Zaloguj się do konta

Rekwirowanie sprzętu wędkarskiego

utworzono: 2011/04/07 18:40

Uwaga! Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

richo

 witam wszystich

kto kiedy i za co może mi zarekwirować sprzęt wędkarski

pozdro

[2011-04-07 18:40]

perwer

Kłusownicy ,jak zaczniesz im przeszkadzać i ciepać gdzie mają siaty.
[2011-04-07 18:41]

ATeam

Żona ? [2011-04-07 18:50]

striggley

komornik? [2011-04-07 18:53]

richo

jakiś konkret [2011-04-07 18:54]

Z tego co się orientuje to takie prawo ma PSR w razie odmowy przyjęcia mandatu. Ale poczekałbym na wypowiedź kolegi Mastif, jeśli chodzi o przepisy to chodząca encyklopedia ;) [2011-04-07 18:57]

Strażnicy i Policja nie rekwiruje sprzętu, sprzęt zabezpieczają. Sprzęt zabezpieczany jest w przypadku łamania przepisów ustawy o rybołówstwie, oraz RAPR. Za brak dokumentów uprawniających do połowu ryb, sprzęt pozostawiony bez nadzoru (tzw. "porzucony"), w przypadku wędkowania więcej jak dwiema wędkami, zestawami niezgodnymi z regulaminem, ogólnie rzecz biorąc w przypadkach popełnienia czynu zabronionego związanego z ustawą o rybactwie śródlądowym i RAPR. A czego zabrania RAPR, to już dokładniej możesz poczytać. [2011-04-07 19:07]

Jack14

Odmowa przyjęcia mandatu.

O już się spóźniłem z napisaniem "podpowiedzi" ale dzięki temu już się nauczyłem edytować własny post.

 

[2011-04-07 19:08]

Z tego co się orientuje to takie prawo ma PSR w razie odmowy przyjęcia mandatu.

To jest niestety najczęstsza przyczyna/powód zabezpieczenia sprzętu wędkarzowi. Sprzęt zabezpiecza PSR, ale również w kilku przypadkach także (np.więcej jak dwa wędziska, brak karty) SSR.


[2011-04-07 19:11]

Zgodnie z obowiązującym prawem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu.
Sąd uznając winę obowiązkowo orzeka; przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów na co najmniej rok oraz kary dodatkowe w postaci grzywny i nawiązki w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb. W razie ukarania Sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

[2011-04-07 19:14]

richo

Z tego co się orientuje to takie prawo ma PSR w razie odmowy przyjęcia mandatu.

To jest niestety najczęstsza przyczyna/powód zabezpieczenia sprzętu wędkarzowi. Sprzęt zabezpiecza PSR, ale również w kilku przypadkach także (np.więcej jak dwa wędziska, brak karty) SSR.
czy jest na to konkretny przepis? [2011-04-07 19:14]

richo

Z tego co się orientuje to takie prawo ma PSR w razie odmowy przyjęcia mandatu.

To jest niestety najczęstsza przyczyna/powód zabezpieczenia sprzętu wędkarzowi. Sprzęt zabezpiecza PSR, ale również w kilku przypadkach także (np.więcej jak dwa wędziska, brak karty) SSR.


 czy za brak wpisu do rejestru również?

czy jest na to konkretny przepis?[2011-04-07 19:22]

Za brak wpisu do rejestru jest mandat, za odmowę przyjęcia mandatu sprzęt jest zabezpieczany na poczet kary, lub do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd. Już Ci kolego wklejalem przepisy o tym mówiące. Ale zrobię to dla Ciebie raz jeszcze, ale po raz ostatni, bo nie wiem czy kpisz, czy zapominasz, czy z nudów dociekasz.

"Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego informuje, iż w dniu 27 listopada 2010 r. zaczyna obowiązywać nowa Ustawa o Rybactwie Śródlądowym. 

Zwracamy się z prośba o uważne zapoznanie się ze zmianami (nowościami) i propagowanie ich wśród wędkarskiej braci.

1. Ustawa jest bardziej restrykcyjna niż poprzednia.

2. Ustawa wprowadza nowy dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb

- ZEZWOLENIE NA AMATORSKI POŁÓW RYB-

3.Ustawa wprowadza regulacje prawne umożliwiające nakładanie mandatów karnych za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb a w szczególności;

• za brak przy sobie dokumentów wędkarskich

• nie przestrzeganie limitów połowu

• nie przestrzeganie wymiarów ochronnych

• nie przestrzeganie okresów ochronnych

• brak utrzymania czystości na stanowisku

• za brak wpisu do rejestru ryb

• nie przestrzeganie uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w rejestrze połowu ryb

• niewłaściwe oznakowanie rejestracji środków służących do połowu ryb

• za brak sprzętu ratunkowego na łodziach i pontonach

4. Ustawa dopuszcza możliwość pozyskania ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej ale tylko w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.

5. W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy zmienia się wysokość mandatów np.:

• połów ryb niewymiarowych - minimum 200 zł

• połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami - minimum 200 zł

• połów więcej niż dwoma wędkami - minimum 200 zł

• połów ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych - minimum 200 złUWAGA!

Zgodnie z obowiązującym prawem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu.

Sąd uznając winę obowiązkowo orzeka; przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów na co najmniej rok oraz kary dodatkowe w postaci grzywny i nawiązki w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb. W razie ukarania Sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego."[2011-04-07 19:31]

richo

Za brak wpisu do rejestru jest mandat, za odmowę przyjęcia mandatu sprzęt jest zabezpieczany na poczet kary, lub do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd. Już Ci kolego wklejalem przepisy o tym mówiące. Ale zrobię to dla Ciebie raz jeszcze, ale po raz ostatni, bo nie wiem czy kpisz, czy zapominasz, czy z nudów dociekasz.

"Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego informuje, iż w dniu 27 listopada 2010 r. zaczyna obowiązywać nowa Ustawa o Rybactwie Śródlądowym. 

Zwracamy się z prośba o uważne zapoznanie się ze zmianami (nowościami) i propagowanie ich wśród wędkarskiej braci.

1. Ustawa jest bardziej restrykcyjna niż poprzednia.

2. Ustawa wprowadza nowy dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb

- ZEZWOLENIE NA AMATORSKI POŁÓW RYB-

3.Ustawa wprowadza regulacje prawne umożliwiające nakładanie mandatów karnych za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb a w szczególności;

• za brak przy sobie dokumentów wędkarskich

• nie przestrzeganie limitów połowu

• nie przestrzeganie wymiarów ochronnych

• nie przestrzeganie okresów ochronnych

• brak utrzymania czystości na stanowisku

• za brak wpisu do rejestru ryb

• nie przestrzeganie uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w rejestrze połowu ryb

• niewłaściwe oznakowanie rejestracji środków służących do połowu ryb

• za brak sprzętu ratunkowego na łodziach i pontonach

4. Ustawa dopuszcza możliwość pozyskania ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej ale tylko w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.

5. W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy zmienia się wysokość mandatów np.:

• połów ryb niewymiarowych - minimum 200 zł

• połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami - minimum 200 zł

• połów więcej niż dwoma wędkami - minimum 200 zł

• połów ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych - minimum 200 złUWAGA!

Zgodnie z obowiązującym prawem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu.

Sąd uznając winę obowiązkowo orzeka; przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów na co najmniej rok oraz kary dodatkowe w postaci grzywny i nawiązki w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb. W razie ukarania Sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego."
Zwracam uwag~, iz nakladanie grzywny w drodze mandatu kamego nie jest

orzekaniem. Zatem straznik PaiJ.stwowej trazy Rybackiej ujawniaj~c wykroczenie

przewidziane w art. 27a i 27b ustawy 0 rybactwie srodl~dowym, jako organ upowazruony

i zobowi~zany do scigania wykroczen, rna obowi'tZek zareagowania na wykroczenie, ale nie

jest to rownoznaczne z obowi'tZkiem skierowania wniosku 0 ukaranie do s~du. traznik

PaiJ.stwowej Strazy Rybackiej moze bowiem na!ozyc grzywn~ w drodze mandatu kame go,

moze rowniez ograniczy6 si~, w przypadku drobnych wykroczen, do zastosowania srodka

oddzia}ywania wychowawczego.

alezy przy tym zaznaczyc, ze grzywna jest nakladana mandatem zawsze za zgod~

sprawcy (art. 97 § 2 i 3 k.p.w.). W przypadku braku zgody ukaranego na przyj~cie mandatu

sprawa jest kierowana na drog~ post~powania s~dowego (art. 97 § 3 i art. 99 k.p.w.).

atomiast przyj~cie rnandatu oznacza dobrowolne poddanie si~ karze i jednoczesnie

rezygnacj~ z prawa do s~du oraz z prawa do zaskarZenia mandatu karnego, poniewaz nie

przysluguje od niego zwykly srodek zaskarzenia (post~powanie mandatowe jest

jednoinstancyjne). Celem takiego uregulowania jest d~enie do przyspieszenia i uproszczenia

post~powania w sprawach 0 wykroczenia, co jest niezwykle istotne w przypadku nielegalnego

po!owu ryb, ze wzgl~du na koniecznosc szybkiej reakcji. W k.p.w. obowi~zuje zasada

spo!ecznej celowosci scigania. Jezeli istnieje mozliwosc osi~i~cia celu, jakim jest

sk!onienie sprawcy do poszanowania prawa i przestrzegania zasad wspo!zycia spo!ecznego,


[2011-04-07 21:08]

richo

Za brak wpisu do rejestru jest mandat, za odmowę przyjęcia mandatu sprzęt jest zabezpieczany na poczet kary, lub do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd. Już Ci kolego wklejalem przepisy o tym mówiące. Ale zrobię to dla Ciebie raz jeszcze, ale po raz ostatni, bo nie wiem czy kpisz, czy zapominasz, czy z nudów dociekasz.

"Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego informuje, iż w dniu 27 listopada 2010 r. zaczyna obowiązywać nowa Ustawa o Rybactwie Śródlądowym. 

Zwracamy się z prośba o uważne zapoznanie się ze zmianami (nowościami) i propagowanie ich wśród wędkarskiej braci.

1. Ustawa jest bardziej restrykcyjna niż poprzednia.

2. Ustawa wprowadza nowy dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb

- ZEZWOLENIE NA AMATORSKI POŁÓW RYB-

3.Ustawa wprowadza regulacje prawne umożliwiające nakładanie mandatów karnych za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb a w szczególności;

• za brak przy sobie dokumentów wędkarskich

• nie przestrzeganie limitów połowu

• nie przestrzeganie wymiarów ochronnych

• nie przestrzeganie okresów ochronnych

• brak utrzymania czystości na stanowisku

• za brak wpisu do rejestru ryb

• nie przestrzeganie uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w rejestrze połowu ryb

• niewłaściwe oznakowanie rejestracji środków służących do połowu ryb

• za brak sprzętu ratunkowego na łodziach i pontonach

4. Ustawa dopuszcza możliwość pozyskania ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej ale tylko w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.

5. W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy zmienia się wysokość mandatów np.:

• połów ryb niewymiarowych - minimum 200 zł

• połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami - minimum 200 zł

• połów więcej niż dwoma wędkami - minimum 200 zł

• połów ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych - minimum 200 złUWAGA!

Zgodnie z obowiązującym prawem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu.

Sąd uznając winę obowiązkowo orzeka; przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów na co najmniej rok oraz kary dodatkowe w postaci grzywny i nawiązki w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb. W razie ukarania Sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego."
Zwracam uwag~, iz nakladanie grzywny w drodze mandatu kamego nie jest

orzekaniem. Zatem straznik PaiJ.stwowej trazy Rybackiej ujawniaj~c wykroczenie

przewidziane w art. 27a i 27b ustawy 0 rybactwie srodl~dowym, jako organ upowazruony

i zobowi~zany do scigania wykroczen, rna obowi'tZek zareagowania na wykroczenie, ale nie

jest to rownoznaczne z obowi'tZkiem skierowania wniosku 0 ukaranie do s~du. traznik

PaiJ.stwowej Strazy Rybackiej moze bowiem na!ozyc grzywn~ w drodze mandatu kame go,

moze rowniez ograniczy6 si~, w przypadku drobnych wykroczen, do zastosowania srodka

oddzia}ywania wychowawczego.

alezy przy tym zaznaczyc, ze grzywna jest nakladana mandatem zawsze za zgod~

sprawcy (art. 97 § 2 i 3 k.p.w.). W przypadku braku zgody ukaranego na przyj~cie mandatu

sprawa jest kierowana na drog~ post~powania s~dowego (art. 97 § 3 i art. 99 k.p.w.).

atomiast przyj~cie rnandatu oznacza dobrowolne poddanie si~ karze i jednoczesnie

rezygnacj~ z prawa do s~du oraz z prawa do zaskarZenia mandatu karnego, poniewaz nie

przysluguje od niego zwykly srodek zaskarzenia (post~powanie mandatowe jest

jednoinstancyjne). Celem takiego uregulowania jest d~enie do przyspieszenia i uproszczenia

post~powania w sprawach 0 wykroczenia, co jest niezwykle istotne w przypadku nielegalnego

po!owu ryb, ze wzgl~du na koniecznosc szybkiej reakcji. W k.p.w. obowi~zuje zasada

spo!ecznej celowosci scigania. Jezeli istnieje mozliwosc osi~i~cia celu, jakim jest

sk!onienie sprawcy do poszanowania prawa i przestrzegania zasad wspo!zycia spo!ecznego,
[2011-04-07 21:20]

No wszystko się zgadza z tego co wkleiłeś. No i ? A odnośnie tego, co zaznaczyłeś na czerwono, to na poczet kary zabezpieczany jest sprzęt. Po uregulowaniu mandatu karnego, sprzęt zostaje Ci zwrócony, lub w wypadku przekazania sprawy do rozpatrzenia przez Sąd, to on rozstrzyga o zabezpieczonym sprzęcie adekwatnie do kwoty mandatu i wykroczenia. I albo konfiskuje z nawiązką finansową dodatkowo, albo zwraca po wyroku. [2011-04-07 21:38]

Ostatni raz to wkleję, bo już mi ręce opadają i nie wiem już do czego dążysz.....

Zgodnie z obowiązującym prawem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu.

[2011-04-07 21:40]

richo

nie ja nie kpię, ale nigdzie nie znalazłem potwierdzenia, że za brak wpisu i odmowy przyjęcia mandatu można zatrzymać sprzęt

traznik

PaiJ.stwowej Strazy Rybackiej moze bowiem na!ozyc grzywn~ w drodze mandatu kame go,

moze rowniez ograniczy6 si~, w przypadku drobnych wykroczen, do zastosowania srodka

oddzia}ywania wychowawczego.

alezy przy tym zaznaczyc, ze grzywna jest nakladana mandatem zawsze za zgod~

sprawcy (art. 97 § 2 i 3 k.p.w.). W przypadku braku zgody ukaranego na przyj~cie mandatu

sprawa jest kierowana na drog~ post~powania s~dowego (art. 97 § 3 i art. 99 k.p.w.).

[2011-04-07 21:43]

OGÓLNIE za odmowę przyjęcia mandatu. Jeśli strażnik proponuje Ci mandat za brak wpisu w rejestrze, Ty odmawiasz, sprzęt zostaje zabezpieczony i masz 7 dni na uregulowanie, lub sprawa trafia do Sądu. Odmowa przyjęcia mandatu-zabezpieczają sprzęt-kierują sprawę do Sądu. Sam fakt ODMÓWIENIA przyjęcia mandatu obliguje strażnika do zabezpieczenia Twojego sprzętu. Piąty raz to wklejam:

Zgodnie z obowiązującym prawem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu.
Błagam, napisz, że zrozumiałeś juz....... :(

[2011-04-07 22:01]

3.Ustawa wprowadza regulacje prawne umożliwiające nakładanie mandatów karnych za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb a w szczególności;

• za brak przy sobie dokumentów wędkarskich

• nie przestrzeganie limitów połowu

• nie przestrzeganie wymiarów ochronnych

• nie przestrzeganie okresów ochronnych

• brak utrzymania czystości na stanowisku

ZA BRAK WPISU DO REJESTRU RYB

[2011-04-07 22:03]

cierpliwy1

3.Ustawa wprowadza regulacje prawne umożliwiające nakładanie mandatów karnych za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb a w szczególności;

• za brak przy sobie dokumentów wędkarskich

• nie przestrzeganie limitów połowu

• nie przestrzeganie wymiarów ochronnych

• nie przestrzeganie okresów ochronnych

• brak utrzymania czystości na stanowisku

ZA BRAK WPISU DO REJESTRU RYB


Jeżeli wspomniałeś o Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb ,to mandat można
nałożyć  tylko wtedy ,jeżeli w/w regulamin pokrywa się z ustawą .W innym
przypadku jest to nie możliwe.Nie zapominajmy ,iż podstawą mandatowania jest
ustawa a nie uchwała.Pozdrawiam
[2011-04-08 08:28]

cierpliwy1

Przepraszam, zapomniałem, zarekwirować można sprzęt ,który służył do
kłusownictwa .To tylko moje skromne zdanie,przepraszam że ośmieliłem się  cokolwiek
napisać.Pozdrawiam
[2011-04-08 08:37]

JaroDaw

   

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

c art 7) ust. 2a :

„ Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydawany przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku, określać sposób prowadzenia tego rejestru.”,


Art. 27a. 1. Kto:

1) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając przy sobie upoważnienia, o którym mowa w art. 5,

2) dokonując amatorskiego połowu ryb:

a) nie posiada przy sobie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego lub używa tej karty mimo sądowego orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego,

b) nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia,

3) dokonuje połowu ryb z naruszeniem art. 7 ust. 1a,

4) narusza przepis art. 16 lub przepisy wydane na podstawie art. 21 pkt 4, nie oznakowując obrębu hodowlanego albo ochronnego lub niewłaściwie je oznakowując, lub nie będąc do tego uprawnionym, umieszcza takie oznakowanie lub niszczy oznakowanie obrębu hodowlanego albo ochronnego,

5) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 2 wstępuje do obrębu hodowlanego bez uzgodnienia terminu, miejsca lub sposobu wejścia do obrębu hodowlanego z uprawnionym do rybactwa w tym obrębie albo wstępuje do obrębu hodowlanego niezgodnie z tymi uzgodnieniami,

6) dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nieoznakowany albo oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 21 pkt 4,

7) dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6

— podlega karze grzywny albo karze nagany.

[2011-04-08 10:43]

JaroDaw

Po naszemu. Zabezpieczenie sprzętu służącego do połowu, może nastąpić nie w przypadku uchylania się od prowadzenia rejestru, ale gdy odmówimy przyjęcia mandatu za nie prowadzenie rejestru.


proste - Maciek napisał to kilka razy, trzeba czytać ze zrozumieniem. [2011-04-08 10:47]

Po naszemu. Zabezpieczenie sprzętu służącego do połowu, może nastąpić nie w przypadku uchylania się od prowadzenia rejestru, ale gdy odmówimy przyjęcia mandatu za nie prowadzenie rejestru.


proste - Maciek napisał to kilka razy, trzeba czytać ze zrozumieniem.


DZIĘKI ZA POMOC JAREK! Boziu, nareszcie, już nie miałem pomysłu na bardziej zrozumiałe tłumaczenie! 

[2011-04-08 11:09]

Jeżeli wspomniałeś o Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb ,to mandat można
nałożyć  tylko wtedy ,jeżeli w/w regulamin pokrywa się z ustawą .W innym
przypadku jest to nie możliwe.Nie zapominajmy ,iż podstawą mandatowania jest
ustawa a nie uchwała.Pozdrawiam

No a wszyscy chyba wiedzą, że pokrywa. Ja to wiem, bo MUSZĘ to wiedzieć, stąd moje wypowiedzi wszystko tłumaczące, a posiłkowałem się Ustawą o Rybactwie Śródlądowym jak widać.. Nie wiem-milczę. Wiem-odpowiadam. Aaaaa, taka szkolna zasada....


[2011-04-08 11:21]