Zaloguj się do konta

Nowe limity ilościowe poławianych ryb

utworzono: 2011/05/02 22:22

Uwaga! Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

tinka

Dz.U. z 2011r. Nr 87 poz. 490

(data wydania: 26.04.2011)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych (Dz. U. Nr 164, poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Ilość ryb, którą może wyłowić osoba prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1) 2 sztuki łącznie - w przypadku łososia ( Salmo salar ) i troci ( Salmo trutta );

2) 2 sztuki - w przypadku węgorza ( Anguilla anguilla );

3) 3 sztuki łącznie - w przypadku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), sandacza ( Stizostedion lucioperca ) i szczupaka (Esox lucius);

4) 5 sztuk - w przypadku lina ( Tinca tinca );

5) 5 sztuk - w przypadku belony ( Belone belone );

6) 7 sztuk - w przypadku dorsza ( Gadus morhua );

7) 10 sztuk - w przypadku leszcza ( Abramis brama );

8) 5 kg - w przypadku śledzia ( Clupea harengus );

9) 5 kg łącznie - w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1-8, z wyłączeniem babki byczej ( Neogobius melanostomus ).

2. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 i 6-9 nie dotyczą połowów prowadzonych w czasie zawodów sportowych.";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Sportowe zezwolenia połowowe dla:

1) osób fizycznych,

2) armatorów statków

- wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 kwietnia 2011 r. (poz. 490)

[2011-05-02 22:22]

withanight88

Dlaczego limit lina zwiekszono z 4 do 5? Czyżby bylo go aż tak dużo ?

I w końcu jest limit na leszcza! 

[2011-05-02 22:31]

tinka

Obawiam się ,że limity te dotyczą połowów w morzu.

 

[2011-05-02 23:24]

khakiprichi

bo to jest przepis dotyczący połowów w morzu,i nie wiele się zmieniło.....
pozdro!!!
[2011-05-03 08:21]

sp1ap

Oj, chyba nie tylko w morzu! W tytule tego rozporządzenia nie ma ani słowa o morzu, więc dotyczy to wszystkich wód udostepnionych do wędkowania!!! [2011-05-03 09:16]

jurcio6

Ja proponuję nowe rozporządzenie z limitami:

1) 1 sztuka łącznie - w przypadku łososia ( Salmo salar ) i troci ( Salmo trutta );

2) 1 sztuka - w przypadku węgorza ( Anguilla anguilla );

3) 2 sztuki łącznie - w przypadku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), sandacza ( Stizostedion lucioperca ) i szczupaka (Esox lucius) oraz sum;

4) 3 sztuk - w przypadku lina ( Tinca tinca );

5) 3 sztuk - w przypadku belony ( Belone belone );

6) 5 sztuk - w przypadku dorsza ( Gadus morhua );

7) 5 kg - w przypadku leszcza ( Abramis brama );

8) 5 kg - w przypadku śledzia ( Clupea harengus );

9) 5 kg łącznie - w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1-8, z wyłączeniem babki byczej ( Neogobius melanostomus ).

Przecież ryby nawet w takiej ilości są ciężkie do przejedzenia przez rodzinę.. no chyba że ktoś ma 10-oro dzieci, ale to raczej skrajny przypadek.
[2011-05-03 09:30]

bluehornet

To niech się do qrwy nędzy wreszcie ZO PZW dogada z Ministerstwem Rolnictwa , bo jak się to rozporządzenie ma do RAPR 2011 zatwierdzonego na mocy Uchwały nr 83 ZG PZW z dnia 10 grudnia 2010r ???!~!!! W cywilizowanym i nie zbiurokratyzowanym kraju nie zmienia się reguł i zasad gry w trakcie trwania meczu - taka dygresja !!!! Znowu kogoś porąbało !!!
[2011-05-03 09:32]

kasalka

cyt " prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych"
Nie Amatorski.
[2011-05-03 09:34]

withanight88

cyt " prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych"
Nie Amatorski.A co można zrozumieć przez połów sportowo - rekreacyjny ? bo nie rozumiem?

[2011-05-03 09:38]

bluehornet

Pytanie do @kasalka .A pewny jesteś , że Ministerstwo rozróżnia połów amatorski od sportowo rekreacyjnego ??!! Bo ja mam spore wątpliwości !!!
[2011-05-03 09:43]

rusikus

u mnie w rejestrze polowu na 2011 jest calkiem inaczej:

m.in.  szczupak - 2 szt. , lin - 3 szt.

i tego rejestru sie bede trzymal

jak cos zmieniaja to pzw powinno powiadomic czlonka pzw!

[2011-05-03 10:51]

QBS

cyt " prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych"
Nie Amatorski.A co można zrozumieć przez połów sportowo - rekreacyjny ? bo nie rozumiem?Nieważne czy odróżnia czy nie. Art. 28 w/w ustawy "Połowy w celach sport.-rekr. w POLSKICH OBSZARACH MORSKICH...itd" Cała ustawa odnosi się do połowów morskich. [2011-05-03 11:59]

z0772

jakie limity? jakie  ograniczenia? może  w końcu  dołączymy do cywilizowanych krajów. Kiedy w końcu będzie jedna karta na cały kraj? Natrzepali zezwoleń na każdy okręg to inne i się cieszą że umilili nam życie . Podobno jeziora i rzeki zostały stworzone przez naturę a nie przez PZW to jakim prawem mamy im płacić niech sobie wykopią dołki i wtedy pobierają opłaty............... szumowiny i dorobkiewicze jedne.
[2011-05-03 13:16]

Albertus-88

Rozporządzenie dotyczy sie ustawy o Rybołówstwie
i odnosi sie konkretnie do Morza
(Art.28

Art. 28. 1. Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich mogą być prowadzone po uzyskaniu sportowego zezwolenia połowowego.

2. Sportowe zezwolenie połowowe wydaje okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego na wniosek:

1) osoby fizycznej – na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych urządzeń pływających;

2) organizatora zawodów sportowych – na prowadzenie połowów z brzegu;

3) armatora statku – na prowadzenie połowów z jego statku.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) serię i numer dokumentu tożsamości;

3) wskazanie terminu, na jaki ma być wydane zezwolenie;

4) w przypadku armatora statku – nazwę lub oznakę statku;

5) w przypadku organizatora zawodów sportowych – listę uczestników zawodów oraz miejsce i czas trwania zawodów.

4. Sportowe zezwolenie połowowe zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę, określenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) okres ważności zezwolenia;

3) określenie ilości i gatunku ryb oraz sposobu prowadzenia połowu.

5. Sportowe zezwolenie połowowe wydaje się na okres 1 miesiąca albo 1 roku, albo na czas trwania zawodów sportowych.

6. Do prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych nie mogą być używane narzędzia połowowe wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa morskiego.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i warunki prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzory sportowych zezwoleń połowowych dla podmiotów, o których mowa w ust. 2, mając na względzie ochronę żywych zasobów morza i zapewnienie porządku przy połowach.)

Wiec koledzy wędkarze stosujmy się do Ustawy o Rybactwie śródlądowym

i do R.A.P.R.! Ja przynajmniej tak to widzę  Pozdrawiam.


[2011-05-03 14:33]

Albertus-88

Wiec jeżeli wędkujemy nad jeziorem czy rzeka stosujemy sie do RAPR.
(tak jeszcze wtrąciłem w kwesti wyjasnienia mojego poprzedniego wpisu ;) )
[2011-05-03 16:03]

piaho80

Dz.U. z 2011r. Nr 87 poz. 490

(data wydania: 26.04.2011)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 kwietnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych

Na podstawie art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych (Dz. U. Nr 164, poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Ilość ryb, którą może wyłowić osoba prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1) 2 sztuki łącznie - w przypadku łososia ( Salmo salar ) i troci ( Salmo trutta );

2) 2 sztuki - w przypadku węgorza ( Anguilla anguilla );

3) 3 sztuki łącznie - w przypadku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), sandacza ( Stizostedion lucioperca ) i szczupaka (Esox lucius);

4) 5 sztuk - w przypadku lina ( Tinca tinca );

5) 5 sztuk - w przypadku belony ( Belone belone );

6) 7 sztuk - w przypadku dorsza ( Gadus morhua );

7) 10 sztuk - w przypadku leszcza ( Abramis brama );

8) 5 kg - w przypadku śledzia ( Clupea harengus );

9) 5 kg łącznie - w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1-8, z wyłączeniem babki byczej ( Neogobius melanostomus ).

2. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 i 6-9 nie dotyczą połowów prowadzonych w czasie zawodów sportowych.";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Sportowe zezwolenia połowowe dla:

1) osób fizycznych,

2) armatorów statków

- wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 kwietnia 2011 r. (poz. 490)


 

MOJA PROPOZYCJA

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Ilość ryb, którą może wyłowić osoba prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1)  0 sztuki łącznie - w przypadku łososia ( Salmo salar ) i troci ( Salmo trutta );

2)  0 sztuki - w przypadku węgorza ( Anguilla anguilla );

3)  0 sztuki łącznie - w przypadku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), sandacza ( Stizostedion lucioperca ) i szczupaka (Esox lucius);

4)  0 sztuk - w przypadku lina ( Tinca tinca );

5)  0 sztuk - w przypadku belony ( Belone belone );

6)  0 sztuk - w przypadku dorsza ( Gadus morhua );

7) 0 sztuk - w przypadku leszcza ( Abramis brama );

8)  0 kg - w przypadku śledzia ( Clupea harengus );

9) 0 kg łącznie - w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1-8, z wyłączeniem babki byczej ( Neogobius melanostomus ).


MOJA PROPOZYCJ WPROWADZA JEDNOLITY I PRZEJŻYSTY ''NAKAZ''POŁOWOWY                    A SKŁADECZKI PROPORCJONALNIE DO GÓRY 100%

[2011-05-03 16:08]

QBS

Wiec jeżeli wędkujemy nad jeziorem czy rzeka stosujemy sie do RAPR.
(tak jeszcze wtrąciłem w kwesti wyjasnienia mojego poprzedniego wpisu ;) )

No nie do końca, zgodnie z cytowaną ustawą, odnoszącą się z kolei do ustawy o obszarach morskich:

Art. 4. Morskimi wodami wewnętrznymi są również:  1)   część Jeziora Nowowarpieńskiego i część Zalewu Szczecińskiego wraz ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Kamieńskim, znajdująca się na wschód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, oraz rzeka Odra pomiędzy Zalewem Szczecińskim a wodami portu Szczecin;  2)   część Zatoki Gdańskiej zamknięta linią podstawową biegnącą od punktu o współrzędnych 54°37'36" szerokości geograficznej północnej i 18°49'18'' długości geograficznej wschodniej (na Mierzei Helskiej) do punktu o współrzędnych 54°22'12'' szerokości geograficznej północnej i 19°21'00'' długości geograficznej wschodniej (na Mierzei Wiślanej);  3)   część Zalewu Wiślanego, znajdująca się na południowy zachód od granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską na tym Zalewie;  4)   wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego.


Generalnie ustawa jest wyższym aktem jak np. regulamin ustanowiony przez zasiedziałych dziadków leśnych z PZW.  
Pozdro

[2011-05-03 16:16]

Albertus-88

Ja  wedkuje w wielkopolsce tak ze wiesz głownie rzeki i jeziora a nad Morze sie nie wybieram czy tez w teren obszarów morskich
Wiec ja stosuje sie do RAPR  oraz  Ustawy o Rybactwie Śródlądowym jak reszta kolegów wędkarzy.
Tak wiec jezeli nie wedkuje na Morzu czy na obszarach morskich to ten art 28 jak i cała Ustawa O Rybołówstwie czy tez RAPR NA MORZU( bo jest tez taki ) Mnie  wedkarza powiedzmy śródlądowego nie dotyczy i mi limity sie nie zmieniają. :) tak to widzę
Pozdro.


[2011-05-03 16:53]

kasalka

cyt " prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych oraz wzorów sportowych zezwoleń połowowych"
Nie Amatorski.A co można zrozumieć przez połów sportowo - rekreacyjny ? bo nie rozumiem?


Nie wiem nie znam definicji. Natomiast będąc nad morzem wykupuje się właśnie sportowe zezwolenie na połów ryb. do kupienia w Inspektoratach i ich placówkach terenowych. Wykupić może każdy niezależnie czy posiada Kartę wędkarską. Zezwolenie wdawane jest na okres miesiąca 16 czy 19pln lub na rok 49pln. Można wędkować z plaży, ujściach rzek, pobliskich jeziorach jeśli obejmuje je zezwolenie. Jeśli nie to trzeba opłacić składki, (zezwolenie rejestr karta) w PZW i wędkować na zasadach "jak co dzień" wg RAPR

Pytanie do @kasalka .A pewny jesteś , że Ministerstwo rozróżnia połów amatorski od sportowo rekreacyjnego ??!! Bo ja mam spore wątpliwości !!!


Mam nadzieję że rozróżnia. podniesienie limitu na szczupaka i sandacza do 3 sztuk jest nieco dziwne podczas gdy np na niektórych wodach lubelskich (Bystrzyca chyba) wprowadzono limit 1szt i 55cm, a suma 80cm.
[2011-05-03 18:16]

stan32


Popatrzcie do czego to doszło,a będzie jeszcze gorzej.Mówicie [ ja to widzę tak],inni [tego się będę trzymał] jak tak dalej będzie część z nas odstawi kije w kąt a część ta bardziej odporna na stres,i zarazem majętna będzie nad wodę jeździć z adwokatem-bo kto rozstrzygnie jaka ustawa jaką zastępuje i jak ją interpretować?a to podstawa i to ma się nazywać wędkarstwem? Mnie osobiście mdli od tej biurokraci.A na koniec kilka pytań PZW to my wędkarze czy może bezmyślny stwór żywiący się papierkowymi pierdołami,i wielokrotnie naszą bezradnością?,czy na pewno musimy się pisać na to zbiorowe samobójstwo,i skakać sobie wzajemnie do gardeł?,a może właśnie o to chodzi,tylko komu? Tylko nie mówcie że tak nie jest bo czytając Wasze komentarze coraz częściej odnoszę takie wrażenie.Na koniec jeszcze jedno:żeby żona nie mogła łowić na wędki męża nie mając karty -żal.pl    [2011-05-03 23:45]

tinka

Niektórzy z was koledzy piszecie, że to rozporządzenie wiele nie zmienia. Ilu z was zauważyło, że wprowadzono limit połowu Belony na 5 sztuk, i ogłoszono te zmiany przed sezonem na te rybki.

[2011-05-04 00:35]

Niektórzy z was koledzy piszecie, że to rozporządzenie wiele nie zmienia. Ilu z was zauważyło, że wprowadzono limit połowu Belony na 5 sztuk, i ogłoszono te zmiany przed sezonem na te rybki.A myślisz że ktokolwiek ten limit będzie przestrzegał skoro praktycznie nikt o nim nie wie? Przecież z beloną zawsze było tak: ile na brzegu tyle w worku. I nie sądzę że to się zmieni. Zresztą akurat w przypadku tej ryby nie jestem za limitem 5 sztuk. Powinien być jakiś ale wysoki, np. 20 sztuk. A dlaczego? Bo wędkarze i tak nie mają praktycznie żadnego wpływu na jej populacje ponieważ jest ona poławiana tylko przez okres tarła czyli najczęściej niecały miesiąc. Później jest tylko okazjonalnym przyłowem.

[2011-05-04 02:47]

staryjez

Takie bzdury możliwe są tylko w naszym popi.....ym kraju.

W miejscowości w której mieszkam najwięksi kłusownicy to właśnie członkowie starej kadry związku.
Dla zamydlenia oczu wpuszczają (zarybią rybą połowową ) parę ryb a później praktycznie tylko oni i ich kumple siedzą nad wodą i ciągną ledwie co wpuszczone ryby.

 Dlatego pierdol....em to wszystko i obecnie łowie tylko na morzu.
[2011-05-04 15:27]

baloonstyle

Lipa straszna z tymi limitami, mieli powiększyć limit dorsza albo go znieść a tu kicha bez zmian. może następne postanowienie będzie bardziej łaskawe :))
[2011-05-05 08:40]

jacenty75

Myślę, że chodziło tu przede wszystkim o belonę. Ale 5 szt???? To nawet wędzarki nie warto rozpalać a ja osobiście własnie w takiej formie tę rybkę preferuje. Na belony jeżdzę niestety tylko raz w roku i nigdy nie zabierałem więcej niż 20 szt. Ale 5 szt. to dla mnie jakaś porażka zwłaszcza, że rybaków ten limit nie obowiązuje a potem rybki leżą i marnują się w sklepach po 5 pln/kg. [2011-05-05 09:58]

baloonstyle

No niestety tak to wygląda, z drugiej strony to zawsze jakiś pomysł na odbudowę populacji ryb morskich. Ja nie jadam i nie zabieram ryb ( po za dorsze) więc aż tak zszokowany nie jestem.Tylko ten limit dorsza mnie meczy , bo jak ta rybka dobrze współpracuje to 7 dorszy łapie się w pięć mi nut i co dalej robić.Człowiek często wraca do portu z dużymi ilościami tych rybek i jak wpływa do portu to tylko liczy na to ze kontroli nie będzie.szkoda ze nie podnieśli tego limitu.
[2011-05-05 12:17]