Państwowa i Społeczna Straz Rybacka prawa i obow

/ 100 odpowiedzi / 3 zdjęć
Witam. Mam takie pytanie czy straż ma prawo skonfiskować sprzęt obowiazkowo? Czy jak to wygląda?
obcy91


"

Art. 23. 1. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do:

1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,

2) kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu,

3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,

4) żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:

a) legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości,

b) odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,

c) zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni właściwemu kolegium do spraw wykroczeń,

 

d) kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb,

e) przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających przepadkowi,

f) doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku Policji osób, w stosunku do których zachodzi potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających, (...)"

(2011/07/08 17:41)

u?ytkownik57785


Uprawnienia strażników Państwowej Straży Rybackiej
 W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do:
Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,Kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu,Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,Żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości,odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni właściwemu sądowi grodzkiemu,kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb,przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających przepadkowi,doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku Policji osób, w stosunku do których zachodzi potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających.
Dokonywania czynności sprawdzających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w sądach grodzkich,Nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie,Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy,Wstępu i wjazdu:do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych,na tereny pozostające w administracji urzędów morskich, na tereny lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów,na wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy, na teren elektrowni, młynów i tartaków wodnych, przepompowni oraz innych urządzeń piętrzących wodę, z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji oraz innych szczególnego przeznaczenia chronionych tajemnicą państwową.
 Prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8 bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika, Noszenia broni palnej krótkiej, broni gazowej i broni sygnałowej, Noszenia kajdanek i ręcznego miotacza gazu, Strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej wykonującemu obowiązki przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:Straży Parku Narodowego – w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,Państwowej Straży Łowieckiej – w zakresie zwalczania kłusownictwa,strażników leśnych – w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego. Strażnik Państwowej Straży Rybackiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym, stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci:siły fizycznej,psa służbowego,kajdanek,chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznego miotacza gazu,broni gazowej. (2011/07/08 17:46)

u?ytkownik57785


Uprawnienia Społecznej Straży Rybackiej.
Wędkujący na łowiskach PZW jest zobowiązany do poddania się kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej i upoważnionych przez gospodarzy łowisk.W przypadku naruszenia regulaminu, funkcjonariusze organów o których mowa, są upoważnieni do zatrzymania zezwolenia, z tym że zatrzymane zezwolenie wraz z zawiadomieniem należy przekazać do Zarządu Okręgu PZW. Osobie której zatrzymano zezwolenie, zostanie ono cofnięte bez odszkodowania, a fakt ten może stanowić podstawę do odmowy jego wydania w roku następnym.

§ 6

1.   Strażnik w trakcie wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających jest zobowiązany:
a)   Do noszenia w widocznym miejscu odznaki Społecznej Straży Rybackiej oraz posiadania ważnej legitymacji strażnika,
b)   Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych przedstawić się osobie kontrolowanej a na żądanie okazać legitymację wystawioną przez starostę,
c)   Po wykonaniu czynności kontrolnych i zabezpieczających sporządzić meldunek, który przekazuje Komendantowi,
d)   W razie odmowy poddania się kontroli lub stwarzania trudności przez osobę kontrolowaną natychmiast zawiadomić Komendanta Społecznej Straży Rybackiej lub najbliższą jednostkę Policji.

 1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
a/ funkcjonariuszy Policji, 
b/ funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej, 
c/ członków Społecznej Straży Rybackiej, 
d/ członków Straży Ochrony Mienia PZW, 
e/ członków Państwowej Straży Łowieckiej, 
f/ członków Straży Leśnej, 
g/ członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych, 
h/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.
i/ funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty. Nie jest prawdą, że Strażnik SSR może dokonywać kontroli wyłącznie z funkcjonariuszem Policji - choć taka kontrola jest zwykle bardziej skuteczna. Strażnik powinien okazać ją na żądanie kontrolowanego. Strażnik może dokonywać kontroli jednoosobowo, ale z przyczyn bezpieczeństwa oraz ze względu na możliwe komplikacje przy udowadnianiu winy lepiej jest, by strażników było min. dwóch. Strażnik powinien podejść, przedstawić się, poprosić o okazanie dokumentów (karty, legitymacji, rejestru ew. innych wymaganych). Może poprosić o okazanie złowionych ryb i dokonać ich pomiarów w przypadku wątpliwości, a także o "wyjęcie wędek z wody" w celu sprawdzenia przynęt. Jeśli ma podejrzenia, że jakieś ryby znajdują się w torbie, może poprosić o okazanie jej zawartości. 
3. Wędkarz ma obowiązek poddać się tym czynnościom. W przypadku, gdy wędkarz odmawia poddania się kontroli, Strażnik powinien wezwać PSR, Policję lub Straż Miejską. Strażnik jako taki nie ma prawa do użycia wobec wędkarza siły w celu "przymuszenia" go do kontroli, a jedynie w przypadku gdy kontrolowany stawi czynny opór lub usiłuje oddalić się z miejsca połowu lub w jakiś sposób zatrzeć ślady swojej bezprawnej działalności. Jeśli ma czyste sumienie, lepiej nie iść "na udry" ze strażnikami - po przybyciu Policji (co zwykle trochę trwa)  jest mandat za niepoddanie się kontroli. Jeśli Strażnik stwierdzi nieprawidłowości, może postąpić na kilka sposobów, w zależności od okoliczności. Jeśli przewinienie nie jest znaczne sporządza notatkę, która jest podstawą do ukarania wędkarza przez sąd koleżeński Koła - sądy koleżeńskie nie mają prawa do nakładania kar finansowych, jedynie dyscyplinarne (cofniecie zezwolenia, nagana).
4. Strażnik może zażądać wypuszczenia ryb niewymiarowych lub objętych okresem ochronnym. 
5. Może zatrzymać za pokwitowaniem sprzęt służący do połowu ryb (w takim przypadku, żeby uniknąć nieporozumień, opis zatrzymanego sprzętu był możliwie najdokładniejszy). 
6. Może wezwać PSR, Policję lub Straż Miejską (albo innych uprawnionych do podjęcia czynności prawnych). 
Podsumowując - jeśli masz czyste sumienie poddaj się KAŻDEJ kontroli. Bo kłopoty wynikające z odmowy będą duże.  (2011/07/08 17:51)

moczykij1


Kolego Mastiff proszę powiedz mi gdzie jest zapisane że Straż Miejska może kontrolować wędkarzy?mnie nie udało się tego nigdzie dostrzec.Pozdrawiam  (2011/07/13 11:56)

u?ytkownik57785


Straż Miejska, jako organ nadzoru porządku publicznego ma prawo do kontroli każdego obywatela, czy to jest wędkarz, czy myśliwy, czy kierowca, czy sprzedawca w kiosku. Straż Miejska nie kontroluje wędkarza pod kątem RAPR, a jedynie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. To znaczy, że ma prawo automatycznie do kontroli łowisk w granicach administracyjnych miasta lub gminy. Czyli dokumenty uprawniające do wędkowania, oraz wszystko to, czego wymaga Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także interwencje związane z przestępstwami kłusowniczymi. (2011/07/13 12:19)

moczykij1


Szanowny Kolego ja nie o to pytałem,(nawiasem mówiąc wykład jak na Uniwersytecie Warszawskim),a dokładnie rzecz ujmując gdzie to jest zapisane.Kto mnie może kontrolować i kogo ja mogę to dla mnie nie nowość,ale powtórzę pytanie gdzie to jest zapisane bo ja wiem,że nigdzie.W zapisie Kolegi tkwi błąd,w rozdziale VII pkt.i RAPR-u napisano "uprawnionego do rybactwa,na użytkowanych przez niego wodach",a więc nie Straż Miejska.Oczywiście widać wyrażnie,że ZGPZW nie nadąża i dlatego te braki w zapisach(ale co tam przecież to nie ich sprawa im to dynda i powiewa).Pozdrawiam. (2011/07/13 17:56)

u?ytkownik57785


A to dlatego chyba kolego nie ujęto w RAPR Straży Miejskiej, bo nie wszędzie jest taka Straż. Ale to chyba się rozumie samo przez sie, że jeśli Straż Miejska może kontrolować dokumenty każdego obywatela i w każdej sytuacji i miejscu na określonym terenie, to wędkarz również jest takim obywatelem. Wystarczy, że oni mają takie kompetencje, że mogą Ciebie skontrolować na łowisku w granicach administracyjnych miasta/gminy, a Ty tej kontroli jako obywatel musisz się poddać. Rozumiesz teraz?  (2011/07/13 18:34)

moczykij1


Nie chcę polemizować,ale na szkoleniu przez PSR nie uzyskałem odpowiedzi. Jak już napisałem ja to wiem(też działam w SSR),ale jak przekonać wędkarza"przecież tam nie napisali" to są słowa większości.Pozdrawiam. (2011/07/13 18:49)

u?ytkownik57785


Nie chcę polemizować,ale na szkoleniu przez PSR nie uzyskałem odpowiedzi. Jak już napisałem ja to wiem(też działam w SSR),ale jak przekonać wędkarza"przecież tam nie napisali" to są słowa większości.Pozdrawiam.

Ja rozumiem, wszystko kumam, ale nie rozumiem tylko tego, dlaczego wędkarz jako wędkarz-obywatel nie miałby być poddany kontroli dokumentów przez Straż Miejską. Przecież nie leży to w Twojej gestii, aby przekonywać wędkarzy do tego, kto i dlaczego może go skontrolować. Wędkarz jest zawsze zwykłym obywatelem naszego kraju i jako taki obywatel podlega również takiej kontroli. Niech się martwi Strażnik Miejski jak obywatel wędkarz odmówi wylegitymowania. Współczuję wtedy takiemu wędkarzowi i tyle. Kajdanki, sprawa sądowa, kara. Procedury proste. (2011/07/13 19:10)

cierpliwy1


Witam. Mam takie pytanie czy straż ma prawo skonfiskować sprzęt obowiazkowo? Czy jak to wygląda?

Kolego litak "ma prawo a obowiązkowo" to dwie różne rzeczy .Ogólnie kontrolujący ma prawo zabezpieczyć sprzęt kłusowniczy .Koledzy niektórzy z uporem twierdzą ,że mogą prosić o legitymacje ,ale niestety to nie jest prawdą . (2011/07/13 19:14)

u?ytkownik57785


Witam. Mam takie pytanie czy straż ma prawo skonfiskować sprzęt obowiazkowo? Czy jak to wygląda?

Kolego litak "ma prawo a obowiązkowo" to dwie różne rzeczy .Ogólnie kontrolujący ma prawo zabezpieczyć sprzęt kłusowniczy .Koledzy niektórzy z uporem twierdzą ,że mogą prosić o legitymacje ,ale niestety to nie jest prawdą .


Kolego @cierpliwy1, czytaj:
Zmiany w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym24 września 2010 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, którą 13 października 2010 roku podpisał Prezydent RP i która wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.ISTOTNE ZMIANY
4. Zezwolenie uprawnionego do rybactwa ( w tym PZW) będzie potwierdzone dokumentem, który określa podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ( tzw. zezwolenie na wędkowanie) , które określi min. : wymiary, limity połowu, czas, miejsce, technikę połowu ryb itp. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru połowu ryb, a w przypadku jego wprowadzenia, określać sposób prowadzenia tego rejestru - art. 7 ust. 2a. Tak więc w sezonie wędkarskim 2011 r. członek PZW u skarbnika w macierzystym kole , dysponując kartą wędkarską oraz legitymacją członka PZW, do której skarbnik wklei mu znaczki składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz znaczki składki członkowskiej z hologramem potwierdzającym autentyczność ich wpłaty otrzyma także druk całorocznego zezwolenia na amatorski połów ryb, na którym też będzie wklejony hologram zabezpieczający przed fałszerstwem. Wszystkie te dokumenty wędkarz musi posiadać przy sobie podczas wędkowania. Zezwolenia okresowe 7-dniowe, 14-dniowe, miesięczne także będą wydawane przez skarbnika koła, gdzie wklei się hologram, wpisze termin ważności oraz określi wykaz wód, na których będą obowiązywać. Jeśli wykupi je członek PZW, to musi posiadać kartę wędkarską i członkowską z aktualnymi opłatami. Jeśli będzie to osoba niezrzeszona w PZW , to musi posiadać kartę wędkarską. Cudzoziemiec nie musi posiadać karty wędkarskiej w/g aktualnych przepisów prawa. Zasady wydawania i wzory zezwoleń 1-dniowych i 3-dniowych określą zarządy okręgów PZW w stosownych uchwałach. Warto więc przed wyjazdem na ryby odwiedzić stronę internetową danego Okręgu PZW, na wodach którego mamy zamiar wędkować.5. W art. 7 ust. 4 dokonano zmiany, która mówi, że bez posiadania karty wędkarskiej będzie można wędkować tylko na wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu i hodowli ryb- oczywiście po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.
POCZYTAJ KOLEGO USTAWY I NIE WPROWADZAJ WĘDKARZY W BŁĄD, CO MOŻE SKUTKOWAĆ MANDATAMI KARNYMI DLA NICH. (2011/07/14 12:41)

jurek


Oczywiście , że jednostki kontrolujące wędkarzy , w tym również PSR musi żądać posiadania 3 podstawowych dokumentów :
      ... Karty wędkarskiej
      ... Legitymacji ewidencyjnej
      ... Zezwolenia ( 3 w 1 ) , rejestru połowu ryb .

Legitymacja ewidencyjna niestety jest wymagana do sprawdzenia dodatkowych opłat , przynależności do Koła etc.
(2011/07/14 15:03)

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

u?ytkownik57785


Oczywiście , że jednostki kontrolujące wędkarzy , w tym również PSR musi żądać posiadania 3 podstawowych dokumentów :
      ... Karty wędkarskiej
      ... Legitymacji ewidencyjnej
      ... Zezwolenia ( 3 w 1 ) , rejestru połowu ryb .

Legitymacja ewidencyjna niestety jest wymagana do sprawdzenia dodatkowych opłat , przynależności do Koła etc.


No przede wszystkim tego, czy opłacone mamy składki za dany sezon! Przecież to jest druga najważniejsza sprawa tuż po posiadaniu uprawnień w postaci Karty Wędkarskiej. A składki mamy wklejone właśnie w Legitymacji Członka PZW, nigdzie indziej.
II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarskimają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW. A żeby kontrolujący mógł to stwierdzić, musi zobaczyć Legitymację członka PZW i ewentualne zezwolenie na dany zbiornik. Także kol.@cierpliwy1, proszę zaktualizować swoje posiadane wiadomości. (2011/07/14 15:31)

jamesbond


Oczywiście , że jednostki kontrolujące wędkarzy , w tym również PSR musi żądać posiadania 3 podstawowych dokumentów :
      ... Karty wędkarskiej
      ... Legitymacji ewidencyjnej
      ... Zezwolenia ( 3 w 1 ) , rejestru połowu ryb .

Legitymacja ewidencyjna niestety jest wymagana do sprawdzenia dodatkowych opłat , przynależności do Koła etc.muszę się po części nie zgodzić... Policjant, PSR, SSR, Straż Miejska nie ma prawa poprosić mnie o legitymacje członkowską PZW bo:to jest sprawa między mną a PZW. Jeżeli ktoś w to nie wieży to proponuje napisać do Pana Władysława Walczaka, który jest obecnie biegłym Sądowym z zakresu wędkarstwa.
i zapraszam do lektury:http://www.nie.com.pl/art20604.htm
lub bloga Pana Walczaka.
(2011/07/14 15:33)

u?ytkownik57785


Rafał, w Legitymacji mamy wklejone znaczki obowiązkowych opłat, które są dowodem na legalność wędkowania na wodach PZW. Karta Wędkarska świadczy o posiadanych uprawnieniach, a opłacona legitymacja o stosownym opłaceniu i uaktualnieniu ważności tych uprawnień. I zwróć uwagę proszę na datę napisania tego artykułu przez pana Walczaka (2008 r), a na datę nowelizacji Ustawy o Rybactwie Śródlądowym (2010 r) i co ta ustawa mówi o posiadanych dokumentach.  (2011/07/14 15:50)

jurek


Czy ktoś z Was wie kim jest Pan Walczak , bo ja znam go osobiście ( pracował w Stoczni Rzecznej w Płocku razem z moim ojcem , jako ...radca prawny ... )

Jemu chodziło tylko o Stocznie rzeczną , by mógł  tam łowić , niestety został ukarany i był zawieszony w PZW przez Sąd Koleżeński . 

Ten Pan pisze do wszystkich i o niczym ................... Nie posiada nawet komputera ani maszyny do pisania ........................ Na Policji u Komendanta jest pełno jego odręcznych pism , a Pan Walczak tak długo wędkuje , że dopiero teraz połapał się , że bez legitymacji ewidencyjnej nie może wędkować na wodach PZW.

I taka osoba została na swoja prośbę ekspertem w sprawach karnych w Sadzie płockim........... ( wiadomo prawnicy zawsze bronią swoich )

Pan Walczak tak narzeka na PZW , że nawet artykuły są w tygodniku : NIE : , a  z   E.Grabowskim mają takie same opcje polityczne .


TERAZ JUŻ WIECIE DLACZEGO SĄ ZEZWOLENIA I MASĘ Z NIMI PROBLEMÓW , i dzięki komu

(2011/07/14 16:02)

u?ytkownik57785


I nie piszemy tu o kontrolowaniu Legitymacji PZW przez Policję, czy Straż Miejską, ale jedynie przez PSR i SSR. Policja i Straż Miejska kontroluje dokumenty, legitymuje zatrzymanego, w celu stwierdzenia i potwierdzenia tożsamości, danych osobowych i adresowych, oraz uprawnień, a nie przynależności do stowarzyszeń. (2011/07/14 16:08)

jurek
Mastiff Rafał, w Legitymacji mamy wklejone znaczki obowiązkowych opłat, które są dowodem na legalność wędkowania na wodach PZW. Karta Wędkarska świadczy o posiadanych uprawnieniach, a opłacona legitymacja o stosownym opłaceniu i uaktualnieniu ważności tych uprawnień. I zwróć uwagę proszę na datę napisania tego artykułu przez pana Walczaka (2008 r), a na datę nowelizacji Ustawy o Rybactwie Śródlądowym (2010 r) i co ta ustawa mówi o posiadanych dokumentach.
Zgadza się kolego ... Mastiff ...... , to było w roku 2008 , i ten pan cały czas się na to powołuje i mąci wędkarzom w głowach .......... ( jemu chodziło tylko o łowienie z łódki w Stoczni Rzecznej w Płocku , ale tam był w tym okresie tymczasowy zakaz łowienia ze środków pływających , więc teraz się mŚci ile wlezie i pisze do wszystkich ........... ALE CZY WSZYSCY TRAKTUJĄ GO POWAŻNIE
??????????????????????????????????????????? (2011/07/14 16:12)

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

u?ytkownik57785


To są oficjalne pisma tego pana do tych Urzędów, ale wciąż w formie "pobożnych życzeń", bo Ustawa mówi swoje póki co i jej należy przestrzegać do kolejnych nowelizacji. (2011/07/14 16:14)

jurek


A wędkarze którzy zaufają tym     " pismom "     , mogą potem żałować , że nie przestrzegają Ustaw i przepisów .
(2011/07/14 16:31)

cierpliwy1


Witam. Mam takie pytanie czy straż ma prawo skonfiskować sprzęt obowiazkowo? Czy jak to wygląda?

Kolego litak "ma prawo a obowiązkowo" to dwie różne rzeczy .Ogólnie kontrolujący ma prawo zabezpieczyć sprzęt kłusowniczy .Koledzy niektórzy z uporem twierdzą ,że mogą prosić o legitymacje ,ale niestety to nie jest prawdą .


Kolego @cierpliwy1, czytaj:
Zmiany w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym24 września 2010 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, którą 13 października 2010 roku podpisał Prezydent RP i która wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.ISTOTNE ZMIANY
4. Zezwolenie uprawnionego do rybactwa ( w tym PZW) będzie potwierdzone dokumentem, który określa podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ( tzw. zezwolenie na wędkowanie) , które określi min. : wymiary, limity połowu, czas, miejsce, technikę połowu ryb itp. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru połowu ryb, a w przypadku jego wprowadzenia, określać sposób prowadzenia tego rejestru - art. 7 ust. 2a. Tak więc w sezonie wędkarskim 2011 r. członek PZW u skarbnika w macierzystym kole , dysponując kartą wędkarską oraz legitymacją członka PZW, do której skarbnik wklei mu znaczki składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz znaczki składki członkowskiej z hologramem potwierdzającym autentyczność ich wpłaty otrzyma także druk całorocznego zezwolenia na amatorski połów ryb, na którym też będzie wklejony hologram zabezpieczający przed fałszerstwem. Wszystkie te dokumenty wędkarz musi posiadać przy sobie podczas wędkowania. Zezwolenia okresowe 7-dniowe, 14-dniowe, miesięczne także będą wydawane przez skarbnika koła, gdzie wklei się hologram, wpisze termin ważności oraz określi wykaz wód, na których będą obowiązywać. Jeśli wykupi je członek PZW, to musi posiadać kartę wędkarską i członkowską z aktualnymi opłatami. Jeśli będzie to osoba niezrzeszona w PZW , to musi posiadać kartę wędkarską. Cudzoziemiec nie musi posiadać karty wędkarskiej w/g aktualnych przepisów prawa. Zasady wydawania i wzory zezwoleń 1-dniowych i 3-dniowych określą zarządy okręgów PZW w stosownych uchwałach. Warto więc przed wyjazdem na ryby odwiedzić stronę internetową danego Okręgu PZW, na wodach którego mamy zamiar wędkować.5. W art. 7 ust. 4 dokonano zmiany, która mówi, że bez posiadania karty wędkarskiej będzie można wędkować tylko na wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu i hodowli ryb- oczywiście po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.
POCZYTAJ KOLEGO USTAWY I NIE WPROWADZAJ WĘDKARZY W BŁĄD, CO MOŻE SKUTKOWAĆ MANDATAMI KARNYMI DLA NICH.
Kolego Mastiff i kolego Jurku wy jako ssr chcielibyście mieć jak największe uprawnienia i wcale wam się nie dziwię,ale niestety musicie działać z literą prawa.Dokument potwierdzający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb to nić innego jak REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ,oczywiście musi być zgodny z ustawą.Ostatni raz mówię ,że legitymacja mówi o przynależności do stowarzyszenia i jest dokumentem wewnętrznym.Czytajcie dokładnie i pokażcie gdzie ustawa mówi o legitymacji członkowskiej .
Mastiff do Ciebie
Art.27.1 Warunki zezwolenia uprawnionego do rybactwa
2.Korzystając z wód bez wymaganego operatu rybackiego lub wbrew założeniom tego operatu grozi mandatem a nawet zerwaniem umowy .proszę powiedz mi jak się ma do tego rejestr złowionych ryb i zarybienia ,o których pisałeś.Pozdrawiam (2011/07/14 16:44)

jamesbond


dobra skoro tak twierdzicie... hmmmmmmmmmm.... nie bede sie spierał. Podczas kontroli pokaże to czego będą chcieli (dokumenty) ale jak was ktoś udupi to nie mój problem... (2011/07/14 16:53)