Nielegalny pomost, kładka na wodzie PZW.

/ 16 odpowiedzi
czy pzw interesuje się nielegalnymi pomostami i kładkami na swoich wodach ?
wie ktoś może czy prowadzą jakiś rejestr/wykaz pomostów ?

kedzio


ad1. Nie interesują się.

ad2. Nie, nie prowadzą żadnej ewidencji.

Podsumowanie: Mają to głęboko w....

(2015/05/20 17:44)

zielony401


Niby nie legalne ale hulaj dusza piekła nie ma:) Ot taki cały nasz PZW w kwestiach formalnych.   Połamania:) (2015/05/20 20:39)

Artur z Ketrzyna


czy pzw interesuje się nielegalnymi pomostami i kładkami na swoich wodach ?
wie ktoś może czy prowadzą jakiś rejestr/wykaz pomostów ?


W starostwie mają wykaz pomostów.
Tam jak starasz się o pozwolenie składasz projekt pomostu na mapce sytuacyjnej.
Taka mapka to koszt jak dobrze pamiętam 17 zł.

Ps. chyba ciebie mocno ubodły pomosty samowolki.
Że w tylu wątkach o tym trąbisz...

ad1. Nie interesują się.
Kedzio, interesują się nawet w ZO. Tylko jak ktoś się pyta to raptem niczyj...
I co rozebrać? Przecież to służy wędkarzom...
Legalizować?
koszty 20 razy co przy staraniu się o pozwolenie... (taniej nowy postawić w legalny sposób) (2015/05/20 23:04)

kedzio


Oczywiście Arturze z Kętrzyna. Jak zawsze masz całkowitą rację. Czyli ty, Artur z Ketrzyna, w twoim kole PZW, prowadzisz ewidencję pomostów włączając numer buta właściciela-autora. Byłeś w siedzibie swojego okręgu PZW i tam widziałeś listę pomostów wraz z lokalizacjami i nazwiskami rzeźbiarzy.

Jestem pod wrażeniem! Chyba tylko ty widziałeś rzeczone dokumenty i spotkałeś ludzi ( zjawy) które tym się zajmują.

Przyjmij moje serdeczne gratulacje!

(2015/05/21 10:46)

lord232


haha znowu gownoburza sie rozpetuje o byle glupie pomosty (2015/05/21 12:37)

Ukleja142


Aby dyskusję sprowadzić na właściwe tory (i uspokoić dwie zwaśnione strony - nie mające w tym przypadku racji w kwestii budowy pomostów !!):

CYTUJĘ:

""

Jakie wymagania prawne należy spełnić, aby legalnie zbudować pomost wędkarski?

W definicji urządzeń wodnych zamieszczonej w art. 9 ust. 1 pkt 19 Prawa wodnego pod lit. h/ zostały wskazane: mury oporowe, bulwary, nadbrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska. Nie ulega przeto najmniejszej wątpliwości, że pomost (także pomost wędkarski) jest urządzeniem wodnym, a wobec tego jego zbudowanie wymaga zawsze pozwolenia wodnoprawnego (art. 122 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego). Powstaje natomiast pytanie, czy wymaga jeszcze innej decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę. Znowelizowany art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego stanowi, że nie wymaga pozwolenia na budowę budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji.

Tak więc, jeżeli pomost służący do uprawiania wędkarstwa nie przekracza parametrów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, czyli nie jest dłuższy niż 25 m i nie jest wyższy niż 2,50 m, to jego budowa nie wymaga pozwolenia. Wymaga natomiast, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1, zgłoszenia właściwemu organowi, czyli organowi administracji architektoniczno-budowlanej, tj. wojewodzie, ponieważ stosownie do art. 82 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a każde urządzenie wodne jest z definicji zamieszczonej w art. 9 ust. 1 pkt. 19 Prawa wodnego takim obiektem. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, co w odniesieniu do rozważanego zagadnienia prawnego dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych, a do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego upoważnia właściwy organ do tego, aby w decyzji wyrażającej sprzeciw nałożył obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych tylko obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1. zagrożenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Można sobie wyobrazić, że zdaniem organu także w odniesieniu do pomostu nieprzekraczającego parametrów z art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego zachodzi któraś z tych przesłanek. Wtedy organ wydaje decyzję nakazującą uzyskanie pozwolenia na budowę i jeżeli ta decyzja stanie się ostateczna, zamierzający zbudować pomost jest zobowiązany uzyskać takie pozwolenie.
Zawsze wymagane jest pozwolenia na budowę, jeżeli pomost wędkarski przekracza parametry wskazane w art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego, czyli ma być bądź dłuższy niż 2,5 m bądź wyższy niż 2,50 m.""

Z pozdrowieniami dla Artura... (2015/05/21 12:45)

adas1110


Drodzy koledzy po kiju.Piszę bo mam żal do władz okręgów PZW Wielkopolskiego i Lubuskiego .Chodzi mi oto ze nie potrafią uregulować spraw związanych z tematem KŁADKA .Budując kładkę za zezwoleniem lub nie powinien tą kładkę udostępnić kolegom wędkarzom.Będąc na urlopie w tych rejonach nie połowiłem a dlaczego ? Bo wszystkie kładki miały blokady ,a mianowicie miały powciągane trapy i zabezpieczone łańcuchami  .Jadąc w te tereny musisz szukać łowiska komercyjnego żeby można sobie połowic .Z pozdrowieniami dla kolegów tych okręgów wędkarz z Sląska (2015/05/21 18:40)

kedzio


Niestety chłopie! Tak to wygląda. Też jestem ze Śląska i tez to przeżywam ilekroć gdzieś jadę.

To właśnie obraz PZW.

(2015/05/21 18:59)

Artur z Ketrzyna


Aby dyskusję sprowadzić na właściwe tory (i uspokoić dwie zwaśnione strony - nie mające w tym przypadku racji w kwestii budowy pomostów !!):


zgłoszenia właściwemu organowi, czyli organowi administracji architektoniczno-budowlanej, tj. wojewodzie, ponieważ stosownie do art. 82 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, a każde urządzenie wodne jest z definicji zamieszczonej w art. 9 ust. 1 pkt. 19 Prawa wodnego takim obiektem. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Z pozdrowieniami dla Artura...

Jak tak pan lubi cytować to ja tez coś zacytuję:
Budowle hydrotechniczne upustowe są to samodzielne budowle służące do przepuszczania spiętrzonej wody, posiadające przelewy i spusty (zob. § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia). Natomiast przez budowle hydrotechniczne regulacyjne należy rozumieć budowle hydrotechniczne służące m.in. do regulacji stosunków wodnych. Pomost nie mieści się w zakresie ani pojęcia budowli hydrotechnicznych piętrzących, ani upustowych, ani też regulacyjnych. Ponadto Prawo budowlane w załączniku zalicza pomosty do kategorii XXI ? obiekty związane z transportem wodnym. Natomiast budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne zostały zaliczone do innej kategorii (Kategoria XXVII). Z powyższego wyraźnie wynika, że pomosty nie są budowlami hydrotechnicznymi piętrzącymi, upustowymi lub regulacyjnymi. Nie przesądza to jeszcze o tym, że wszystkie pomosty należą do właściwości starosty. Trzeba bowiem zaznaczyć, że wojewoda jest organem pierwszej instancji również w sprawach obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich. Natomiast pomosty zostały wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) wśród urządzeń wodnych, czyli urządzeń służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Należy przy tym zaznaczyć, że na gruncie Prawa budowlanego pojęcie pomostu nie jest jednoznacznie rozumiane (pomosty mogą być np. obiektami zapewniającymi dojścia i przejścia do dźwignic i innych urządzeń technicznych w budynkach, służącymi komunikacji ogólnej w budynkach, mogą też być obiektami związanymi z drogami, budowlami kolejowymi lub strzelnicami). W konsekwencji nie każdy pomost będzie urządzeniem wodnym. Tym samym wątpliwości, czy w związku z art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane starosta jest organem I instancji, dotyczą jedynie pomostów będących urządzeniami wodnymi. Jednakże NSA w wyroku z dnia 30 listopada 2005 r., sygn. akt: OSK 1604/04, analizując pomost w zakresie art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane oraz art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy – Prawo wodne doszedł do wniosku, że umieszczenie pomostów wśród urządzeń wodnych nie oznacza, iż pomosty takie należy zakwalifikować do obiektów, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Ponadto NSA w tezie wprost stwierdził, że pomost nie należy do grupy obiektów wymienionych w art. 82 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Nie ma przy tym znaczenia, że został on zakwalifikowany do urządzeń wodnych (czyli urządzeń służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich), o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy – Prawo wodne.

Dlatego pomosty wędkarskie zgłaszasz w starostwie.
A umowę o użytkowanie gruntu masz z wojewodą, choć nie płacisz opłaty bo te pomosty ustawowo są zwolnione. (2015/05/21 20:58)

Ukleja142


Fajnie i pięknie, ale cytujesz stare przepisy budowlane z roku 2007 .... Warto czasem sprawdzić datę publikacji na stronach WWW...

Na marginesie - Okręg PZW nie jest upoważniony i nie prowadzi rejestru pomostów... (2015/05/22 10:30)

kedzio


Amen! (2015/05/22 14:34)

Artur z Ketrzyna


Fajnie i pięknie, ale cytujesz stare przepisy budowlane z roku 2007 .... Warto czasem sprawdzić datę publikacji na stronach WWW...

Na marginesie - Okręg PZW nie jest upoważniony i nie prowadzi rejestru pomostów...

A kto o tym mówił?
Bo ja że starostwo (2015/05/22 20:13)

metelik


A ja to proponuje wszystko wacikami pooobkladac :) (2015/05/22 20:50)

egzekutor


czy pzw interesuje się nielegalnymi pomostami i kładkami na swoich wodach ?
wie ktoś może czy prowadzą jakiś rejestr/wykaz pomostów ? 
Kolego zaczynają się interesować jak coś się stanie. W ubiegłym miesiącu wygrałem sprawę z urzędem gminy, ponieważ podczas wędkowania pomost się załamał i doznałem uszczerbku. Po kilku miesiącach walki w sądzie-zasądzono odszkodowanie. 

(2015/05/23 22:22)

Ukleja142


czy pzw interesuje się nielegalnymi pomostami i kładkami na swoich wodach ?
wie ktoś może czy prowadzą jakiś rejestr/wykaz pomostów ?


W starostwie mają wykaz pomostów.
Tam jak starasz się o pozwolenie składasz projekt pomostu na mapce sytuacyjnej.
Taka mapka to koszt jak dobrze pamiętam 17 zł.

Ps. chyba ciebie mocno ubodły pomosty samowolki.
Że w tylu wątkach o tym trąbisz...

ad1. Nie interesują się.
Kedzio, interesują się nawet w ZO. Tylko jak ktoś się pyta to raptem niczyj...
I co rozebrać? Przecież to służy wędkarzom...
Legalizować?
koszty 20 razy co przy staraniu się o pozwolenie... (taniej nowy postawić w legalny sposób)

Zaznaczony wpis pochodzi chyba z Twego postu, Arturze... Prawda ??
(2015/05/25 13:47)