Kilka pytań odnośnie karty i łowienia w okręgu

/ 17 odpowiedzi
Witam.
Może mi ktoś wytłumaczyć po kolei co muszę zrobić aby posiadać kartę w. ?
Jaką więdzę muszę posiadać i ogólnie jak to jest z egzaminem oraz gdzie mógłbym łowić po uregulowaniu wszystkich wpłat.
Mnie obowiązywały byt już opłaty jako uczestnika.
Analos


www.kartawedkarska.pl (2011/10/04 13:33)

SLOWAK


Zgłoś się do najbliższego koła wędkarskiego ,weż od nich regulamin RAPR ,kilka razy przeczytaj go,zwroc uwagę na wymiary ochronne ryb okresy ochronne limity połowów ,ilości wedek porzadek na łowisku itd.czyli przeczytaj caly RAPR i naucz sie go.ZDAJ EGZAMIN ,dostaniesz zaswiadzczenie o zdaniu egzaminu idziesz z tym do starostwa ,zabierasz jeszcze jedno zdjecie i 10 zeta skladasz wniosek o wydanie karty wedkarskiej i czekaz na jej wydanie ,to wszystko .POŁAMANIA KIJAW PRZYSZLOSCI. (2011/10/04 13:36)

jurek


A może byś zajrzał na stronę Koła Wędkarskiego , do którego należysz ( jak piszesz w profilu )


Przyłącz się do społeczności swojego Koła - kliknij!

Do tej pory:
12607

odwiedzin!
Regulamin P.Z.W.
REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYBZarząd Główny PZW na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2010 r. przyjął nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. W Regulaminie dokonano niezbędnych zmian wynikających ze zmiany Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24 września 2010 r. (Dz.U. Nr 200 z 27.10.2010 r.) oraz zaproponowanych przez Komisję ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód Zarządu Głównego PZW. Ze względu na zapowiadane rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przewiduje się, że Regulamin w swojej ostatecznej formie drukowanej ukaże się po wejściu w życie rozporządzeń do Ustawy o rybactwie.

.
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujący od 01.01.2011r.

Rozdziały

I. Wstęp
II. Prawa wędkującego w wodach PZW
III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW
IV. Zasady wędkowania
V. Dozwolone metody połowu
VI. Ochrona ryb
VII. Kontrola i odpowiedzialność
wędkujących w wodach PZW
VIII. Informacje
końcowe

I. WSTĘP

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór
przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.
Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących
w Użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w
Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach
specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach
PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa.
Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa
podwodnego i stosowne zezwolenie.

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. Prawo do wędkowania w wodach Użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski
mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską,
przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia
uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym,
że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru
osoby uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.
6. Młodzież nie zrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu
ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntową-spławikową
maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę.
b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby
pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową.
Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.
7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających
kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia
oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo
łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska
i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę
wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego
mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka
składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe
ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie
wędki.

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską,
zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane
przez wydającego zezwolenie.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do
kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe
ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz,
który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni
zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu.
Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął
dane stanowisko.
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich Użytkownika.
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków
ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w
promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem
połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na
nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie
uprawnionego do rybactwa.
8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak Np. śnięte
ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma
obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW,
policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do
zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek
wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i
ciężar oraz miejsce i datę połowu.

IV. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości
co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
(zmienić na równobrzmiący z rozporządzenia)
a/ jednym haczykiem z przynętą, albo
b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną
przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione
w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c/ w metodzie spinningowej i trolinngowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie
więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione
w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
d/ przy połowie ryb spod lodu:
- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o
średnicy 20 mm, albo
- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy
haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm
2. Przynęty
a/ Jako przynęty mogą być stosowane:
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne.
b/ Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/ :
- zwierząt i roślin chronionych,
- ikry rybiej,
c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy Żywe lub martwe, a także ich części. W
przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być Użyte tylko ryby wymiarowe lub nie
objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich
/ Np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych
lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie
ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.
3. Wędkowanie
3.1. W wodach Użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z
wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze
PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1
godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.
3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych
miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki.
Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b/ sprzedawać złowionych ryb,
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek
oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli
hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna,
Np. ostrogi, opaski i progi denne,
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i
innych rybackich narzędzi połowu,
f/ łowić metodą "szarpaka",
g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Użytkownika wody,
h/ wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w
jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30
września,
j/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
k/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach Żeglugi wodnej,
l/ wędkować z mostów,
m/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
3.5. Ryby w stanie Żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy
przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na
sztywnych obręczach. Ryby łososiowate i lipień, przeznaczone do zabrania należy
uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno
złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej
niż 24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów
dobowych.
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie,
z ostrożnością wypuszczone do wody.
3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka,
czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska,
w którym je złowiono, ani do innych wód.
3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego
łowienia metodami spinningową lub muchową.
3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym
łowisku wprowadzić ograniczenie lub
zakaz stosowania zanęt.
3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę,
pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Podrywka
wędkarska to … - (zapis z rozporządzenia).
3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z
których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby
przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w specjalnym
sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5

V. DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntową-spławikową
1.1. Łowienie ryb metodą gruntową-spławikową dozwolone jest równocześnie na
dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.
1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym
łowisku.
1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania
następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu - 10 m
b/ między łodziami lub brodząc - 25 m
c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m
2. Metoda spinningowa
2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w
ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa
haczyki. W czasie spinningu nie wolno stosować żadnych dodatkowych
wskaźników brań instalowanych na lince.
2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania
następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m
b/ łowiąc z łodzi - 50 m
3. Metoda trolingowa
3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę,
zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki,
holowaną za napędzanym silnikiem
, Żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem
pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.
3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną
odległość 50 m od innych wędkujących.
4. Metoda muchowa
4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w
ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie
więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk
nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.
Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do
wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości
Używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej
nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz
zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.
4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne
odległości od innych wędkujących;
a/ z brzegu lub brodząc – 25 m,
b/ z łodzi – 50 m.
5. Metoda Podlodowa.
5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone
jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na
dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu –
dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub
wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między
nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po
złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.
5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną
odległość 10 m od innych wędkujących.
5.6. Zabrania się stosować martwej i Żywej ryby jako przynęty.

VI. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego
krańca płetwy ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
- boleń do 40 cm
- brzana do 40 cm
- certa do 30 cm
- głowacica do 70 cm
- jaź do 25 cm
- jelec do 15 cm
- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/
- kleń do 25 cm
- lin do 25 cm
- lipień do 30 cm
- łosoś do 35 cm
- miętus:
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm
b) w pozostałych wodach do 25 cm
- okoń do 15 cm /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i
lipienia/
- pstrąg potokowy do 30 cm
- rozpiór do 25 cm
- sandacz do 50 cm
- sapa do 25 cm
- sieja do 35 cm
- sielawa do 18 cm
- sum do 70 cm
- szczupak do 50 cm
- świnka do 25 cm
- troć do 35 cm
- troć jeziorowa do 50 cm
- węgorz do 50 cm
- wzdręga do 15 cm
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia
- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca
- brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31 grudnia
- certa :
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30
listopada,
b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1
stycznia do 30 czerwca
- głowacica od 1 marca do 31 maja
- lipień od 1 marca do 31 maja
- łosoś :
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października
do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki,
soboty i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do
końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w
piątki, soboty i niedziele,
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.
- miętus od 1 grudnia do końca lutego
- pstrąg potokowy:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i
jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z
Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej
dopływach od 1 września do 31 stycznia,
b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia
- sieja od 1 października do 31 grudnia
- sielawa 1 października do 31 grudnia
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja
- sapy od 1 kwietnia do 31 maja
- sum:
a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1
grudnia do 31 maja
b/ w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
- świnka od 1 stycznia do 15 maja
- troć:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października
do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki,
soboty i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do
końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w
piątki, soboty i niedziele
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia
- węgorz od 15 czerwca do 15 lipca
4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb
przypada w dzień ustawowo wolny od pracy
, okres ochronny ulega skróceniu o ten
dzień.
5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie
chronionych:
- alosa,
- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka
- babka mała,
- babka piaskowa,
- ciosa,
- dennik,
- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy
- iglicznia,
- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy
- kiełb białopłetwy,
- kiełb Kesslera,
- koza,
- koza złotawa,
- kur rogacz,
- minogi - wszystkie gatunki
- parposz,
- piekielnica,
- piskorz,
- pocierniec,
- różanka,
- strzeble - wszystkie gatunki,
- śliz,
- wężynka.
6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:
7.1. W ciągu tygodnia /od poniedziałku do niedzieli/:
- głowacica 1 szt.
7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /
- sum 1 szt.
- troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, /łącznie/
2 szt.
- lipień, pstrąg potokowy, /łącznie/ 3 szt.
- brzana, karp /łącznie/ 3 szt.
- lin 4 szt.
- certa 5 szt.
- węgorz 2 szt.
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może
przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w
ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza,
pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w
rozdziale IV, pkt. 3.7.
10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte
w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do
zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
a/ funkcjonariuszy Policji,
b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d/ strażników Straży Ochrony Mienia PZW,
e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
f/ strażników Straży Leśnej,
g/ strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h/ funkcjonariuszy Straży Granicznej,
i / uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.
2. Na Żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek:
- okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą
konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie
prawa, w tym:
- Ustawy Prawo Wodne,
- Ustawy Prawo o ochronie środowiska,
- Ustawy o rybactwie śródlądowym,
- Ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
- Ustawy o lasach,
- Ustawy o ochronie przyrody,
- Ustawy o ochronie zwierząt,
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów Żyjących w wodzie,
(z późniejszymi zmianami).
Regulamin wchodzi w Życie na mocy Uchwały Nr 83 Zarządu Głównego Polskiego
Związku Wędkarskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.źródło: PZW.org.pl | Regulamin jest własnością Polskiego Związku Wędkarskiego.Esocidae


idziesz do swojego koła wędkarskiego (dzielnica) mówisz że chcesz zrobić kartę wędkarską.Wpłacasz im na konto za wyrób karty, oraz składki (placisz je co rok) egzaminu nie zdajesz to lipa (2011/10/04 21:44)

jurekEsocidae
idziesz do swojego koła wędkarskiego (dzielnica) mówisz że chcesz zrobić kartę wędkarską.Wpłacasz im na konto za wyrób karty, oraz składki (placisz je co rok) egzaminu nie zdajesz to lipa

Piszesz głupoty człowieku , idziesz do Koła Wędkarskiego , tam zdajesz egzamin na kartę wędkarską i opłacasz w Kole za zdany egzamin około 30 zł , potem dostajesz dokument , wraz z pieczęciami egzaminującego i idziesz do Urzędu Miasta lub Gminy i tam też płacisz 15 zł , oraz zdjęcie i za tydzień odbierzesz kartę wędkarska , potem do Koła i wyrabianie legitymacji ewidencyjnej , opłacenie wpisowego ( 25 zł ) , opłaty członkowskiej ( 62 zł ) oraz opłat obowiązujących w Twoim Okręgu , wtedy dostaniesz zezwolenie wraz z wykazem wód i rejestr połowu ryb .
(2011/10/07 18:35)

bluehornet


idziesz do swojego koła wędkarskiego (dzielnica) mówisz że chcesz zrobić kartę wędkarską.Wpłacasz im na konto za wyrób karty, oraz składki (placisz je co rok) egzaminu nie zdajesz to lipa

Nie ma co - ciekawe zwyczaje !!!!
(2011/10/07 19:10)

EsocidaeEsocidae
idziesz do swojego koła wędkarskiego (dzielnica) mówisz że chcesz zrobić kartę wędkarską.Wpłacasz im na konto za wyrób karty, oraz składki (placisz je co rok) egzaminu nie zdajesz to lipa

Piszesz głupoty człowieku , idziesz do Koła Wędkarskiego , tam zdajesz egzamin na kartę wędkarską i opłacasz w Kole za zdany egzamin około 30 zł , potem dostajesz dokument , wraz z pieczęciami egzaminującego i idziesz do Urzędu Miasta lub Gminy i tam też płacisz 15 zł , oraz zdjęcie i za tydzień odbierzesz kartę wędkarska , potem do Koła i wyrabianie legitymacji ewidencyjnej , opłacenie wpisowego ( 25 zł ) , opłaty członkowskiej ( 62 zł ) oraz opłat obowiązujących w Twoim Okręgu , wtedy dostaniesz zezwolenie wraz z wykazem wód i rejestr połowu ryb .
Ja pisze jak jest a nie jak powinno byc :) żadko w którym kole jest przeprowadzany egzamin . (2013/03/05 13:45)

Diablo


Niestety Esocidae ma sporo racji.
W moim przypadku wyglądało to tak:
Poszedłem do siedziby koła, tam pani poprosiła mnie o dowód i legitymacje studencką. Spisała dane do tego zdjęcie i pare złoty za wyrobienie karty. Po tygodniu stawiłem się ponownie w kole a tam czekała karta i legitymacja. Opłaciłem wpisowe i znaczki i to tyle. Nie było mowy o żadnym egzaminie. RAPRu nauczyłem się dla siebie a nie dla egzaminatorów. (2013/03/05 13:59)

Daishi


Dokładnie tak! Więcej nie trzeba pisać na powyższy wpis! (2013/03/05 14:13)

u?ytkownik26223


W moim przypadku dałem sąsiadowi zdięcie +opłaty+ "na flaszke " ipo tygodniu miałem kartę Było to dawno bo w 1988r.Teraz już tej ostatniej opłaty wnosić nie trzeba. (2013/03/05 14:22)

Imatyta


Tu tylko chodzi o kase. Większość kół ma głęboko gdzieś twoją wiedze o RAPR. Masz mamone to dawaj i jesteś wędkarzem. I tak prawie nie ma czego łowić na wodach PZW, więc regulamin powinien się zwać "Regulamin Amatorskiego Siedzenia Nad Wodą" ;) (2013/03/06 07:09)

Okonek 49


Do egzaminowania na kartę wędkarską to starosta upoważnia stowarzyszenia wędkarskie a nie tylko PZW. Tu kłania się znajomość ustawy o rybactwie śródlądowym . Egzamin powinien opierać się na zapisach ustawowych i rozporządzeniach na je podstawie wydanych. Dużo mniej do nauki.

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących
w Użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w
Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. 
Na wodach państwowych nie podlegającym dzierżawie przez  PZW ani innego uprawnionego do rybactwa obowiązują tylko ustawowe zapisy.2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
 Radzę przeczytać czy ustawa choć raz wymienia nazwę PZW albo RAPR. (2013/03/14 01:14)

osa12


Zgłoś się do najbliższego koła wędkarskiego ,weż od nich regulamin RAPR ,kilka razy przeczytaj go,zwroc uwagę na wymiary ochronne ryb okresy ochronne limity połowów ,ilości wedek porzadek na łowisku itd.czyli przeczytaj caly RAPR i naucz sie go.ZDAJ EGZAMIN ,dostaniesz zaswiadzczenie o zdaniu egzaminu idziesz z tym do starostwa ,zabierasz jeszcze jedno zdjecie i 10 zeta skladasz wniosek o wydanie karty wedkarskiej i czekaz na jej wydanie ,to wszystko .POŁAMANIA KIJAW PRZYSZLOSCI.PZW z uporem maniaka egzaminuje ze znajomości swojego wewnętrznego regulaminu RAPR, nie rozumiejąc, iż Karta Wędkarska jest dokumentem państwowym i znajomość RAPR jest zbędna, dopiero łowiąc na wodach PZW RAPR obowiązuje.

Nie wszyscy zdający egzamin maja ochotę łowić na wodach PZW !, a nawet jak mają nie muszą znać przed egzaminem RAPR. 

RAPR obowiązuje dopiero jak już posiadasz Kartę Wędkarską i łowisz na wodach PZW !

(2013/03/14 14:12)

u?ytkownik96474


Cytat...

PZW z uporem maniaka egzaminuje ze znajomości swojego wewnętrznego regulaminu RAPR, n..

Kiedy RAPR stal sie wewnętrznym regulaminem PZW ????? 
Dobre!
.. (2013/03/14 16:35)

osa12


Cytat...

PZW z uporem maniaka egzaminuje ze znajomości swojego wewnętrznego regulaminu RAPR, n..

Kiedy RAPR stal sie wewnętrznym regulaminem PZW ????? 
Dobre!
..W czym ta dobroć, bo nie "kumam" ?
(2013/03/14 20:51)