Zaloguj się do konta

Młody Wzorowy Wędkarz

utworzono: 2010/02/20 20:36
fliper-89

czy posiadajac odznake Młody Wozorowy Wędkarz to moge łowić na dwie wedki??????? [2010-02-20 20:36]

baldhead

Posiadaczowi odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”, który nie ukończył 14 lat, przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW. Możesz łowić na dwie wędki. Nie możesz jednak łowić w nocy bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

Pozdrawiam.

[2010-02-20 20:46]

kyt54s

Możesz łowić na dwie wędki Dominiku:) i o ile dobrze pamiętam nie musisz mieć opiekuna wdzień,lecz w nocy tak:)Życzę udanych połowów ryb i połamania kija

Pozdrawiam kyt54s:):):):):):):):):)

[2010-02-20 21:29]

wojtas321

Przepraszam mam pytanie jak można nabyć taką odznake . Ja mam karte ale kolega młodszy wędkarz nie ma jeszcze 14 lat a chciał by jezdzić zemną na ryby.:):):):) [2010-02-20 21:52]

kyt54s

Musi podejść do prezesa koła i poprosić o taką odznake jak (wzorowy młody wędkarz)i powinien ją otrzymać od prezesa koła

pozdrawiam kyt54s

:):):):):):):):):):):):):):):):)

[2010-02-20 21:56]

baldhead

Odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz" nie otrzymuje się na prośbę, trzeba na nią zasłużyć!

W my ś l Uchwa ł y XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Zwi ą zku W ę dkarskiego z

dnia 26 .10. 1997r. w cz ęś ci dotycz ą cej pracy z m ł odzie żą w ę dkarsk ą , a tak ż e

uwzgl ę dniaj ą c Uchwa łę nr 119 Prezydium ZG PZW z dnia 15. 12. 2000r. w sprawie

ustanowienia odznaki "Wzorowy M ł ody W ę dkarz" okre ś la si ę poni ż sze kryteria oraz

precyzuje zasady i tryb nadawania odznaki:

1. Odznaka "Wzorowy M ł ody W ę dkarz", zwana dalej "odznak ą ", przyznawana jest

przez Zarz ą d Ko ł a PZW najbardziej aktywnym i wyró ż niaj ą cym si ę m ł odym

w ę dkarzom, na wniosek opiekuna m ł odzie ż y w ę dkarskiej tego ko ł a,

2. Kandydatami do otrzymania odznaki s ą m ł odzi w ę dkarze w wieku do 16 lat, po co

najmniej rocznym sta ż u przynale ż no ś ci do PZW, legitymuj ą cy si ę dobrymi

wynikami w nauce, przestrzegaj ą cy zasady etyki w ę dkarskiej, bior ą cy aktywny

udzia ł w pracach spo ł ecznych oraz innych akcjach i imprezach organizowanych

przez Zarz ą d Ko ł a PZW,

3. Odznaki powinny by ć wr ę czone uroczy ś cie, np. podczas zebra ń okoliczno ś ciowych

w obecno ś ci przedstawicieli szkó ł , z którymi wspó ł pracuje ko ł o oraz w obecno ś ci

przedstawicieli ró ż nych organizacji m ł odzie ż owych,

4. Wyró ż nienie odznak ą odnotowuje si ę w legitymacji cz ł onka w rubryce "posiadane

odznaczenia PZW" wraz z ostemplowaniem w kartotece ewidencyjnej,

5. Ewidencj ę imienn ą przyznawanych odznak prowadzi Zarz ą d Ko ł a PZW.

[2010-02-20 22:37]

kyt54s

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

FLIPER-W PÓNKCIE 8 CI PODKREŚLIŁEM:)

1. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.

Kolorem zielonym oznaczono zmiany z dnia 29 marca 2003 roku, na podstawie Uchwały nr 37 Zarządu Głównego PZW.2. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

§ 1

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych składek.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

6. Młodzież niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu lub koła. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

8. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat, przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, z zastrzeżeniem pkt.4.

9. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.

10. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

3. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

§ 2

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać : kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.
4. ZASADY WĘDKOWANIA

§ 3

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona :

a/ jednym haczykiem z przynętą, albo

b/ nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe; przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm albo

c/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d/ przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

e/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

2. Przynęty

a/ Jako przynęty mogą być stosowane :

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne.

b/ Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :

- zwierząt i roślin chronionych,

- ikry rybiej,

- wykreśla się zapis "żywej ryby"

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

f/ Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować z brzegu przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.

3.2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb,

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f/ łowić metodą "szarpaka",

g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h/ posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,

j/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko,

k/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

l/ wędkować z mostów,

m/ obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.

3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie należy wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.
5. ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO ŻERU

§ 4

1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu - 10 m

b/ między łodziami - 25 m

c/ między łodzią a brzegiem - 50 m
6. ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH

§ 5

1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.

2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki, uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.

3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi :

a/ łowiąc z brzegu - 30 m

b/ łowiąc z łodzi lub brodząc - 50 m
7. ŁOWIENIE RYB ŁOSOSIOWATYCH

§ 6

1. Łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na przynęty sztuczne z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych wymienionych w informatorze wód krainy pstrąga i lipienia, z wyłączeniem pstrąga tęczowego .

a) w innych wodach nie objętych informatorem krainy wód pstrąga i lipienia, łowienie tych ryb dozwolone jest na przynęty dopuszczone przez uprawnionego do rybactwa

2. Przy łowieniu ryb łososiowatych metodą spinningową lub trollingową obowiązują te same zasady, jak przy łowieniu ryb drapieżnych.

3. Przy łowieniu metodą muchową obowiązkiem wędkarza jest przestrzeganie następujących zasad :

a/ przy łowieniu w wodach krainy ryb łososiowatych wolno posługiwać się tylko jedną wędką,

b/ wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. Żyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekroczyć dwukrotnej długości używanego wędziska,

c/ nie wolno stosować więcej niż dwóch sztucznych much na jednej wędce,

d/ nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki lub przyponu. Dopuszczalne jest stosowanie linki obciążonej w jej konstrukcji,

e/ w wodach krainy ryb łososiowatych , w których dopuszcza się łowienie na przynęty roślinne wolno obciążać wyłącznie zestaw z przynętą roślinną. Zabrania się dodatkowego uzbrajania takich zestawów sztuczną przynętą,

f/ złowione ryby łososiowate, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić natychmiast po złowieniu,

g/ przy łowieniu ryb łososiowatych w wodach udostępnionych tylko do łowienia na sztuczną muchę, zakazuje się stosowania kuli wodnej, a także innych zastępujących ją przedmiotów / np. spławik/.
8. ŁOWIENIE RYB SPOD LODU

§ 7

1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki.

2. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

3. Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

4. Wędkujący na lodzie powinni zachować pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m.

5. Zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

6. Ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu

[2010-02-20 22:51]

pónkcie? [2010-02-20 23:54]

fliper-89

dziekuje koledzy:)

wam tez zycze polamania

[2010-02-21 08:26]

kyt54s

Nad wzajem fliper

:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)::)::::::::):):):):):):):):):):):):):):):):):):)):):):):):):):):):):):)

[2010-02-21 17:24]

pawel1892

a jak się ma odznakę wzorowy młody wędkarz może komuś dac  1 wędkę [2012-04-13 21:57]

JKarp

CześćJa wezmę nawet dwie Balisty :-)JK [2012-04-13 22:08]

zbynio5o

Aby zdobyć odznake, należy również doskonale rozumieć RAPR. A tam wszystko jest napisane, można czy nie można. Polecam RAPR  Paweł :) [2012-04-13 22:15]

Pitbul

a jak się ma odznakę wzorowy młody wędkarz może komuś dac  1 wędkę


oczywiście że może !:)żonieT [2012-04-13 22:59]

Iras1975

Każdemu możesz dać po 1 wędce. Regulamin tego nie zabrania.

Ja mogę dać swoje wędki, a sam wędkować...;)

Miłego weekendu życzę.:)

[2012-04-13 23:31]

Roxola

Każdemu możesz dać po 1 wędce. Regulamin tego nie zabrania.

Ja mogę dać swoje wędki, a sam wędkować...;)

Miłego weekendu życzę.:)

________________________________________________________________

Irek coś Ci się mocno pokręciło....
Dyskusja jest w temacie "Wzorowych młodych wędkarzy", raczej do nich nie należysz.
Wzorowy młody wędkarz nikomu wędki odstąpić nie może, nawet żonie.
(jeżeli będzie ją miał w wieku 14lat)


[2012-04-14 01:07]

Iras1975

 Olu.  Napisałem dać, a nie odstąpić. To nie znaczy, że obdarowana osoba może sobie  wędkować prezentem.

Przeczytaj jeszcze raz mojego posta.

Częściowo odniosłem się do posta Tomka.

Miłej soboty życzę wszystkim.:)

[2012-04-14 02:13]

Bernard51

To ci nocne marki, o 2,00 na dyskusle o kijach sie zebralo  Olu sobota trzeba bacika pocwiczyc?
A mowia ze bedzie cieplo Pozdrawiam
[2012-04-14 04:38]

Roxola

Miłej soboty...
Pada deszcz, no cóż... za dwie godziny będę już na rybkach :)
[2012-04-14 06:10]

koal

Ja zaraz też na rybki ruszam ale jedna rzecz mnie nurtuje - nie widzę różnic pomiędzy członkiem uczestnikiem a młodym wedkarzem oprócz satysfkacji z osiadania odznaki ...przeciez każdy może wedkowac na 2 wedki ( spławik lub grunt ).
[2012-04-14 09:25]

ryukon1975

Ja zaraz też na rybki ruszam ale jedna rzecz mnie nurtuje - nie widzę różnic pomiędzy członkiem uczestnikiem a młodym wedkarzem oprócz satysfkacji z osiadania odznaki ...przeciez każdy może wedkowac na 2 wedki ( spławik lub grunt ).Różnica jest taka że ojciec takiego "młodego wzorowego" bierze go na ryby i może łowić na 4 wędki.Zarzuca dwie w lewo ,dwie w prawo i łowi a młody śpi w namiocie lub gania żaby niezainteresowany wędkarstwem.
Zgodnie z prawem,zgodnie bo dwie wędki syna.:)
PZW jest mistrzem w tworzeniu labiryntów prawa a w nim mnóstwo bramek,furtek itp.trzeba tylko umieć je otworzyć.:)
Wyżej wymieniona "odznaka" jest kluczem do jednej z nich,gratuluję pomysłu.:)
[2012-04-14 11:46]

Pitbul

Wzorowy Młody Wędkarz - regulamin odznaki PZW
Dla czytającej temat młodzieży wspomnę, że cytowane w tym wątku punkty z RAPR są już w większości nieaktualne. W tej chwili wygląda to tak:  http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/wiadomosci/39226/pliki/regulamindruk.pdf [2012-04-14 12:48]

koal

Różnica jest taka że ojciec takiego "młodego wzorowego" bierze go na ryby i może łowić na 4 wędki.Zarzuca dwie w lewo ,dwie w prawo i łowi a młody śpi w namiocie lub gania żaby niezainteresowany wędkarstwem.
Zgodnie z prawem,zgodnie bo dwie wędki syna.:)
PZW jest mistrzem w tworzeniu labiryntów prawa a w nim mnóstwo bramek,furtek itp.trzeba tylko umieć je otworzyć.:)
Wyżej wymieniona "odznaka" jest kluczem do jednej z nich,gratuluję pomysłu.:)

Wg mnie nie masz racji - w regulaminie piszę, że odznaka jest dla czlonków PZW czyli opłacających składki więc i tak "młody wędkarz" ma prawo do wędkowania na 2 wędki - jaka wiec jest różnica ? Ja nie widzę żadnych korzyści ... ale może sie mylę lub coś błędnie interpretuję.
[2012-04-14 14:51]

ryukon1975

Różnica jest taka że ojciec takiego "młodego wzorowego" bierze go na ryby i może łowić na 4 wędki.Zarzuca dwie w lewo ,dwie w prawo i łowi a młody śpi w namiocie lub gania żaby niezainteresowany wędkarstwem.
Zgodnie z prawem,zgodnie bo dwie wędki syna.:)
PZW jest mistrzem w tworzeniu labiryntów prawa a w nim mnóstwo bramek,furtek itp.trzeba tylko umieć je otworzyć.:)
Wyżej wymieniona "odznaka" jest kluczem do jednej z nich,gratuluję pomysłu.:)

Wg mnie nie masz racji - w regulaminie piszę, że odznaka jest dla czlonków PZW czyli opłacających składki więc i tak "młody wędkarz" ma prawo do wędkowania na 2 wędki - jaka wiec jest różnica ? Ja nie widzę żadnych korzyści ... ale może sie mylę lub coś błędnie interpretuję.


Nie wiem czy się mylę ale wydawało mi się że do jakiegoś wieku uczestnik ma prawo łowić tylko na jedną wędkę,przynajmniej tak było kiedyś.
Mogę się mylić bo PZW zmienia przepisy częściej jak zmienia się pogoda a nie mam ochoty tracić czasu żeby to sprawdzać.
Nim znajdę odpowiedź to przepisy zmienia się dwa razy i znów trzeba będzie szukać.:)
Jest moda na pisanie pytań do rzecznika prasowego ZG PZW,może ktoś napisze i zapyta .:)
[2012-04-14 15:01]

kubaxxx

jak zdobyć odznake wzorowy wędkarz

[2012-04-14 15:07]

tryfta

Małe pytanko,czy ta odznaka jest aż tak bardzo potrzebna do szczęścia:)Może powstanie konkurs dla kół kto ma najwięcej odznaczeń ,ten otrzyma nagrodę z PZW w postaci medalu za sukcesy w wychowaniu młodzieży.Chyba czas na zmiany,nie zawsze to co dobre było kiedyś,jest dobre dzisiaj.Czy nie lepiej kontrowersyjne przepisy zastąpić bardziej przyjaznymi dla młodzieży?
[2012-04-14 15:42]