Łowienie na więcej niż 2 wędki

/ 30 odpowiedzi
u?ytkownik13410


Egzamin do 14 roku życia jest darmowy, po zdanym pomyślnie egzaminie młody dostaje zaświadczenie z którym należy się udać do starostwa powiatu i tam wyrobić kartę. Ja za wyrobienie karty zapłaciłem 10 zł (powiat warszawa- zachód, nie wiem jak to jest w innych).
W Mazowieckim pzw koszta byłyby mniej więcej takie:
- 10 zł karta wędkarska
- 15 zł składka członkowska dla osób poniżej 16 rż.
- 12 zł wpisowe (jednorazowo)
- 0 zł legitymacja
- i z tego co się orientuje to składka członków uczestników wynosi 10 zł
Szczerze mówiąc poleciłbym wyrobienie karty. Jest ona wydawana dożywotnio, i warto ze względu na ulgi, nawet jak się młodemu nie spodoba nie będzie zbyt wielkich strat. Ja szczerze mówiąc żałuje że ojciec nie pomógł mi w wyrobieniu karty wędkarskiej w wieku 11 lat, tylko musiałem sam się wokół tego zakręcić mając lat 20 tracąc parę lat wędkowania na sadzawkach. (2009/12/09 20:57)

Norbert Stolarczyk


I tak oto Kolego Marski Pan czermin wyręczył mnie w udzieleniu odpowiedzi za co bardzo dziękuję nie ma co tu więcej do dodania tak się srawy mają. Ja też nakłaniam podobnie jak Kolega Czermin aby twój siedmiolatek Kolego Marski pouczył się troszkę regulaminu i poszedł na swój pierwszy w życiu poważny egzamin :) są tego same plusy.
pozdrawiam (2009/12/09 21:59)

marski


Dzięki .
Hm więc co mi zostało jak zasiąść z młodym i uczyć go regulaminu :).
Teraz w zimowe wieczory będzie co robić ,młody szybko kuma więc da rade . (2009/12/09 22:14)

u?ytkownik26601


Art. 7. 1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą Łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa — posiadająca ponadto jego zezwolenie.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadajàcej taką kartę.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywajàcy w Polsce, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiajàce amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
5. Kartę wędkarską lub kartą łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizacje  amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadajàce średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
Pozdrawiam (2009/12/11 17:54)

u?ytkownik26601


cd.
Art. 8. 1. Zabrania się połowu ryb
11) więcej niż dwiema wędkami jednocześnie, a w wypadku ryb łososiowatych i lipieni — więcej niż jedną wędką
Art. 21. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określa:
1) szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 17 stycznia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

(Dz.U. 2003 nr 17 poz. 160)
- ogłoszone 04.02.2003 r.
- wchodzi w życie i obowiązuje od 19.02.2003 r.


Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz. 1559) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:
a) w ust. 2:
- pkt 2 otrzymuje brzemienie:
"2) za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
a) jednym haczykiem z przynętą albo
b) nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm",
- uchyla się pkt 3, (mówiący o zakazie "połowu na żywca")

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Amatorski połów ryb wędką pod lodem uprawia się za pomocą wędziska o długości  co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,
2) sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm";

2) w § 6 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"13) miętusa (Lota Lota L.):
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi 30 cm,
b) w pozostałych wodach 25 cm,";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. Raków pręgowatych (Orconectes limosus Raf.), raków sygnałowych (Pacifastacus leniusculus Dana) oraz ryb z gatunków trawianka (Perccottus glenii Dyb.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) i sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) po złowieniu nie należy wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.";

4) § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Obręb hodowlany obejmuje powierzchnię gruntów stawowych lub innych zbiorników wodnych służących do chowu lub hodowli ryb, łącznie z groblami, urządzeniami doprowadzającymi lub odprowadzającymi wodę oraz odcinek cieku przepływającego wzdłuż stawów rybnych, w przypadku obrębu hodowlanego ustanowionego w ramach obwodu rybackiego.";

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) na dopływie odcinka rzeki, o którym mowa w pkt 3, od ujścia tego dopływu do rzeki, do najbliższego piętrzenia, które uniemożliwia swobodny przepływ ryb, wraz z odcinkiem tego dopływu o długości 50 m powyżej piętrzenia,";

5) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu." (2009/12/11 18:30)