Nagrywanie a prawo ?

/ 218 odpowiedzi
Cześć
Jest to moja polemika do postu Mirka:

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez : a/ funkcjonariuszy Policji, b/ funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej, c/ członków Społecznej Straży Rybackiej, d/ członków Straży Ochrony Mienia PZW, e/ członków Państwowej Straży Łowieckiej, f/ członków Straży Leśnej, g/ członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych, h/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim. 2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty. 

§ 6Do obowiązków strażnika należy: 1. kontrolowanie uprawnionych do rybactwa w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.2. kontrolowanie osób uprawiających połów ryb w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie, 3. w czasie wykonywania czynności kontrolnych noszenie odznaki Społecznej Straży Rybackiej. 4. uczestnictwo w służbie patrolowej stosownie do zadań wyznaczonych przez Komendanta Okręgowego lub Powiatowego, 5. wyznaczone zadania wykonywać z zachowaniem bezpieczeństwa oraz według wskazanych zaleceń.6. kontrola czystości wód i ujawnianie sprawców zanieczyszczenia 7. sporządzanie po zakończeniu służby szczegółowych notatek służbowych i urzędowych oraz przekazywanie Komendantowi szczególnie ważnych spostrzeżeń, 8. branie Udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalenie się w wykonywaniu powierzonych zadań,9. dbać o ochronę mienia państwowego i społecznego oraz o powierzony sprzęt i materiały. 10. postępować zgodnie z zasadami praworządności, kulturalnego zachowania, działać wnikliwie i skutecznie. 11. strażnik jest zobowiązany ściśle przestrzegać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie12. w czasie wykonywania czynności kontrolnych strażnik Społeczne j straży Rybackiej ma prawo i obowiązek noszenia odznaki SSR i legitymacji SSR wydanej przez Starostę. 13. strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
IV. POSTĘPOWANIE STRAŻNIKA W CZASIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH.§ 71. Podczas wykonywania kontroli strażnik obowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej. 2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik jest obowiązany przedstawić się osobie kontrolowanej i okazać na jej żądanie legitymację Strażnika SSR, 3. W razie uzasadnionej potrzeby podjęcia dalszych czynności wyjaśniających wobec osoby kontrolowanej, strażnik wzywa tę osobę do dobrowolnego udania się do najbliższego Posterunku Policji, jednocześnie informując o przysługujących mu prawach. § 8W czasie wykonywania czynności kontrolnych strażnik Społecznej Straży Rybackiej jest uprawniony do- kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu- kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu, - zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadkach niemożności ustalenia ich posiadacza - odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu z tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa a przedmioty należy zabezpieczyć. 
Uważam, że wychodzisz z założenia, że co nie jest zakazane jest dozwolone. A co jeśli ktoś nie wyrazi zgody na filmowanie ? Przecież nie ma obowiązku poddać się filmowaniu a kontrola- proszę bardzo.JK

Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

u?ytkownik61878


Filmowanie jest całkowicie dozwolone - zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku bez zgody filmowanego.
Filmowana osoba musi być poinformowana
iż kontrola jest rejestrowana przy użyciu cyfrowego środka nagrywającego audio i video.
Nakręcony film z przeprowadzanej kontroli jest zgodnie z przepisami prawnymi dowodem w sprawie.
Nie wymagana jest wtedy zgoda filmowanego na odtworzenie filmu przed sądem.
(2012/02/17 16:30)

DelTor0


A niech filmuja, moze wreszcie klusole zaczna ich sie choc troche bac :)

Bym sie bardzo ucieszyl jakbym jakies sluzby zobaczyl... ostatni raz widzialem ich w 1996 :)

(2012/02/17 16:39)

KLEPA683


Mam pytanko czy ja jako wędkarz będąc kontrolowany też mogę nagrać filmik z kontroli jakiej zostane poddany 

No bo jak strażnik może to ja też chyba mgę sobie taki filmik nakręcić

(2012/02/17 16:56)

u?ytkownik61878


Filmowanie jest całkowicie dozwolone - zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku bez zgody filmowanego.
Filmowana osoba /w tym kontrolujący/musi/szą być poinformowana/e
że jest/są rejestrowana przy użyciu cyfrowego środka nagrywającego audio i video. (2012/02/17 16:59)

JKarp


Cześć
Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie :0
Co innego jako dowód jak nagranie przedstawia towarzystwo zbierające lub stawiające sieci, sznury czy nawet łowienie na trzy wędki :-)
Jestem jak najbardziej za :-))))))))))))))
Trochę to długie ale co Koledzy powiedzą na to:

"I. Prawo do prywatności jako dobro osobiste
Przedstawiając zagadnienie monitoringu pracownika w aspekcie jego prawa do prywatności na wstępie wskazać należy, iż żaden przepis prawa polskiego nie zawiera definicji dóbr osobistych, do których zalicza się także prawo do prywatności. Kodeks cywilny zawiera jedynie stwierdzenie, że dobrami osobistymi człowieka są w szczególności zdrowie, wolność, cześć swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, , tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.Wyrażenie „w szczególności” wskazuje, że prawo polskie nie zawiera zamkniętego katalogu dóbr osobistych. Ścisła i wyczerpująca definicja dóbr osobistych jest niemożliwa, bowiem katalog dóbr osobistych ma charakter dynamiczny i zmienny (por. S. wizerunek Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2004 r.).
Podobnie jak nie ma legalnej definicji dóbr osobistych, tak brak jest w polskim ustawodawstwie definicji prywatności, czy też prawa do prywatności. Obecnie nie budzi jednak wątpliwości fakt, iż prawo do prywatności jest jednym z najważniejszych dóbr osobistych.
Konstytucja RP z 1997 r. w art. 47 stanowi bowiem, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym. Konkretyzację tego prawa zawiera art. 51 Konstytucji, dotyczący jednego z przejawów prawa do prywatności jakim jest prawo do ochrony danych osobowych.
Z powyższego wynika, iż ochrona życia prywatnego, gwarantowana konstytucyjnie w art. 47, obejmuje sobą także autonomię informacyjną oznaczającą prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów.
Przejawem prawa do prywatności jest również wolność komunikowania się, która obejmuje nie tylko tajemnicę korespondencji, ale i wszelkiego rodzaju kontakty międzyosobowe (art. 49 Konstytucji).
Doniosłość prawa do prywatności uwidacznia m.in. okoliczność, że prawo to jest – zgodnie z art. 233 ust. 1 Konstytucji – nienaruszalne nawet w ustawach ograniczających inne prawa, wydawanych w stanie wojennym i wyjątkowym. Oznacza to, że nawet warunki tak wyjątkowe i ekstremalne nie zezwalają ustawodawcy na złagodzenie przesłanek, przy spełnieniu których można wkroczyć w sferę życia prywatnego nie narażając się na zarzut niekonstytucyjnej arbitralności (por. wyrok TK z 20 listopada 2002 r., sygn. K 41/02, OTK ZU nr 6/A/2002, poz. 83).
Prawo do prywatności jest również chronione na gruncie prawa pracy. Prywatność osoby zatrudnionej podlega takiej ochronie, jakiej podlegają pozostałe interesy i prawa niemajątkowe (por. H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, 2007 r.).
Podstawy tej ochrony należy doszukiwać się a art. 11 (1) k.p. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu pracodawca zobowiązany jest szanować godność i inne prawa osobiste pracowników. W cytowanym przepisie nie wymieniono wprawdzie prywatności jako prawa osobistego, uwzględniając jednak wywody zaprezentowane wyżej oraz okoliczność, że w jednym z projektów nowelizacji kodeksu pracy, prywatność została wymieniona jako jedno z dóbr osobistych nakazuje przyjąć, że prywatność jest jednym z tych praw pracownika, do którego szanowania zobowiązany jest pracodawca (por. Komunikat Nr 9 z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy 27 lutego 2003 r., dostępny na: mg.gov.pl)."Mówi się tu wprost, że " Z powyższego wynika, iż ochrona życia prywatnego, gwarantowana konstytucyjnie w art. 47, obejmuje sobą także autonomię informacyjną oznaczającą prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów."
JK (2012/02/17 17:00)

u?ytkownik61878


Piszesz Janusz o monitoringu pracownika... to troszkę inna sprawa.

http://forumprawne.org/prawo-pracy/33619-filmowanie-pracownika-podczas-pracy.html
(2012/02/17 17:05)

u?ytkownik61878


Mam pytanko czy ja jako wędkarz będąc kontrolowany też mogę nagrać filmik z kontroli jakiej zostane poddany 

No bo jak strażnik może to ja też chyba mgę sobie taki filmik nakręcićhttp://www.zaradni.pl/porada/4814,jak_filmowac_nagrywac_i_fotografowac_policje_straz_miejska_urzednika_osobe_publiczna

To powinno Rozwiać Twoją Kolego #Klepa niepewność czy można.
(2012/02/17 17:06)

JKarp


Piszesz Janusz o monitoringu pracownika... to troszkę inna sprawa.
Cześć
Ale to nie jest o monitoringu pracownika:
Z powyższego wynika, iż ochrona życia prywatnego, gwarantowana konstytucyjnie w art. 47, obejmuje sobą także autonomię informacyjną oznaczającą prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów." 
Na rybach nie jestem na pewno pracownikiem a Konstytucja RP gwarantuje mi prawo do ujawnianiu lub też nie informacji dotyczącej mojej osoby - jak rozumiem informacją są również zdjęcia lub filmy.Poza tym pracodawca w pracy ma niejako prawo do nagrywania mojej osoby po podpisaniu stosownych dokumentów lub dobrym uzasadnieniu wprowadzenia kamer ( np bezpieczeństwo swoich pracowników ).Link z " zaradnych " dotyczy tylko i wyłącznie osób publicznych.Sam nagłówek to wyjaśnia:" Zapewne niejednokrotnie mieliście do czynienia z sytuacją, w której zapis (nagranie audio, wideo, fotografia) tego, co się właśnie wydarzyło, mógłby korzystnie wpłynąć na pomyślne dla Was załatwienie sprawy. Przykładem może być kontrola drogowa, zatrzymanie i próba wylegitymowania przez Policję, chęć wyjaśnienia niejasnych okoliczności wykonania zdjęcia przy użyciu fotoradaru, problematyczna sprawa do załatwienia w Urzędzie itp. W wielu przypadkach może się, bowiem okazać, że funkcjonariusz, bądź inna osoba publiczna w sposób jawny łamie przysługujące nam prawa, czego zresztą często nie jesteśmy świadomi!"JK (2012/02/17 17:18)

JKarp


Filmowanie jest całkowicie dozwolone - zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku bez zgody filmowanego.Filmowana osoba /w tym kontrolujący/musi/szą być poinformowana/e że jest/są rejestrowana przy użyciu cyfrowego środka nagrywającego audio i video.tu kolegę popieram w 100%
 i oto następny przykład gdzie wszelakie służby będą nagrywać:
http://policyjni.gazeta.pl/Policyjni/1,91152,11163478,Funkcjonariusze_beda_filmowac_podczas_interwencji.html

Cześć
Policjanci i Strażnicy Miejscy niech sobie nagrywają do woli.
Niejako uprzedzę:strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.Korzysta a nie jest czyli nie jest funkcjonariuszem publicznym.

JK (2012/02/17 17:20)

u?ytkownik61878


I chwała wiekuista za taki monitoring który uniemożliwia fałszywe oskarżanie - działa to niczym miecz obusieczny.
Tylko według mnie powinno to jeszcze być wszystko ugruntowane jak najprzejrzyściej w przepisach - ponadto każda ze stron ma prawo do otrzymania kopii nagrania bez względu czy będzie się toczyć jakiekolwiek postępowanie czy też nie. Co najmniej do 1 tygodnia - siedem dni roboczych/ powinno być przechowywane takie nagranie. Powodów jest wiele, nie ma sensu ich przytaczać. (2012/02/17 17:20)

u?ytkownik61658


U mnie w Sądzie była rozprawa i taki jeden "łowiący" zeznawał ,że straż była niegrzeczna, krzyczeli na niego itp. Wyciągnąłem jako świadek urządzenie i Sędzia podczas rozprawy puścił to nagranie. Koledzy -bezcenne. Gościowi szczena opadła i nagrało się jeszcze cyt:" uprzedzam ,że kontrola jest nagrywana". Rozmawiałem  o tym nagrywaniu z ów Sędzią i nie widział w tym nic nielegalnego i ja traktuję to jak "dupochron" aby nikt już nigdy mi niczego bezpodstawnie nie zarzucił co miało miejsce w przypadku tego cymbała , któremu szczęka opadła:) (2012/02/17 17:25)

u?ytkownik61878


Zgadza się Janusz, link z "zaradni" to link dla Klepy który pytał o filmowanie kontrolujących...
"No bo jak strażnik może to ja też chyba mgę sobie taki filmik nakręcić" (2012/02/17 17:27)

u?ytkownik61878


Cześć
Pozwolę sobie mieć odmienne zdanie :0
Co innego jako dowód jak nagranie przedstawia towarzystwo zbierające lub stawiające sieci, sznury czy nawet łowienie na trzy wędki :-)
Jestem jak najbardziej za :-))))))))))))))
Trochę to długie ale co Koledzy powiedzą na to:

"I. Prawo do prywatności jako dobro osobiste
Przedstawiając zagadnienie monitoringu pracownika w aspekcie jego prawa do prywatności na wstępie wskazać należy, iż żaden przepis prawa polskiego nie zawiera definicji dóbr osobistych, do których zalicza się także prawo do prywatności. Kodeks cywilny zawiera jedynie stwierdzenie, że dobrami osobistymi człowieka są w szczególności zdrowie, wolność, cześć swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, , tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.Wyrażenie „w szczególności” wskazuje, że prawo polskie nie zawiera zamkniętego katalogu dóbr osobistych. Ścisła i wyczerpująca definicja dóbr osobistych jest niemożliwa, bowiem katalog dóbr osobistych ma charakter dynamiczny i zmienny (por. S. wizerunek Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2004 r.).
Podobnie jak nie ma legalnej definicji dóbr osobistych, tak brak jest w polskim ustawodawstwie definicji prywatności, czy też prawa do prywatności. Obecnie nie budzi jednak wątpliwości fakt, iż prawo do prywatności jest jednym z najważniejszych dóbr osobistych.
Konstytucja RP z 1997 r. w art. 47 stanowi bowiem, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym. Konkretyzację tego prawa zawiera art. 51 Konstytucji, dotyczący jednego z przejawów prawa do prywatności jakim jest prawo do ochrony danych osobowych.
Z powyższego wynika, iż ochrona życia prywatnego, gwarantowana konstytucyjnie w art. 47, obejmuje sobą także autonomię informacyjną oznaczającą prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów.
Przejawem prawa do prywatności jest również wolność komunikowania się, która obejmuje nie tylko tajemnicę korespondencji, ale i wszelkiego rodzaju kontakty międzyosobowe (art. 49 Konstytucji).
Doniosłość prawa do prywatności uwidacznia m.in. okoliczność, że prawo to jest – zgodnie z art. 233 ust. 1 Konstytucji – nienaruszalne nawet w ustawach ograniczających inne prawa, wydawanych w stanie wojennym i wyjątkowym. Oznacza to, że nawet warunki tak wyjątkowe i ekstremalne nie zezwalają ustawodawcy na złagodzenie przesłanek, przy spełnieniu których można wkroczyć w sferę życia prywatnego nie narażając się na zarzut niekonstytucyjnej arbitralności (por. wyrok TK z 20 listopada 2002 r., sygn. K 41/02, OTK ZU nr 6/A/2002, poz. 83).
Prawo do prywatności jest również chronione na gruncie prawa pracy. Prywatność osoby zatrudnionej podlega takiej ochronie, jakiej podlegają pozostałe interesy i prawa niemajątkowe (por. H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, 2007 r.).
Podstawy tej ochrony należy doszukiwać się a art. 11 (1) k.p. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu pracodawca zobowiązany jest szanować godność i inne prawa osobiste pracowników. W cytowanym przepisie nie wymieniono wprawdzie prywatności jako prawa osobistego, uwzględniając jednak wywody zaprezentowane wyżej oraz okoliczność, że w jednym z projektów nowelizacji kodeksu pracy, prywatność została wymieniona jako jedno z dóbr osobistych nakazuje przyjąć, że prywatność jest jednym z tych praw pracownika, do którego szanowania zobowiązany jest pracodawca (por. Komunikat Nr 9 z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy 27 lutego 2003 r., dostępny na: mg.gov.pl)."Mówi się tu wprost, że "
Z powyższego wynika, iż ochrona życia prywatnego, gwarantowana konstytucyjnie w art. 47, obejmuje sobą także autonomię informacyjną oznaczającą prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów."

JK


Pozwoliłem sobie podkreślić te argumenty które mówiły mi iż cały tok rozumowania ukierunkowany jest na ochronę praw pracowniczych. (2012/02/17 17:31)

Pasat71


Zobacz na program TVN-TURBO  ,,uwaga pirat'' filmują ,pokazują w tv bez zgody filmowanego. (2012/02/17 17:36)

JKarp


U mnie w Sądzie była rozprawa i taki jeden "łowiący" zeznawał ,że straż była niegrzeczna, krzyczeli na niego itp. Wyciągnąłem jako świadek urządzenie i Sędzia podczas rozprawy puścił to nagranie. Koledzy -bezcenne. Gościowi szczena opadła i nagrało się jeszcze cyt:" uprzedzam ,że kontrola jest nagrywana". Rozmawiałem  o tym nagrywaniu z ów Sędzią i nie widział w tym nic nielegalnego i ja traktuję to jak "dupochron" aby nikt już nigdy mi niczego bezpodstawnie nie zarzucił co miało miejsce w przypadku tego cymbała , któremu szczęka opadła:)

CześćMirek ja to wszystko rozumiem. Natomiast uważam, że w przypadku krnąbrnego delikwenta, która na dokładkę coś mówiąc brzydko pyskuje NATYCHMIAST powinien zostać uprzedzony ( dopiero w tym momencie ), że zostaje od tego momentu włączona kamera ponieważ Ty nie chcesz i nie życzysz sobie żeby ktoś Cię obrażał, pomawiał, krzyczał itp.Mówią krótko ma prawo wyboru co dalej zrobi. Sędzia myślę, że dopuścił nagranie jako dowód ponieważ Wy jako SSR   "korzystający z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym" zostaliście obrażeni lub znieważeni.JK (2012/02/17 17:37)

u?ytkownik61878


http://www.odo.wortale.net/64-Czy-fotografowanie-lub-filmowanie-osob-bez-ich-zgody-jest-zabronione-czy-dozwolone.html

Tutaj jest ciekawy aspekt prawny:

"Powyższe dotyczy jedynie rozpowszechniania wizerunku. Pamiętać jednak należy, że wizerunek, w świetle przepisów Kodeksu cywilnego (art. 22) stanowi dobro osobiste każdego człowieka i jako takie podlega ochronie. Jednakże ochrona ta nie jest tak daleko idąca jak przy opisanym powyżej rozpowszechnianiu czyjegoś wizerunku, do którego wymagana jest wyraźna zgoda portretowanej osoby. Można przyjąć, iż w przypadku gdy fotografia nie będzie rozpowszechniana, wyraźna zgodna portretowanej osoby nie jest wymagana. Wystarczająca wydaje się być zgoda domniemana - którą możemy przyjąć, gdy portretowana osoba, mając tego świadomość, nie sprzeciwia się temu wyraźnie. Jednakże, gdy osoba taka sprzeciwi się jej fotografowaniu, będzie to wiążące dla fotografa. Fotografowanie, filmowanie takiej osoby mimo jej sprzeciwu stanowić będzie naruszenie jej dobra osobistego, co uprawniać będzie ją np. do żądania zaprzestania dalszych naruszeń, a także odszkodowania czy zadośćuczynienia."

W przypadku zakazu ustnego dokonanego przez kontrolowanego, odnoszącego się do filmowania podczas kontroli, w zasadzie bezwzględnie należy odstąpić od filmowania, jednak pamiętać należy że to co poza kadrem /czytaj dźwięk/ jest również dowodem w sądzie.
(2012/02/17 17:43)

u?ytkownik61658


U mnie w Sądzie była rozprawa i taki jeden "łowiący" zeznawał ,że straż była niegrzeczna, krzyczeli na niego itp. Wyciągnąłem jako świadek urządzenie i Sędzia podczas rozprawy puścił to nagranie. Koledzy -bezcenne. Gościowi szczena opadła i nagrało się jeszcze cyt:" uprzedzam ,że kontrola jest nagrywana". Rozmawiałem  o tym nagrywaniu z ów Sędzią i nie widział w tym nic nielegalnego i ja traktuję to jak "dupochron" aby nikt już nigdy mi niczego bezpodstawnie nie zarzucił co miało miejsce w przypadku tego cymbała , któremu szczęka opadła:)

CześćMirek ja to wszystko rozumiem. Natomiast uważam, że w przypadku krnąbrnego delikwenta, która na dokładkę coś mówiąc brzydko pyskuje NATYCHMIAST powinien zostać uprzedzony ( dopiero w tym momencie ), że zostaje od tego momentu włączona kamera ponieważ Ty nie chcesz i nie życzysz sobie żeby ktoś Cię obrażał, pomawiał, krzyczał itp.Mówią krótko ma prawo wyboru co dalej zrobi. Sędzia myślę, że dopuścił nagranie jako dowód ponieważ Wy jako SSR   "korzystający z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym" zostaliście obrażeni lub znieważeni.JK

 
Była to zwykła kontrola "wędkującego" i nie było żadnych znieważeń i w ocenie Sądu to ów "wędkujący" przejawiał zachowania prowokujące i zaczepne:). Nie wiem co Ty na to ale zawsze jesteś uprzedzany o tym,że jesteś nagrywany -możesz się nie zgodzić-a nagrywany i tak będziesz dalej . Ze względu na to np. nie poddasz się kontroli i możesz mieć zarzut nie poddania się kontroli organu do tego uprawnionego co miało miejsce np. u nas:) (2012/02/17 17:44)

altershepi


 "13. strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym."Nie potrzebujemy zgody na filmowanie a dlaczego? Osoby publiczne, miedzy innymi funkcjonariusze publiczni mogą być filmowani, bo nie tylko posiadają prawa jak i obowiązki z tym się wiążące, czyli ich postępowanie musi być jawne. Możemy nagrać kontrole policji gdy do takiej dojdzie, można również nagrywać bezkarnie posła czy premiera. Oczywiście jeśli jest w pracy/na służbie... Było kiedyś o tym na TVN Torpo... Jedynie jeśli dana osoba nie zgodzi się na to by jej twarz bądź głos był umieszczony na nagraniu trzeba to uszanować. 


Można filmować nawet gdy dana osoba o tym nie wie (osoba publiczna) i dopiero po zakończeniu oznajmić że rozmowa/kontrola została sfilmowana i czy wyraża się zgodę na ujawnianie jej danych personalnych, twarzy i głosu. A dozwolone jest to dlatego że osoba filmowana mogła by "grać" pod kamerę.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Filmowana osoba /w tym kontrolujący/musi/szą być poinformowana/e że jest/są rejestrowana przy użyciu cyfrowego środka nagrywającego audio i video."są jeszcze analogi :) (2012/02/17 17:47)

JKarp


Zobacz na program TVN-TURBO  ,,uwaga pirat'' filmują ,pokazują w tv bez zgody filmowanego.
Cześć
Jest dowód w sprawie :-) a nie rutynowa kontrola. Zwróć uwagę, że nie ma tam ujęć z normalnych kontroli gdzie wszystko jest ok.
Zbyszek ależ czy w pracy czy na rybach mam takie same prawa :-)"Z powyższego wynika, iż ochrona życia prywatnego, gwarantowana konstytucyjnie w art. 47, obejmuje sobą także autonomię informacyjną oznaczającą prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów."Myślę, że jeśli się znajdzie jak ja wyrażę zgodę bo jeśli nie wyrażę zgody to się nie powinno znaleźć.W pracy podpisałem zgodę na monitoring kamerowy i jestem w ukrytej kamerze ;-) Czyli w każdej chwili mogę poprosić o udostępnienie mi " sprawowania kontroli ". Na rybach nie wyrażam zgody i to jest też dla oczywiste.JK

(2012/02/17 17:48)

u?ytkownik61878


W zasadzie to polemizujemy bez głębszego sensu, bo jak pamięć mnie nie myli, wszyscy raczej przejawiamy dbałość o ryby, przyrodę i bezpieczeństwo nad wodą.

Niech Wielki Brat, nawet i Wielcy Bracia filmują 24/7 każdą osobę nad wodą - wyjdzie to tylko z pożytkiem dla nas - będą częściej widoczni i skuteczni. (2012/02/17 17:49)

u?ytkownik61658


Zobacz na program TVN-TURBO  ,,uwaga pirat'' filmują ,pokazują w tv bez zgody filmowanego.
Cześć
Jest dowód w sprawie :-) a nie rutynowa kontrola. Zwróć uwagę, że nie ma tam ujęć z normalnych kontroli gdzie wszystko jest ok.
Zbyszek ależ czy w pracy czy na rybach mam takie same prawa :-)"Z powyższego wynika, iż ochrona życia prywatnego, gwarantowana konstytucyjnie w art. 47, obejmuje sobą także autonomię informacyjną oznaczającą prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów."Myślę, że jeśli się znajdzie jak ja wyrażę zgodę bo jeśli nie wyrażę zgody to się nie powinno znaleźć.W pracy podpisałem zgodę na monitoring kamerowy i jestem w ukrytej kamerze ;-) Czyli w każdej chwili mogę poprosić o udostępnienie mi " sprawowania kontroli ". Na rybach nie wyrażam zgody i to jest też dla oczywiste.JK


"art. 47, obejmuje sobą także autonomię informacyjną oznaczającą prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby, a także prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeśli znajdują się w posiadaniu innych podmiotów "
w tym szkopuł, że dane zapisane na nośniku będą przekazywane do użytku tylko Sądowi lub Prokuraturze i osoba (f-sz),która wykorzysta takie nagranie w innym celu podlega odpowiedzialności prawnej... (2012/02/17 17:53)

Romuald55


O niektórych Strażnikach Społecznej Straży Rybackiej z powiatu Kamienna Góra zdecyduje prawdopodobnie prokurator.Wynika z tego,że coś jest na rzeczy i są jakieś nieprawidłowości.Nie będę wyciągał na światło dzienne wiadomości niesprawdzonych ale powiem że jeśli pracuje się uczciwie nie potrzeba żadnych nagrań.Nie wiem czy nagrywanie czynności kontrolnych nie pociągnie za sobą konsekwencji karnych ponieważ regulamin SSR ustala Rada Powiatu i ona jest władna zezwolić lub nie na taką procedurę. (2012/02/17 17:57)

u?ytkownik61878


I amen.

A swoją drogą, mam długopis bo mam dokonywać wpisów w rejestrze.
Więc podczas kontroli proszę osoby kontrolujące mnie o podanie imienia, nazwiska, okazanie "blachy" i legitymacji /nr/ uprawniającej do kontrolowania - spisuję to.

Nawet jeżeli jest przy tym Policja I PSR - mam do tego prawo. (2012/02/17 17:57)