Nowy RAPR na 2020 już jest

/ 18 odpowiedzi
Uchwała nr 172/IX/2019
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 20 września 2019 roku


w sprawie: zatwierdzenia nowego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb


Na podstawie § 30 pkt 10, 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 roku,
Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:

§ 1

Zatwierdza nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się zarządom okręgów PZW.


Wiceprezes ZG PZW Prezes ZG PZW
ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód


Wiesław Heliniak Teodor Rudnik
Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 ZG PZW
z dnia 20 września 2019 r.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

I. WSTĘP
Zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa ustala w swoim zezwoleniu uprawniony do rybactwa – Zarząd Okręgu PZW – określając w nim zasady: wędkowania, dozwolone metody połowu i ochrony ryb.
Uprawniony do rybactwa ma prawo zaostrzania lub łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych, limitów ilościowych ryb oraz zasad i metod połowu. Łagodzenie tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie
i zezwoleniu uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, znastępującymi ograniczeniami:
- bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;
- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;
- wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;
- członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.
7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14,
w tym także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte
w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.
III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.
2. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
IV. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH PZW
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
a) funkcjonariuszy Policji,
b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d) strażników Straży Leśnej,
e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,
f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,
g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do rybactwa.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych
w zezwoleniu wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

V. INFORMACJE KOŃCOWE
Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa,
a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

- Ustawy Prawo wodne,
- Ustawy prawo o ochronie środowiska,
- Ustawy o rybactwie śródlądowym,
- Ustawy prawo o stowarzyszeniach,
- Ustawy o lasach,
- Ustawy o ochronie przyrody,
- Ustawy o ochronie zwierząt,
oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy Uchwały
nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia
20 września 2019 r.

ryukon1975


Ach wspamiałe te nasze wladze wszelkie. :)

Facet stoi w korku. Widzi policjanta, który chodzi od jednego auta do drugiego i krótko rozmawia z każdym kierowcą. W końcu dochodzi do niego i mówi:
- Dzień dobry, mamy niestety kryzysową sytuację. Terroryści porwali wszystkich najważniejszych polityków PiS i zagrozili, że jeśli do niedzieli nie zapłacimy 100 milionów, to obleją ich benzyną i podpalą. Dlatego właśnie organizujemy tu zbiórkę.
- No i ile ludzie dają? - pyta kierowca
- Średnio tak 3-4 litry... (2019/09/26 10:44)

z@mela


Ach wspamiałe te nasze wladze wszelkie. :)

Facet stoi w korku. Widzi policjanta, który chodzi od jednego auta do drugiego i krótko rozmawia z każdym kierowcą. W końcu dochodzi do niego i mówi:
- Dzień dobry, mamy niestety kryzysową sytuację. Terroryści porwali wszystkich najważniejszych polityków PiS i zagrozili, że jeśli do niedzieli nie zapłacimy 100 milionów, to obleją ich benzyną i podpalą. Dlatego właśnie organizujemy tu zbiórkę.
- No i ile ludzie dają? - pyta kierowca
- Średnio tak 3-4 litry...
Byłbym w stanie 150 litrów dać :) nawet z steropianem wymieczać na wzór napalmu :)
(2019/09/26 11:27)

ogtw


Regulamin dobry. Znam sposób na wygranie wyborów: zagłosować na PiS. (2019/09/26 13:06)

Basia Kier


Niektórzy bez polityki nie potrafią... Ale to ja jestm rugana za takie wstawki przez mojego czteroliterowego "przyjaciela" oraz niejakiego cierpliwego1. Widać niektórzy mogą więcej na tym portalu, bo są "po linii". Żałosna ta postawa.
Panie Krzysiu, kawał z brodą pan opowiedziałeś, pasuje do każdej władzy, tylko skróty się zmieniają.

Ad rem. Idea nowego RAPR-u słuszna, władza (w tym wypadku ustalania wymiarów, okresów ochronnych i innych ograniczeń) schodzi na dół, czyli do tych, którzy powinni najlepiej wiedzieć, co danej wodzie potrzeba. Jednak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i sądzę, że skończy się na pogłębieniu "rozbicia dzielnicowego" polskiego (?) wędkarstwa. Wszak prezes na zagrodzie, równy wojewodzie. (2019/09/26 15:06)

raa-f


Dobrze zrobili,jeżeli pójdze to dalej na wzór angielski tylko przyklasnąć.Co do Prezesa w zagrodzie, sami ich wybieramy ,jakich wybierzemy takich mamy. (2019/09/26 22:00)

Sith


Ach wspamiałe te nasze wladze wszelkie. :)

Facet stoi w korku. Widzi policjanta, który chodzi od jednego auta do drugiego i krótko rozmawia z każdym kierowcą. W końcu dochodzi do niego i mówi:
- Dzień dobry, mamy niestety kryzysową sytuację. Terroryści porwali wszystkich najważniejszych polityków PiS i zagrozili, że jeśli do niedzieli nie zapłacimy 100 milionów, to obleją ich benzyną i podpalą. Dlatego właśnie organizujemy tu zbiórkę.
- No i ile ludzie dają? - pyta kierowca
- Średnio tak 3-4 litry...
Nie będę sknera, dla tak świetlanego czynu daję 2 duże kanistry :)))
(2019/09/27 06:43)

Sith


(...)władza (...) schodzi na dół (...)
Tutaj się z Tobą zgadzam w 100%%. Powiem więcej, już niemal osiągnęła dno!
(2019/09/27 06:46)

Sith


Najgłupszy punkt cyt.:
"3. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego
stanowiska wędkarskiego, bez wzglądu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu."

Spinningując na małej rzeczce szerokości 2-3m, brodząc środkiem,powinienem ciągnąć za sobą dwaodkurzacze uliczne po obydwu brzegach oszerokości pasaoczyszczania 3,5-4m.
Łowiąc z brzegu na tej samej rzeczce powinienem za każdą zmianą stanowiska (czyli co około 15-30minut) przedostawać się na drugi brzeg i posprzątać , bo tam jeszcze na 2-3msięga promień 5m, a jeśli przejdę na drugi brzeg w celu posprzątaniato nawet kolejne 5m, bo nie udowodnię, że "ja tu tylko sprzątam".
Na studiach, moja Pani Profesor od filozofii mówiła o takich przepisach "debilitas ad mentalis". Ale cóż począć, przykład idzie z góry, a ryba psuje się od głowy... ;(( (2019/09/27 07:31)

ryukon1975


Skoro władza schodzi "na dół" to do czego teraz będzie służyć góra? Nadal do niczego więc czas z nią skończyć a nie utrzymywać zbędny, martwy "członek". :)
Napisałem to tak lekko jednak taka jest prawda. Z naszych składek nadal będą utrzymywani ludzie i i inne przedsięwzięcia w ramach ogólnokrajowego PZW które przeciętnego wędkarza wcale nie interesują. Te pieniądze powinny zostać w Kołach. (2019/09/27 07:54)

Sith


(...)czas(...) skończyć a nie utrzymywać zbędny, martwy "członek". (...)
Ej, Krzysztofie, nie tak ostro, nie zamierzam sikać po damsku... ;)))
(2019/09/27 08:06)

Basia Kier


Ach wspamiałe te nasze wladze wszelkie. :)

Facet stoi w korku. Widzi policjanta, który chodzi od jednego auta do drugiego i krótko rozmawia z każdym kierowcą. W końcu dochodzi do niego i mówi:
- Dzień dobry, mamy niestety kryzysową sytuację. Terroryści porwali wszystkich najważniejszych polityków PiS i zagrozili, że jeśli do niedzieli nie zapłacimy 100 milionów, to obleją ich benzyną i podpalą. Dlatego właśnie organizujemy tu zbiórkę.
- No i ile ludzie dają? - pyta kierowca
- Średnio tak 3-4 litry...
Nie będę sknera, dla tak świetlanego czynu daję 2 duże kanistry :)))
Â
A teraz zamień pan PiS na PO/SLD/Razem/Wiosnę/PSL i napisz ile dałbyś benzyny? A może pieniądze na wykup?
Sam robisz pan za politycznego trola, a potem masz pretensje, jak ktoś musi się zniżać do pańskiego poziomu i panu odpowiedzieć.
Co nie zmienia pańskiej słusznej uwagi, że niedorzecznym jest obowiązek utrzymywania w czystości kawałka brzegu, bez względu na stan, w jakim się go zastało. Ale taki zapis był i w starym RAPR-ze.
(2019/09/27 08:51)

Sith


(...) A teraz zamień pan PiS na PO/SLD/Razem/Wiosnę/PSL i napisz ile dałbyś benzyny? (...)
Cholerka, zbankrutuję, 12 kanistrów to 240 l x 5,5 zł = 1.320,-
Trudno poświęcę się i nie będę pił przez miesiąc... ;(( (2019/09/27 09:00)

Julian


Q.....wa ( o przepraszam ) dlatego chodzę na ryby aby odpocząć a nie słuchać tego politycznego jazgotu - Kochani dajcie żyć. Czasami portal zwłaszcza jak byłem chory dawał mi przynajmniej Namiastkę !!!!! wędkowania.. Poglądy polityczne - zostawiajmy w ,,domu " a nie chodźmy z tym nad wodę. Ja chcę na temat Regulaminu powiedzieć tylko jedno w JEDNYM puncie . Co ja Q....wa MPO jestem. Nie rozumiem dlaczego ja schorowany,,stary 63 letni dziad "po zawale ,operacjach i ze stendami mam sprzątać po np. 18 -nastoletnich zdrowych jak byk sq......synach i nie ZAWSZE !!!!! wędkarzach jako że nie tylko ONI przebywają nad wodą.
Z wędkarskim pozdrowieniem .
Połamania kija . (2019/09/27 18:03)

ryukon1975


(...)ÂÂczasÂÂ(...) skończyć a nie utrzymywać zbędny, martwy "członek". (...)
Ej, Krzysztofie, nie tak ostro, nie zamierzam sikać po damsku... ;)))
ÂÂ
Tu sie nie da lekko i przyjemnie. I na nic płacze o polityce bo to też polityka. Góra rzuciła kiełbasę "wyborczą". Niby przekazują władzę niżej ale będą się za wszelką cenę starać o swoją część i zrobią wszystko by jej nie stracić. Wędkarze się cieszą z tego że to droga w kierunku usamodzielnienia i podziału ale za chwilę te same osoby będą pytać co z składką ogólnokrajową. Nie da się na skrzyżowaniu pojechać w dwie strony, trzeba wybrac jedną. Jaka jest właściwa? Wystarczy popatrzeć na jakich wodach dziś się łowi ryby, gdzie są wędkarze którzy w "dziwny" sposób znikają znad rzek i nie tylko.
(2019/09/27 18:24)

ryukon1975


W ramach "polityki" byłem właśnie dokarmić "sąsiada". On nie grymasi, nie wybiera je głównie to co z miski psa zostaje. (2019/09/27 19:11)

Podgląd zdjęć na forum dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Sith


Krzysiu, to już chyba czwart albo piąty armagedon w ostatnim 4-leciu, ale nic się na to nie poradzi, znowu zamiotą sprawę pod dywan, niestety gdyby chodziło o masowe mordowanie kotów, reakcja byłaby natychmiastowa, a stosowna ustawa uchwalona w ciągu jednej nocy... ;> (2019/10/09 07:03)

Basia Kier


Krzysiu, to już chyba czwart albo piąty armagedon w ostatnim 4-leciu, ale nic się na to nie poradzi, znowu zamiotą sprawę pod dywan, niestety gdyby chodziło o masowe mordowanie kotów, reakcja byłaby natychmiastowa, a stosowna ustawa uchwalona w ciągu jednej nocy... ;>

Jednak niektórzy to mają fiksację na punkcie Kaczyńskiego... Co byś pan zrobił, jakby jego nie było? Pustka w życiu. Wyłącz pan "zaprzyjaźnione media" i na ryby, będziesz pan zdrowszy. (2019/10/09 09:05)