Rekwirowanie sprzętu wędkarskiego

/ 172 odpowiedzi

Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

margor1976


dziś słyszałem że za złowienie czterech okoni bez  pozwolenia chłopakom z pod Augustowa grozi nawet do dwóch lat, w radio dziś mówili..............według mnie lekka przesada.
Takie są kary za kłusownictwo. Za powyższe wykroczenia: brak sprzętu, nieprzepisowe przechowywanie złowionych ryb na ulgi raczej nie ma co liczyć. Od tego roku ostro wzięto się za karanie. 
wystarczą dwa mandaty w ciągu jednego roku za nie zapięcie pasów bezpieczeństwa, a ręka odruchowa sama sięga po szelkę zaraz po wejściu do auta, tak samo w tym przypadku, można było dać mandat w wysokości 100 zł i klient już więcej bez pozwolenia na rybki nie przyjdzie. w jakim celu robi się z ludzi kryminalistów? wystarczy tylko mandat
(2011/04/22 21:27)

u?ytkownik57785


dziś słyszałem że za złowienie czterech okoni bez  pozwolenia chłopakom z pod Augustowa grozi nawet do dwóch lat, w radio dziś mówili..............według mnie lekka przesada.
Takie są kary za kłusownictwo. Za powyższe wykroczenia: brak sprzętu, nieprzepisowe przechowywanie złowionych ryb na ulgi raczej nie ma co liczyć. Od tego roku ostro wzięto się za karanie. 
wystarczą dwa mandaty w ciągu jednego roku za nie zapięcie pasów bezpieczeństwa, a ręka odruchowa sama sięga po szelkę zaraz po wejściu do auta, tak samo w tym przypadku, można było dać mandat w wysokości 100 zł i klient już więcej bez pozwolenia na rybki nie przyjdzie. w jakim celu robi się z ludzi kryminalistów? wystarczy tylko mandat
Niezapięcie pasów w aucie jest wykroczeniem, a kłusownictwo przestępstwem więc karane innymi kategoriami.

(2011/04/22 21:53)

margor1976


dziś słyszałem że za złowienie czterech okoni bez  pozwolenia chłopakom z pod Augustowa grozi nawet do dwóch lat, w radio dziś mówili..............według mnie lekka przesada.
Takie są kary za kłusownictwo. Za powyższe wykroczenia: brak sprzętu, nieprzepisowe przechowywanie złowionych ryb na ulgi raczej nie ma co liczyć. Od tego roku ostro wzięto się za karanie. 
wystarczą dwa mandaty w ciągu jednego roku za nie zapięcie pasów bezpieczeństwa, a ręka odruchowa sama sięga po szelkę zaraz po wejściu do auta, tak samo w tym przypadku, można było dać mandat w wysokości 100 zł i klient już więcej bez pozwolenia na rybki nie przyjdzie. w jakim celu robi się z ludzi kryminalistów? wystarczy tylko mandat
Niezapięcie pasów w aucie jest wykroczeniem, a kłusownictwo przestępstwem więc karane innymi kategoriami.


kłusowanie wedką też powinno być traktowane jao wykroczenie, nieprawdaż?
(2011/04/22 21:56)

u?ytkownik57785


Kłusowanie to pozyskiwanie ryb niezgodnie z prawem i jest przestępstwem.

Przestępstwo kłusownictwa w ustawie o rybactwie śródlądowym:
Art. 27a. 1. Kto:
1) poławia ryby nie będąc uprawnionym do rybactwa (art. 4),
2) dokonuje połowu ryb bez upoważnienia, o którym mowa w art. 5,
3) narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1–10 i ust. 2, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 pkt 2,
4) narusza zakazy określone w art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(2011/04/22 22:05)

u?ytkownik57785


Polecam ten artykuł:

http://www.ww.media.pl/?page=PArticleViewer&nid=879

(2011/04/22 22:06)

margor1976


Kłusowanie to pozyskiwanie ryb niezgodnie z prawem i jest przestępstwem.

Przestępstwo kłusownictwa w ustawie o rybactwie śródlądowym:
Art. 27a. 1. Kto:
1) poławia ryby nie będąc uprawnionym do rybactwa (art. 4),
2) dokonuje połowu ryb bez upoważnienia, o którym mowa w art. 5,
3) narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1–10 i ust. 2, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 pkt 2,
4) narusza zakazy określone w art. 10 ust. 1, art. 14 ust. 2 oraz art. 19 ust. 1
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.nie interesuje mnie jak sformułowane jest prawo, interesuje mnie jak powinno być sformułowane. (2011/04/22 22:28)

MYSZKA86


a co jak poprostu zapomiałem karty i zezwolenia itp. ze sobą? (2011/04/26 17:30)

MYSZKA86


Za brak wpisu do rejestru jest mandat, za odmowę przyjęcia mandatu sprzęt jest zabezpieczany na poczet kary, lub do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd. Już Ci kolego wklejalem przepisy o tym mówiące. Ale zrobię to dla Ciebie raz jeszcze, ale po raz ostatni, bo nie wiem czy kpisz, czy zapominasz, czy z nudów dociekasz.

"Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego informuje, iż w dniu 27 listopada 2010 r. zaczyna obowiązywać nowa Ustawa o Rybactwie Śródlądowym. 

Zwracamy się z prośba o uważne zapoznanie się ze zmianami (nowościami) i propagowanie ich wśród wędkarskiej braci.

1. Ustawa jest bardziej restrykcyjna niż poprzednia.

2. Ustawa wprowadza nowy dokument uprawniający do amatorskiego połowu ryb

- ZEZWOLENIE NA AMATORSKI POŁÓW RYB-

3.Ustawa wprowadza regulacje prawne umożliwiające nakładanie mandatów karnych za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb a w szczególności;

• za brak przy sobie dokumentów wędkarskich

• nie przestrzeganie limitów połowu

• nie przestrzeganie wymiarów ochronnych

• nie przestrzeganie okresów ochronnych

• brak utrzymania czystości na stanowisku

• za brak wpisu do rejestru ryb

• nie przestrzeganie uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w rejestrze połowu ryb

• niewłaściwe oznakowanie rejestracji środków służących do połowu ryb

• za brak sprzętu ratunkowego na łodziach i pontonach

4. Ustawa dopuszcza możliwość pozyskania ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej ale tylko w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.

5. W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy zmienia się wysokość mandatów np.:

• połów ryb niewymiarowych - minimum 200 zł

• połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami - minimum 200 zł

• połów więcej niż dwoma wędkami - minimum 200 zł

• połów ryb w odległości mniejszej niż 50 m od urządzeń hydrotechnicznych - minimum 200 złUWAGA!

Zgodnie z obowiązującym prawem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu.

Sąd uznając winę obowiązkowo orzeka; przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów na co najmniej rok oraz kary dodatkowe w postaci grzywny i nawiązki w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb. W razie ukarania Sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego."
Zwracam uwag~, iz nakladanie grzywny w drodze mandatu kamego nie jest

orzekaniem. Zatem straznik PaiJ.stwowej trazy Rybackiej ujawniaj~c wykroczenie

przewidziane w art. 27a i 27b ustawy 0 rybactwie srodl~dowym, jako organ upowazruony

i zobowi~zany do scigania wykroczen, rna obowi'tZek zareagowania na wykroczenie, ale nie

jest to rownoznaczne z obowi'tZkiem skierowania wniosku 0 ukaranie do s~du. traznik

PaiJ.stwowej Strazy Rybackiej moze bowiem na!ozyc grzywn~ w drodze mandatu kame go,

moze rowniez ograniczy6 si~, w przypadku drobnych wykroczen, do zastosowania srodka

oddzia}ywania wychowawczego.

alezy przy tym zaznaczyc, ze grzywna jest nakladana mandatem zawsze za zgod~

sprawcy (art. 97 § 2 i 3 k.p.w.). W przypadku braku zgody ukaranego na przyj~cie mandatu

sprawa jest kierowana na drog~ post~powania s~dowego (art. 97 § 3 i art. 99 k.p.w.).

atomiast przyj~cie rnandatu oznacza dobrowolne poddanie si~ karze i jednoczesnie

rezygnacj~ z prawa do s~du oraz z prawa do zaskarZenia mandatu karnego, poniewaz nie

przysluguje od niego zwykly srodek zaskarzenia (post~powanie mandatowe jest

jednoinstancyjne). Celem takiego uregulowania jest d~enie do przyspieszenia i uproszczenia

post~powania w sprawach 0 wykroczenia, co jest niezwykle istotne w przypadku nielegalnego

po!owu ryb, ze wzgl~du na koniecznosc szybkiej reakcji. W k.p.w. obowi~zuje zasada

spo!ecznej celowosci scigania. Jezeli istnieje mozliwosc osi~i~cia celu, jakim jest

sk!onienie sprawcy do poszanowania prawa i przestrzegania zasad wspo!zycia spo!ecznego,


niestety ustawa się trochę zmieniła 20 stycznia tego roku (2011/04/28 12:22)

JaroDaw
niestety ustawa się trochę zmieniła 20 stycznia tego roku


która? jak ? co ? Ust o R.Ś. ?? Czy o K.P.W ?? (2011/04/28 12:35)

u?ytkownik57785


Zawsze tak było, jest i będzie, że zawsze w wypadku wykroczenia proponowany jest mandat karny, a dopiero w wypadku odmowy ukarania mandatem karnym, sprawa była, jest i będzie kierowana do rozpatrzenia przez Sądy. Co i gdzie się zmieniło? (2011/04/28 12:40)

JaroDaw


Nie było by lepiej, gdyby zamiast grzywny, sąd nakładał karę w wysokości np: 10 godzin na cele społeczne przy sprzątaniu brzegów akwenów ? Mandaty nie zasilają rzek, a praca by chociaż poprawiła porządek na łowiskach. (2011/04/28 13:13)

u?ytkownik57785


Nie było by lepiej, gdyby zamiast grzywny, sąd nakładał karę w wysokości np: 10 godzin na cele społeczne przy sprzątaniu brzegów akwenów ? Mandaty nie zasilają rzek, a praca by chociaż poprawiła porządek na łowiskach.
Pewnie, że byłoby tak najlepiej. Ale państwo nawet tu wyciągnęło łapę po kasę. A Strażnicy i Sądy muszą ją egzekwować.

(2011/04/28 13:16)

MYSZKA86


Pokaż mi te zmiany.


Cyt:

"Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia tego roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. Nr 14 poz 68)
 zgodnie tym zabierają anie dają mandat."

"Dotychczasowe wykroczenia karane mandatami zmieniły sie w rozprawy sądowe, a sądy, zmuszone do tego zapisami ustawy o zmianie ustawy o RS "

Chyba już kolega Masfit nie dokońca jest na bieżąco, blockquotey z artykułu w WW "Nie mandat, Lecz wyrok"
Też tu jest o sprzęcie.
Pozdrawiam wszystkich. (2011/04/28 13:54)

u?ytkownik57785


Znajdź mi tu kary mandatowe dotyczące rybołówstwa bądź wędkarstwa, bądź RAPR. 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 stycznia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 oraz z 2008 r. Nr 202, poz. 1249) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela A otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w tabeli B:

a) w części II "Przepisy dotyczące ruchu pojazdów":

- w części C "Prędkość i hamowanie" lp. 36-41 otrzymują brzmienie:
"36
art. 92a
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 (1)


do 10 km/h
do 50

37
o 11-20 km/h
od 50 do 100

38
o 21-30 km/h
od 100 do 200

39
o 31-40 km/h
od 200 do 300

40
o 41-50 km/h
od 300 do 400

41
o 51 km/h i więcej
od 400 do 500"- w części P "Przewóz osób" lp. 181 i 182 otrzymują brzmienie:
"181
art. 97
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu
art. 63 ust. 1
100 za każdą osobę
przewożoną w niewłaściwy
sposób, nie więcej niż 500

182
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
100 za każdą
osobę ponad
określoną liczbę,
nie więcej niż
500"b) w części V "Znaki i sygnały drogowe" lp. 228-237 otrzymują brzmienie:
"228
art. 90 lub art. 92 § 1
Niestosowanie się do znaku:1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"
§ 49 ust. 1 lub 2 (1)

§ 91 ust. 1 (1)
100

229
2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"
§ 49 ust. 3 (1)
100


230

3) D-18 "parking", D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony"
§ 52 ust. 1-3, ust. 4 lub ust. 5 (1)
100

231
4) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 (1)
500

232
5) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
§ 90 ust. 2
i § 92 albo § 90 ust. 4
i § 92 (1)
500

233
6) D-19 "postój taksówek"
§ 53 (1)
100

234
7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
§ 72 lub
§ 87 ust. 1-2 (1)
250

235
8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie"
§ 81 ust. 4 (1)
200

236
9) P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy"
§ 90 ust. 2-3 (1)
100

237
10) P-20 "koperta"
§ 90 ust. 4 (1)
100"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 stycznia 2011 r. (poz. 68)

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

TABELA A
Lp.
Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą*
Naruszenie
Grzywna w zł

1
2
3
4

1
art. 51 § 1-2 k.w.
Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym
od 100 do 500

2
art. 64 § 1 k.w.
Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości
100

3
art. 65 § 1-2 k.w.
Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania
od 200 do 500

4
art. 67 § 1 k.w.
Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną
150

5
art. 77 k.w.
Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
od 50 do 250

6
art. 78 k.w.
Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne
od 250 do 500

7
art. 81 k.w.
Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych
100

8
Niszczenie płotków faszynowych
100

9
Zdejmowanie chrustu z wydm
100

10
Chodzenie lub przebywanie na wydmach
50

11
Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu
200

12
Biwakowanie na wydmach
300

13
Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach
100

14
Niszczenie umocnień brzegowych
500

15
art. 82 § 1-5 k.w.
Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej
od 50 do 500

16
art. 117 k.w.
Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości
100

17
art. 140 k.w.
Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku
od 50 do 100

18
art. 141 k.w.
Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych
od 50 do 100

19
art. 145 k.w.
Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności
od 50 do 500

20
art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.
Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych
100


1
2
3
4

21

Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
100

22
Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
100

23
art. 122 ust. 4 pkt 2 u.p.g.g.
Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego w zakresie wymagań bezpieczeństwa i przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym
200

24
art. 122 ust. 4 pkt 3 u.p.g.g.
Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających szczególnych kwalifikacji:


1) w podziemnym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada
200

25
2) w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada
150

26
3) w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada
150

27
art. 125 u.p.g.g.
Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawą:


1) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego
300

28
2) mierniczego górniczego lub geologa górniczego
300

29
3) dozoru ruchu zakładu górniczego
250

30
4) innych czynności w zakładzie górniczym
200

31
art. 126 u.p.g.g.
Niedopełnienie obowiązków w zakresie:


1) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej
300

32
2) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej
250

33
3) posiadania w zakładzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej
200

34
4) bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów złoża
300

35
art. 431 ust. 1 u.w.t.p.a.
Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych
100

36
art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a.
Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży
150

37
art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.
Sprzedaż wyrobów tytoniowych:


1) osobom do lat 18
500

38
2) na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych
500

39
3) w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania
100

40
4) w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym
100

41
art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.
Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18
150

42
art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.z.t.
Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu
150
(2011/04/28 14:04)

JaroDaw


Pokaż mi te zmiany.


Cyt:

"Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia tego roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. Nr 14 poz 68)
 zgodnie tym zabierają anie dają mandat."

"Dotychczasowe wykroczenia karane mandatami zmieniły sie w rozprawy sądowe, a sądy, zmuszone do tego zapisami ustawy o zmianie ustawy o RS "

Chyba już kolega Masfit nie dokońca jest na bieżąco, blockquotey z artykułu w WW "Nie mandat, Lecz wyrok"
Też tu jest o sprzęcie.
Pozdrawiam wszystkich.

Znalazłem wspomniany przez Ciebie Dziennik Ustaw, ale ani słowa o Rybactwie Śródlądowym , może po za art. 81 k.w. (2011/04/28 14:11)

u?ytkownik57785


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.


Gdzie jest tu napisane, o zamianie kary w postaci mandatu karnego na sprawę sądową? Zmieniono wysokość kwot mandatów. 

(2011/04/28 14:18)

u?ytkownik57785


Niech ktoś znajdzie w zapisach w/w Dziennika Ustaw te rzeczy, o których pisze ten forumowicz.  (2011/04/28 14:21)

JaroDaw


Niech ktoś znajdzie w zapisach w/w Dziennika Ustaw te rzeczy, o których pisze ten forumowicz. 

Ale jak ? Drobnym maczkiem ? Białymi literami ??  ;)))) (2011/04/28 14:34)

u?ytkownik57785


Pokaż mi te zmiany.


Cyt:

"Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia tego roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. Nr 14 poz 68)
 zgodnie z tym zabierają anie dają mandat."

"Dotychczasowe wykroczenia karane mandatami zmieniły sie w rozprawy sądowe, a sądy, zmuszone do tego zapisami ustawy o zmianie ustawy o RS "

Chyba już kolega Masfit nie dokońca jest na bieżąco, blockquotey z artykułu w WW "Nie mandat, Lecz wyrok"
Też tu jest o sprzęcie.

Pozdrawiam wszystkich.
No uświadom kolegę Mastiffa. Zgodnie Z CZYM ! Czy Ty kolego @MYSZKA masz problem z czytaniem, czy rozumieniem, tego co czytasz, czy z obiema rzeczami na raz? Czekam na uświadomienie. Przeczytaj dokładnie artykuł w WW a zwłaszcza jego ostatnią kolumnę na stronie 63, gdzie napisano, że: cyt." Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi właściwe do spraw rybactwa, broni się, twierdząc, że PSR ma nadal uprawnienia do mandatowania, nawet jeśli wysokość tych mandatów nie znajduje się w taryfikatorze. Tyle, że w kodeksie o wykroczeniach zapisano, iż można nakładać mandaty do 500 zł, ale napisano także, że jeśli taki mandat trzeba powiązać z innymi karami dodatkowymi, to nie można go nakładać i już." 
koniec cyt.

Więc?

(2011/04/28 14:47)

MYSZKA86


Znajdź mi tu kary mandatowe dotyczące rybołówstwa bądź wędkarstwa, bądź RAPR. 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 stycznia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 oraz z 2008 r. Nr 202, poz. 1249) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) tabela A otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w tabeli B:

a) w części II "Przepisy dotyczące ruchu pojazdów":

- w części C "Prędkość i hamowanie" lp. 36-41 otrzymują brzmienie:
"36
art. 92a
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 albo § 27, § 31 lub § 81 ust. 1 i 2 (1)


do 10 km/h
do 50

37
o 11-20 km/h
od 50 do 100

38
o 21-30 km/h
od 100 do 200

39
o 31-40 km/h
od 200 do 300

40
o 41-50 km/h
od 300 do 400

41
o 51 km/h i więcej
od 400 do 500"- w części P "Przewóz osób" lp. 181 i 182 otrzymują brzmienie:
"181
art. 97
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu
art. 63 ust. 1
100 za każdą osobę
przewożoną w niewłaściwy
sposób, nie więcej niż 500

182
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
100 za każdą
osobę ponad
określoną liczbę,
nie więcej niż
500"b) w części V "Znaki i sygnały drogowe" lp. 228-237 otrzymują brzmienie:
"228
art. 90 lub art. 92 § 1
Niestosowanie się do znaku:1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"
§ 49 ust. 1 lub 2 (1)

§ 91 ust. 1 (1)
100

229
2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"
§ 49 ust. 3 (1)
100


230

3) D-18 "parking", D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony"
§ 52 ust. 1-3, ust. 4 lub ust. 5 (1)
100

231
4) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 (1)
500

232
5) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b
§ 90 ust. 2
i § 92 albo § 90 ust. 4
i § 92 (1)
500

233
6) D-19 "postój taksówek"
§ 53 (1)
100

234
7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"
§ 72 lub
§ 87 ust. 1-2 (1)
250

235
8) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie"
§ 81 ust. 4 (1)
200

236
9) P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy"
§ 90 ust. 2-3 (1)
100

237
10) P-20 "koperta"
§ 90 ust. 4 (1)
100"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 stycznia 2011 r. (poz. 68)

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN NAKŁADANYCH W DRODZE MANDATU KARNEGO ZA WYBRANE RODZAJE WYKROCZEŃ PRZEZ UPRAWNIONE ORGANY

TABELA A
Lp.
Kwalifikacja prawna - ustawa wg opisu pod tabelą*
Naruszenie
Grzywna w zł

1
2
3
4

1
art. 51 § 1-2 k.w.
Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym
od 100 do 500

2
art. 64 § 1 k.w.
Nieumieszczenie przez właściciela, administratora, dozorcy lub użytkownika nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości
100

3
art. 65 § 1-2 k.w.
Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania
od 200 do 500

4
art. 67 § 1 k.w.
Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną
150

5
art. 77 k.w.
Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia
od 50 do 250

6
art. 78 k.w.
Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne
od 250 do 500

7
art. 81 k.w.
Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych
100

8
Niszczenie płotków faszynowych
100

9
Zdejmowanie chrustu z wydm
100

10
Chodzenie lub przebywanie na wydmach
50

11
Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu
200

12
Biwakowanie na wydmach
300

13
Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach
100

14
Niszczenie umocnień brzegowych
500

15
art. 82 § 1-5 k.w.
Naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej
od 50 do 500

16
art. 117 k.w.
Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości
100

17
art. 140 k.w.
Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku
od 50 do 100

18
art. 141 k.w.
Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych
od 50 do 100

19
art. 145 k.w.
Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności
od 50 do 500

20
art. 10 ust. 2 u.u.c.p.g.
Niewyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych
100


1
2
3
4

21

Niezbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
100

22
Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
100

23
art. 122 ust. 4 pkt 2 u.p.g.g.
Niedopełnienie obowiązku przeszkolenia pracownika zakładu górniczego w zakresie wymagań bezpieczeństwa i przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym
200

24
art. 122 ust. 4 pkt 3 u.p.g.g.
Dopuszczenie do wykonywania czynności wymagających szczególnych kwalifikacji:


1) w podziemnym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada
200

25
2) w odkrywkowym zakładzie górniczym osoby, która takich kwalifikacji nie posiada
150

26
3) w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny otworami wiertniczymi osoby, która takich kwalifikacji nie posiada
150

27
art. 125 u.p.g.g.
Wykonywanie bez kwalifikacji przewidzianych ustawą:


1) czynności kierownictwa ruchu zakładu górniczego
300

28
2) mierniczego górniczego lub geologa górniczego
300

29
3) dozoru ruchu zakładu górniczego
250

30
4) innych czynności w zakładzie górniczym
200

31
art. 126 u.p.g.g.
Niedopełnienie obowiązków w zakresie:


1) sporządzania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej
300

32
2) aktualizowania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej
250

33
3) posiadania w zakładzie górniczym wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej
200

34
4) bieżącego prowadzenia ewidencji zasobów złoża
300

35
art. 431 ust. 1 u.w.t.p.a.
Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych
100

36
art. 45 pkt 2 u.w.t.p.a.
Nieuwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w punkcie sprzedaży
150

37
art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.
Sprzedaż wyrobów tytoniowych:


1) osobom do lat 18
500

38
2) na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych
500

39
3) w postaci papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania
100

40
4) w sprzedaży detalicznej w systemie samoobsługowym
100

41
art. 13 ust. 1 pkt 1 u.o.z.t.
Nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18
150

42
art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.z.t.
Nieumieszczenie przez właściciela lub zarządzającego obiektem lub środkiem transportu informacji o zakazie palenia tytoniu
150


no właśnie brak w tym rozporządzeniu mandatów więc się ich nie daje, a jak sie nie daje to z automatu do sądu.

z taryfikatora w rozporządzeni na wniosek MSWiA zniknęły wszyskie punkty o rybołustwie.

Brak taryfikatora brak mandatów z automatu do sądu.

(2011/04/28 14:49)

u?ytkownik57785


Niech ktoś znajdzie w zapisach w/w Dziennika Ustaw te rzeczy, o których pisze ten forumowicz. 

Ale jak ? Drobnym maczkiem ? Białymi literami ??  ;))))
Atramentem sympatycznym. :)))))))))))) Uwielbiam jak ktoś nie umie czytać ze zrozumieniem....:)

(2011/04/28 14:50)

u?ytkownik57785no właśnie brak w tym rozporządzeniu mandatów więc się ich nie daje, a jak sie nie daje to z automatu do sądu.

z taryfikatora w rozporządzeni na wniosek MSWiA zniknęły wszyskie punkty o rybołustwie.

Brak taryfikatora brak mandatów z automatu do sądu.
Aha, czyli Twoim zdaniem PSR już nie ma bloczków mandatowych i taryfikatora za wykroczenia, TAK? Same wnioski o skierowanie sprawy do Sądu. Poczytaj dokładniej te Dzienniki, Ustawy i Rozporządzenia koleżko. I gwarantuję Ci, że Mastiff jest na bieżąco jak cholera w przepisach dotyczących wędkarstwa i kar.(2011/04/28 14:56)