczej, jego działalnością jest działalność Statutowa dla Członków, działalność sportowa i działalność rolnicza w zakresie prowadzenia Ośrodków Hodowlanych.

Ustalone zasady Amatorskiego Połowu Ryb w wodach Okręgu Krosno nie naruszają zasad ustalonych w art. 7 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r o Rybactwie Śródlądowym.

Podstawą prawną ustalenia opłaty za wydanie zezwolenia na uprawianie Amatorskiego Połowu Ryb jest Art. 7. Ust. 8 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Wysokość tej opłaty została ustalona Uchwałą Prezydium z dnia 9.02.2015r. i ostatecznie zatwierdzona Uchwał a Zarządu Okręgu nr 5/2/2015 z dnia 16-02-2015r. i treść tej Uchwały została opublikowana na stronie internetowej Okręgu PZW w Krośnie.

Podpis: Prezes Zarządu Okręgu PZW Krosno

[2015-04-14 12:26]

osa12

Parę słów komentarza:
1. Jak widać Okręg twierdzi, iż łączenie obwodów rybackich nie narusza prawa (ja mam inne zdanie)2. Okręg twierdzi, iż nie zmusza do wstąpienia do PZW, ale niezrzeszony lub cudzoziemiec mógł:- wykupić i łowić w roku 2015 dopiero od podjęcia odpowiedniej uchwały w dniu 16.02.2015r. Do tego czasu aby łowić na wodach obwodów rybackich Okręgu trzeba było zapisać się do PZW.
- wprowadzenie opłat jednodniowych dla cudzoziemców a utrzymanie opłat rocznych dla członków PZW to dyskryminacja Okręgu wobec polskich obywateli i cudzoziemców na publicznych wodach państwa polskiego. Oczywiście to zmuszanie do wstąpienia do PZW dla wygody i z przyczyn finansowych.
- Okręg żyje w starym PRL-u gdzie faktycznie wody były dzierżawione, w tej chwili wody obwodów rybackich są przekazywane w użytkowanie, Okręg jest użytkownikiem tych wód i może tylko to na co pozwala mu prawo. Nie jest to umowa dzierżawy. Ustawowym użytkownikiem jest każdy obywatel RP, który ma prawo zgodne z art. 34 ustawy "Prawo Wodne" robić na tych wodach wiele rzeczy (sport, wypoczynek ....) i tylko ustawowym ograniczeniom podlega Amatorski Połów Ryb (potrzeba kartę i zezwolenie)
[2015-04-14 13:03]

osa12

Nie mam czasu przepisywać odpowiedzi listownych, będę zamieszczał tylko wersje elektroniczne i moje pisma:
Pismo do Prezydenta Miasta Krosna:

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez Prezydenta Miasta Krosna (dalej: „Prezydent”) ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (dalej: „Ustawa”), art. 8 ust. 5 pkt.2 który to czyni Pana Prezydenta jedynym „organem nadzorującym” nad stowarzyszeniem Okręg PZW w Krośnie (dalej: „Okręg”).

Prezydent nie podejmując się przewidzianych prawem obowiązków „organu nadzorującego” Rozdział 3 Ustawy narusza prawo co w konsekwencji prowadzi do przyzwolenia na łamanie prawa przez Okręg.

Nieprawdą jest, iż środki prawne na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami mają bardzo ograniczony charakter.

Wspomniany Rozdział 3 Ustawy pozwala na całkowitą kontrolę przestrzegania prawa przez objęte „nadzorem” stowarzyszenia włącznie z jego rozwiązaniem.

Prezydent nie zdając sobie sprawy jak ważną rolę nadała mu Ustawa, łamie prawo i pozwala na proceder łamania prawa przez Okręg w stosunku do obywateli RP.

Wymienię nieprawne działania Okręgu:

1. Jak sam Okręg potwierdza w swoich wyjaśnieniach nie wydaje pozwoleń na poszczególne obwody rybackie. Ustawa „o rybactwie śródlądowym” art. 7 ust. 2a wprowadza obowiązek na uprawnionego do rybactwa do wydania zezwolenia, a obywatelowi RP nadaje prawo do uzyskania zezwolenia na dany (pojedynczy) obwód rybacki. Żadne zapisy ustaw „o rybactwie śródlądowym” nie dają prawnych upoważnień uprawnionym do rybactwa na łączeni e obwodów rybackich i zmuszanie obywateli RP do wykupienia zezwoleń na nieinteresujące ich wody obwodów rybackich.

Obywatel RP ma prawo zgłosić się do uprawnionego do rybactwa (w tym przypadku do Okręgu) i wykupić zezwolenie na dany (pojedynczy) obwód rybacki. Okręg łamie ustawę „o rybactwie śródlądowym” art. 7. ust 2a.

2. W chwili wysłania mojego wniosku do Prezydenta, aż do dnia 16.02.2015r. – podjęcie uchwały przez Okręg  nr 5/02/2015 (prawdopodobna data upublicznienia uchwały to 20.02.2015r.) nie było możliwe wykupienie zezwolenia przez niezrzeszonego w PZW. 

Panie Prezydencie wody obwodów rybackich to wody „publiczne” państwa polskiego. Na takich wodach niedopuszczalne jest odmienne traktowanie obywateli RP. Wszyscy muszą być traktowani jednakowo. Zmuszanie do wstąpienia do PZW (trwało to prawie dwa miesiące), aby móc uprawiać Amatorski Połów Ryb na wodach publicznych, co jest prawem powszechnym obywateli RP nadanym Konstytucją i potwierdzonym w ustawie „Prawo wodne” art. 34 to dyskryminacja oraz łamanie prawa zawartego w Ustawie art. 6 ust 2. 

3. Uchwała nr 5/02/2015 podjęta przez Okręg w dniu 16.02.2015r. wprowadza jednodniowe zezwolenia na wody obwodów rybackich dla niezrzeszonych i cudzoziemców. Sytuacja obywateli RP chcących uprawiać Amatorski Połów Ryb w Okręgu jest następująca:

- należąc do PZW obywatel RP ma możliwość uzyskania całorocznego  zezwolenia 

- niezrzeszony w PZW oraz cudzoziemiec może tylko wykupić  zezwolenie jednodniowe

Panie Prezydencie to dyskryminacja:

- w przypadku obywateli niezrzeszonych w PZW to dyskryminacja ze względu na przynależność

- w przypadku cudzoziemców to dyskryminacja ze względu na pochodzenie

Dodatkowo to zmuszanie obywateli RP do wstąpienia do stowarzyszenia jakim jest PZW co jest sprzeczne z Ustawą art. 6 ust 2.

Dyskryminacja prawnie zakazana jest w Konstytucji, w Traktacie Stowarzyszeniowym z Unią Europejską, a jednocześnie Ustawa posiada zapis art. 6 ust 2, który też zapobiega stosowania dyskryminacji przez stowarzyszenia.

Panie Prezydencie wzywam Pana do usunięcia naruszenia prawa i podjęcia się roli „organu nadzorującego” w stosunku do Okręgu. 

Wydaje się, iż  trwanie na stanowisku, iż nie ma niezgodności prawnych w procedurze wydawania zezwoleń na Amatorski Połów Ryb przez Okręg, to brak odpowiedniej wiedzy w zakresie  ustawy „o rybactwie śródlądowym” , oraz zupełne niezrozumienie zjawiska dyskryminacji.

Panie Prezydencie, w przypadkach „zawiłych” prawnie, tylko Sąd może rozstrzygnąć co jest a co nie jest zgodne z prawem. W przypadku wątpliwości (a to jest taki przypadek)  Pan Prezydent musi zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Sądu Rejestrowego stowarzyszenia aby ten rozstrzygnął czy Okręg działa w granicach prawa. Ja twierdze, iż nie, Pan Prezydent nie widzi w zaistniałej sytuacji uchybień prawnych, tylko Sąd może to rozstrzygnąć.

Jako jedyny „organ nadzorujący” jest Pan Prezydent zobowiązany rozwiązać tą prawnie skomplikowaną sytuację.

Nadmieniam, iż w przypadku niespełnienia mojego wezwania zgłoszę sprawę do Prokuratury, oraz wystąpię do Sądu Administracyjnego.

Dodatkowo wydaje się, iż mój pogląd popiera Rzecznik Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/content/do-prezesa-uokik-ws-zroznicowanej-wysokosci-opl-za-amatorski-połow-ryb

Z wyrazami szacunku

[2015-04-28 21:08]

Artur z Ketrzyna

Dobrze że Ci się wydaje.
Z chęcią bym zobaczył jego pismo...
Bo to co koledzy tu na forum wkleili, świadczy że troszkę inaczej to on widzi.
[2015-04-29 23:44]

osa12

https://www.rpo.gov.pl/content/do-prezesa-uokik-ws-zroznicowanej-wysokosci-opl-za-amatorski-połow-ryb
To zobacz jest pod linkiem powyżej. [2015-04-30 12:56]

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookiesOświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez wedkuje.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Hoblo Sp z o.o.,Warszawa 02-761, ul. Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Ustawienia