Zaloguj się do konta

Jak zostać społecznym strażnikiem PZW

utworzono: 2011/08/25 14:58
jurek

Jak zostać społecznym strażnikiem PZW·                        Odpowiadając na liczne pytania kolegów i koleżanek z Naszego Portalu chciałbym przedstawić dokumenty do pobrania  dla wszystkich zainteresowanych. Są to
Wszystkie uprawnienia Państwowej Straży Rybackiej wobec wędkujących i
Innych , którzy podlegają ich jurysdykcji . Ale również co wolno i nie wolno strażnikowi
PSR , kto tworzy SSR i jej uprawnienia.

PRAWIE WSZYSTKO O STRAŻNIKACH PSR , ich obowiązkach , zadaniach , wynagrodzeniach , premiach i kwalifikacjach ORAZ WYSOKOŚĆ GRZYWIEN—nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane.

Rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.


REGULAMIN SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ.
Do uprawnień strażnika społecznego---zalicza się również tzw.  " UJĘCIE
OBYWATELSKIE "
---- ( takiego zatrzymania może dokonać każdy obywatel—który
jest świadkiem przestępstwa, np. kradzieży , rozboju , gwałtu , pobicia—może taki
obywatel dokonać zatrzymania –do chwili przyjechania Policji , Straży Miejskiej )

TYM BARDZIEJ STRAŻNIK PZW, który jest świadkiem szarpania ryb, stawiania sieci
Kłusowniczych i innych przestępstw.DLA WSZYSTKICH WĘDKARZY INFORMACJA - jeżeli zostaniecie ukarani , a uznacie potem , że macie jakieś zastrzeżenia co do wysokości mandatu , bądź rodzaju wykroczenia, to zawsze po przyjęciu mandatu możecie w ciągu 7 dni odwołać się do Sądu Rejonowego , z podaniem i uzasadnieniem ( jeśli budzi to waszą wątpliwość w sens karania ), to wszystko na podaniu + mandat karny ( w załączeniu ).

JEST BARDZO DUŻO CHĘTNYCH WĘDKARZY –KTÓRZY CHCIELIBY WSTĄPIĆ W SZEREGI SSR , LECZ NIE ZA BARDZO WIEDZĄ ....JAK I CO ??????????????? .


Więc . żeby zostać społecznym strażnikiem nie potrzeba wcale wyższego wykształcenia (wystarczy zawodowe ) , plus wypełniony formularz ( od komendanta danego Okręgu , lub kogoś z władz Koła ) , formularz zawiera wszystkie dane oraz oświadczenie własne o niekaralności ( potem tą wiadomość się weryfikuje i sprawdza ) . Potem gdy już dostaniecie się w szeregi SSR ...to komendant PSR –raz w roku przeprowadza egzamin w formie testów pisanych ..........(zainteresowani tymi testami mogą dowiedzieć się więcej—pisząc do mnie na private ) .Każdy ze strażników powinien dostać specjalny : NOTATNIK SŁUŻBOWY : i być ubrany przez swoje Koło wędkarskie (które to dostaje 5-10% odpis od Okręgu na rzecz SSR ) .
Każdy ze strażników , może samodzielnie podjąć kontrole ( choć ze względu bezpieczeństwa zaleca się kilku osobowe patrole ) . Przy większym Kole wędkarskim , może powstać ...Grupa Terenowa Strażników wraz z komendantem. Po każdej kontroli , nawet jeżeli nie ma komendanta ...Dowódca Patrolu –sporządza notatkę służbową wraz z dokładnym opisem zdarzeń , długością sieci kłusowniczych , rozmiarem oczek oraz szerokością sieci---podając wszystko, np.około 70m , oczka 3.5x3.5cm , szerokość ok.1.60m , oraz wszystkie ryby zostały uwolnione , a jeżeli są martwe lub ledwie żywe ---to należy napisać , że zostały przekazane za pokwitowaniem do Uprawnionego do Rybactwa – w tym wypadku –RYBAKA PZW...................( poniżej będzie do pobrania wzór notatki i wiele innych potrzebnych dokumentów ) . Koledzy strażnicy powinni mieć do siebie zaufanie i nigdy nie zostawiać kolegi samego , musicie mieć wklepane w swych telefonach numery do PSR , Straży Miejskiej , wszystkich strażników społecznych oraz do Policji ---ale tu jest ważna sprawa , że jeżeli z dala od miasta –będziecie dzwonić na 112 lub 997 –to może to trochę potrwać , więc lepiej wcześniej dowiedzieć się o numery do Terenowych Oddziałów Policji oraz nawiązać kooperacje (współpracę ) ze Strażą Leśną ---która również może Wam pomóc ( Na przykład ja mam zezwolenie na wjazd w każdą przecinkę w lesie –prowadząca do jeziora---muszę tylko na chwilę wcześniej wysłać SMS do komendanta Straży Leśnej , dobrze też jest nawiązać znajomości z Policją , Strażą Miejska –przecież tam też są wędkarze , po prostu dla chcącego –nic trudnego ) .Sieci i inne kłusownicze narzędzia wraz z pozostawionymi wędkami zdajemy w ciągu 3-rzech dni do PSR wraz ze szczegółowym opisem .Za drobne przewinienia możemy upomnieć wędkarza , ale i również skierować wniosek (wzór do pobrania ) wraz ze szczegółowymi danymi z karty wędkarskiej i legitymacji ewidencyjnej , nie możemy natomiast żądać innych dokumentów ....chyba , że wędkarz grzecznościowo sam podyktuje dane z dowodu osobistego i prawa jazdy , Nie możemy również sami przeglądać siatki z rybami –to wędkarz na naszą prośbę ma obowiązek pokazania ryb w siatce lub w torbie .........Jeżeli zauważycie coś podejrzanego –to dzwonimy do komendanta SSR , PSR lub po Policję . Jeżeli używacie do kontroli własnego pojazdu –to wpisujemy w notatce markę , pojemność i rejestrację auta . Koło jest zobowiązane raz na kwartał zwrotu pieniędzy za przejechane km-----tj. Po 0.50 groszy za jeden kilometr . Po roku aktywnej działalności społecznej , zazwyczaj władze Koła i Okręgu mogą dać Wam zniżki na wędkowanie .Podam przykład z Torunia –tam każdy społeczny strażnik opłaca tylko 5 zł. na rok .


Zawsze blacha musi być umieszczona po lewej stronie kurtki , swetra , bluzy—w górnym rogu , a na żądanie wędkującego pokazujemy legitymację strażnika –wydaną zazwyczaj przez Starostę ( i obowiązującą tylko w danym powiecie ) , Podczas wspólnych akcji z PSR --- musimy podporządkować się im . Dla Społecznych Strażników nie obowiązuje czas , możecie działać o każdej porze dnia i nocy .


ALE TU WIELKA UWAGA O ROZWAGĘ I BEZPIECZEŃSTWO WAS SAMYCH , PAMIĘTAJCIE , ŻE ZA BLACHĄ I LEGITYMACJĄ STRAŻNIKA SPOŁECZNEGO NIE MA HEROSÓW .....I ŻYCIE I ZDROWIE MACIE TYLKO JEDNO------ WIĘC JE SZANUJCIE I SPEŁNIAJCIE SWE POWINNOŚCI NA RZECZ WSZYSTKICH WĘDKARZY ............ Z ROZUMEM I ROZSĄDKIEM .
Dołączam wiele obowiązkowych dokumentów .

Społeczny Strażnik ----Jurek Suchodolski .
 

  

 

Pliki (23):

img060_x2225_x393.jpg - - 80 kb
img061_x2883_x4185.jpg - - 46 kb
img062_x454_x4659.jpg - - 82 kb
img063_x7075_x711.jpg - - 88 kb
img064_x5180_x9196.jpg - - 78 kb
img065_x1824_x9548.jpg - - 91 kb
img066_x6385.jpg - - 94 kb
img067_x9706.jpg - - 73 kb
img068_x4708.jpg - - 67 kb
img069_x4614.jpg - - 68 kb
img055_x4485.jpg - - 91 kb
img056_x8132.jpg - - 87 kb
img057_x9257.jpg - - 96 kb
img058_x6942.jpg - - 83 kb
img059_x9412.jpg - - 97 kb
notatka_z_przeprowadzonej_kontroli_przez_ssr..jpg - - 89 kb
nowy_statut_polskiego_związku_wędkarskiego..doc - - 114 kb
-regulamin_amatorskiego_połowu_ryb--2003r..doc - - 58 kb
rozporzadzenie_ministra_rolnictwa_i_rozwoju_wsi_w_sprawie_połowu_ryb_oraz_warunków_chowu..doc - - 62 kb
ustawa_o_rybactwie_śródlądowym_z_18.04.1985r.doc - - 82 kb
taryfikator_mandatów.doc - - 23 kb
ustawa_o_rybolostwie_morskim_..doc - - 61 kb
wniosek_o_ukaraniu_wędkarza..jpg - - 91 kb.


Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb nowy od 01 stycznia 2011 r
Rozdziały
I. Wstęp
II. Prawa wędkującego w wodach PZW
III. Obowiązki wędkującego w wodach PZW
IV. Zasady wędkowania
V. Dozwolone metody połowu
VI. Ochrona ryb
VII. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących w wodach PZW
VIII. Informacje końcowe
I. WSTĘP
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór
przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.
Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących
w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w
Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach
specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach
PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa.
Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa
podwodnego i stosowne zezwolenie.
II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski
mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską,
przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia
uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym,
że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru
osoby uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.
6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu
ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową
maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie
stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną
wędkę.
b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby
pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową.
Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.
7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających
kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia
oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu PZW. Każda osoba z grupy ma prawo
łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska
i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę
wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego
mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka
składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe
ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie
wędki.

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską,
zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane
przez wydającego zezwolenie.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do
kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe
ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz,
który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni
zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu.
Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął
dane stanowisko.
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków
ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w
promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem
połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na
nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie
uprawnionego do rybactwa.
8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte
ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma
obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW,
policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do
zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek
wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i
ciężar oraz miejsce i datę połowu.
IV. ZASADY WĘDKOWANIA
1. Wędka
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości
co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
(zmienić na równobrzmiący z rozporządzenia)
a/ jednym haczykiem z przynętą, albo
b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną
przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione
w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie
więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione
w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
d/ przy połowie ryb spod lodu:
- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o
średnicy 20 mm, albo
- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy
haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm
2. Przynęty
a/ Jako przynęty mogą być stosowane:
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne.
b/ Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/ :
- zwierząt i roślin chronionych,
- ikry rybiej,
c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy Żywe lub martwe, a także ich części. W
przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być uŜyte tylko ryby wymiarowe lub nie
objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i
pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych
lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie
ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.
3. Wędkowanie
3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować przez całą dobę, z
wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze
PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1
godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.
3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych
miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki.
Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b/ sprzedawać złowionych ryb,
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek
oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli
hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi
denne,
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i
innych rybackich narzędzi połowu,
f/ łowić metodą "szarpaka",
g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
h/ wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w
jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30
września,
j/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
k/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
l/ wędkować z mostów,
m/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy
przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na
sztywnych obręczach. Ryby łososiowate i lipień, przeznaczone do zabrania należy
uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno
złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej
niż 24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów
dobowych.
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie,
z ostrożnością wypuszczone do wody.
3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka,
czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska,
w którym je złowiono, ani do innych wód.
3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego
łowienia metodami spinningową lub muchową.
3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub
zakaz stosowania zanęt.
3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę,
pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Podrywka
wędkarska to … - (zapis z rozporządzenia).
3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z
których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby
przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w specjalnym
sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5
V. DOZWOLONE METODY POŁOWU
1. Metoda gruntowo-spławikowa
1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na
dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.
1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym
łowisku.
1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania
następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu - 10 m
b/ między łodziami lub brodząc - 25 m
c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m
2. Metoda spinningowa
2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w
ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niŜ dwa
haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych
wskaźników brań instalowanych na lince.
2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania
następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m
b/ łowiąc z łodzi - 50 m
3. Metoda trolingowa
3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę,
zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki,
holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem
pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.
3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną
odległość 50 m od innych wędkujących.
4. Metoda muchowa
4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w
ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie
więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk
nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.
Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do
wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości
uŜywanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej
nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz
zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.
4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne
odległości od innych wędkujących;
a/ z brzegu lub brodząc – 25 m,
b/ z łodzi – 50 m.
5. Metoda podlodowa
5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka - dozwolone
jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na
dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu –
dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub
wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między
nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
5.3.Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po
złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną
odległość 10 m od innych wędkujących.
5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.
VI. OCHRONA RYB
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego
krańca płetwy ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
- boleń do 40 cm
- brzana do 40 cm
- certa do 30 cm
- głowacica do 70 cm
- jaź do 25 cm
- jelec do 15 cm
- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/
- kleń do 25 cm
- lin do 25 cm
- lipień do 30 cm
- łosoś do 35 cm
- miętus:
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm
b) w pozostałych wodach do 25 cm
- okoń do 15 cm /za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze wód krainy pstrąga i
lipienia/
- pstrąg potokowy do 30 cm
- rozpiór do 25 cm
- sandacz do 50 cm
- sapa do 25 cm
- sieja do 35 cm
- sielawa do 18 cm
- sum do 70 cm
- szczupak do 50 cm
- świnka do 25 cm
- troć do 35 cm
- troć jeziorowa do 50 cm
- węgorz do 50 cm
- wzdręga do 15 cm
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia
- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca
- brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31 grudnia
- certa :
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30
listopada,
b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1
stycznia do 30 czerwca
- głowacica od 1 marca do 31 maja
- lipień od 1 marca do 31 maja
- łosoś :
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października
do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki,
soboty i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do
końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w
piątki, soboty i niedziele,
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.
- miętus od 1 grudnia do końca lutego
- pstrąg potokowy:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i
jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z
Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej
dopływach od 1 września do 31 stycznia,
b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia
- sieja od 1 października do 31 grudnia
- sielawa 1 października do 31 grudnia
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja
- sapy od 1 kwietnia do 31 maja
- sum:
a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1
grudnia do 31 maja
b/ w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
- świnka od 1 stycznia do 15 maja
- troć:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października
do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki,
soboty i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do
końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w
piątki, soboty i niedziele
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia
- węgorz od 15 czerwca do 15 lipca
4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb
przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten
dzień.
5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie
chronionych:
- alosa,
- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka
- babka mała,
- babka piaskowa,
- ciosa,
- dennik,
- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy
- iglicznia,
- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy
- kiełb białopłetwy,
- kiełb Kesslera,
- koza,
- koza złotawa,
- kur rogacz,
- minogi - wszystkie gatunki
- parposz,
- piekielnica,
- piskorz,
- pocierniec,
- różanka,
- strzeble - wszystkie gatunki,
- śliz,
- wężynka.
6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:
7.1. W ciągu tygodnia /od poniedziałku do niedzieli/:
- głowacica 1 szt.
7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /
- sum 1 szt.
- troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, /łącznie/
2 szt.
- lipień, pstrąg potokowy, /łącznie/ 3 szt.
- brzana, karp /łącznie/ 3 szt.
- lin 4 szt.
- certa 5 szt.
- węgorz 2 szt.
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może
przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w
ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza,
pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w
rozdziale IV, pkt. 3.7.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte
w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do
zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.
VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
a/ funkcjonariuszy Policji,
b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d/ strażników Straży Ochrony Mienia PZW,
e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej,
f/ strażników Straży Leśnej,
g/ strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h/ funkcjonariuszy Straży Granicznej,
i / uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt
wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą
konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.
VIII. INFORMACJE KOŃCOWE
1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie
prawa, w tym:
- Ustawy Prawo Wodne,
- Ustawy Prawo o ochronie środowiska,
- Ustawy o rybactwie śródlądowym,
- Ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
- Ustawy o lasach,
- Ustawy o ochronie przyrody,
- Ustawy o ochronie zwierząt,
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie,
(z późniejszymi zmianami).
Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały Nr 83 Zarządu Głównego Polskiego
Związku Wędkarskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.
 

24 września 2010 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, którą 13 października 2010 roku podpisał Prezydent RP i która wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
ISTOTNE ZMIANY
  Ustawa już obowiązuje od 27 listopada 2010 roku .

 

1. Nowa definicja amatorskiego połowu ryb (art. 7 ust. 1 ustawy)- dopuszcza się w ramach amatorskiego połowu ryb do używania podrywki wędkarskiej, ale przy łącznym spełnieniu dwóch warunków :
- w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką.
- w celu pozyskiwania ryb na przynętę.
Oznacza to, że pozyskany żywiec może być jedynie wprowadzony do akwenu w którym został złowiony (art. 7 ust. 1a ustawy). Przepis ten został wprowadzony w celu przeciwdziałania przenoszenia się chorób ryb. Jak będzie wyglądała podrywka i jakie będzie miała wymiary zostanie określone w osobnym rozporządzeniu.
2. Kłusownictwo nadal pozostało przestępstwem , wbrew wnioskowaniu o usunięcie z ustawy rybackiej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W art. 27c znowelizowanej ustawy wyliczone są czyny zabronione, będące przestępstwem.
3. Ustawowy zakaz połowu ryb z naruszeniem limitów połowowych (art. 8 ust. 1 pkt. 3a) – umożliwia ściganie wszystkich tych, którzy naruszają limity połowów poszczególnych gatunków ryb. Do tej pory jedynie można było rozpatrywać takie przewinienie w oparciu o przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, który jest tylko aktem wewnętrznym PZW). Aby jednak wprowadzone w nowelizacji rozwiązanie mogło być egzekwowane, konieczna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.
4. Zezwolenie uprawnionego do rybactwa ( w tym PZW) będzie potwierdzone dokumentem, który określa podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ( tzw. zezwolenie na wędkowanie) , które określi min. : wymiary, limity połowu, czas, miejsce, technikę połowu ryb itp. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru połowu ryb, a w przypadku jego wprowadzenia, określać sposób prowadzenia tego rejestru - art. 7 ust. 2a. Tak więc w sezonie wędkarskim 2011 r. członek PZW u skarbnika w macierzystym kole , dysponując kartą wędkarską oraz legitymacją członka PZW, do której skarbnik wklei mu znaczki składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz znaczki składki członkowskiej z hologramem potwierdzającym autentyczność ich wpłaty otrzyma także druk całorocznego zezwolenia na amatorski połów ryb, na którym też będzie wklejony hologram zabezpieczający przed fałszerstwem. Wszystkie te dokumenty wędkarz musi posiadać przy sobie podczas wędkowania. Zezwolenia okresowe 7-dniowe, 14-dniowe, miesięczne także będą wydawane przez skarbnika koła, gdzie wklei się hologram, wpisze termin ważności oraz określi wykaz wód, na których będą obowiązywać. Jeśli wykupi je członek PZW, to musi posiadać kartę wędkarską i członkowską z aktualnymi opłatami. Jeśli będzie to osoba niezrzeszona w PZW , to musi posiadać kartę wędkarską. Cudzoziemiec nie musi posiadać karty wędkarskiej w/g aktualnych przepisów prawa. Zasady wydawania i wzory zezwoleń 1-dniowych i 3-dniowych określą zarządy okręgów PZW w stosownych uchwałach. Warto więc przed wyjazdem na ryby odwiedzić stronę internetową danego Okręgu PZW, na wodach którego mamy zamiar wędkować.
5. W art. 7 ust. 4 dokonano zmiany, która mówi, że bez posiadania karty wędkarskiej będzie można wędkować tylko na wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu i hodowli ryb- oczywiście po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.
6. Ustawodawca obliguje sąd do orzekania we wszystkich przypadkach skazania za przestępstwa i wykroczenia o podaniu treści orzeczenia do wiadomości publicznej za co zapłaci sam sprawca. Nowe przepisy wprowadzają obligatoryjne orzekanie nawiązki wobec sprawcy na rzecz uprawnionego do rybactwa w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości pozyskanych ryb. Na podstawie art. 27a,b i c sąd orzeka z urzędu obowiązek naprawienia szkody przez sprawcę kłusownictwa o ile pokrzywdzony o to wnioskuje.
7. Sąd w razie ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów służących do popełnienia czynu zabronionego, a także orzeka trwałe odebranie karty wędkarskiej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez skazanego ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym włącznie z możliwością dożywotniego pozbawienia prawa do wędkowania.
8. Po nowelizacji ustawy karana może być osoba, która nie posiada przy sobie karty wędkarskiej lub używa jej mimo sądowego orzeczenia o jej odebraniu oraz osoba nieposiadająca zezwolenia bądź nie stosująca się do warunków zezwolenia lub nieprowadząca rejestru połowu ryb, jeśli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia.
9. W art. 27b zawarte są wykroczenia, za które kara grzywny nie może być niższa niż 200 zł. (warto np. zauważyć, że do takich wykroczeń należy połów ryb w okresie ochronnym, czy też połów na trzy wędki ).
10. Kartę wędkarską może otrzymać osoba, która ukończyła 14 lat – art. 7 ust. 6 ( egzamin można zdać w wieku młodszym, ale „kartę wędkarską wydaje się osobie która ukończyła 14 lat”).


Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra z dn. 11 czerwca 2010 roku, zmienione zostało rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, dotyczące ochrony węgorza i wprowadziło nowe warunki połowu tej ryby:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Pisząc jak najprościej, od dnia 11 czerwca 2010 r. wędkarzy obowiązuje:
• limit dobowy węgorza - 2szt
• wymiar ochronny - 50cm
• okres ochronny - od 15 czerwca do 15 lipca

 


Oświadczenie Zarządu Głównego PZW w sprawie kontroli osób wędkujących na wodach PZW
 Publikujący: Zarząd Główny PZW

W związku z licznymi informacjami napływającymi z okręgów PZW, od społecznych strażników rybackich oraz wędkarzy o skutkach wprowadzenia w życie znowelizowanej Ustawy o rybactwie śródlądowym, szczególnie przepisów art. 27, 27a i 27b w Ustawie z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, Zarząd Główny PZW oświadcza co następuje:

1. Polski Związek Wędkarski uznaje za swoje zadanie statutowe przestrzeganie przepisów prawa rybackiego oraz upowszechnienie zasad etyki wędkarskiej i dlatego dostrzega potrzebę zapoznania się przez wszystkich wędkujących na wodach PZW z zapisami znowelizowanej Ustawy o rybactwie śródlądowym, tak by nie spotkały ich konsekwencje prawne wynikające z naruszenia przepisów rybackich. Jest to tym bardziej niezbędne, iż, zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ustawa z 24.09.2010 r., która weszła w życie z dniem 27. 11. 2010 r. w przypadku ukarania za wykroczenia wymienione w art. 27 ust. 1, 27a ust. 2 i 27b ust.1 wprowadziła obligatoryjnie orzekanie przez Sąd kar dodatkowych, m.in. podania orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości na koszt ukaranego (art.. 27 ust.2, art. 27a ust.3, 27b ust. 3) co, zgodnie z niektórymi interpretacjami prawnymi, wyklucza stosowanie postępowania mandatowego przez uprawnione podmioty, w tym Policję.
2. Zarząd Główny PZW przypomina, że członek Związku ma prawo uprawiać wędkarstwo w wodach PZW zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującym w PZW Regulaminem amatorskiego połowu ryb, a wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów rybackich, w tym także narażenie się na wyrok sądowy za stwierdzone wykroczenia opisane w art. 27, 27a, 27b Ustawy o rybactwie śródlądowym, będą skutkować odpowiedzialnością statutową wynikająca z art. 16 Statutu PZW;
3. Zarząd Główny PZW zwraca się tym samym do kół i okręgów PZW o podjęcie powszechnej akcji upowszechnienia przepisów prawa rybackiego oraz wskazania na możliwe skutki lekceważenia zwartych w nim regulacji prawnych, w tym zwłaszcza obowiązku posiadania karty wędkarskiej, zezwolenia na amatorski połów ryb i związanego z nim obligatoryjnie rejestru połowów wędkarskich, a także przestrzegania przepisów RAPR oraz regulaminów łowisk.
4. Zarząd Główny PZW podejmie wszelkie możliwe kroki zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, związanej z różną interpretacją zapisów Ustawy o rybactwie śródlądowym w części dotyczącej karania mandatami za wykroczenia i możliwie szybkiego uzyskania ich jednolitej wykładni lub nowelizacji.


Koledzy wędkarze

Przed rozpoczynającym się sezonem wędkarskim, który będzie przebiegać w nowych uwarunkowaniach prawnych określonych znowelizowaną Ustawą o rybactwie śródlądowym, warto zapoznać się z tymi przepisami i przestrzegać je, tak by nie narazić się na dotkliwe skutki prawne, z wyrokiem sądowym włącznie. Tylko przestrzeganie zasad etyki wędkarskiej, przepisów RAPR oraz prawa rybackiego daje pewność, że wędkowanie stanie się okazją do wypoczynku i bliskiego, relaksującego kontaktu z przyrodą.


Antoni Kustusz
rzecznik prasowy ZG PZW
[2011-08-25 14:58]

trygław

Jurku super materiał.
GOOD JOP MAN!!!

Pozdrawiam
Trygław
[2011-08-25 15:36]

kapusta

OOOOOOOOOOOOOOOOO00000000 , nareszcie wszystko w jednym .
[2011-08-25 17:47]

bigrybka95

Żałuje że nie jestem pełnoletni.
[2011-08-26 18:02]

jurek

Ale niebawem będziesz , więc nie zaszkodzi , a raczej pomoże przeczytanie przepisów i Ustaw ......... życzę powodzenia .
[2011-08-27 12:00]

jurek

Już kilku chętnym pomogłem i są zadowoleni .
[2011-08-28 13:49]

Strażnik PZW


Wiadomości  Prawo i przepisy wędkarskie na forum

utworzono: 2011/08/29 12:36


 
Stachu JuniorWitam. Mam pytanie gdzie mozna pobrac formularz azeby starac sie o straznika PZW??


[2011-08-29 13:09]

jurek

Dodam jeszcze , że strażnicy społeczni to nie jest ORMO , jak pisze pewien blogger
[2011-08-29 15:57]

Tensa

Witam Kolegów Strażników ..
Własnie odebrałem od Prezesa rynsztunek Strażnika i oczywiście odznakę Myślę ,że w Sobotę pójdę na swoją 1szą kontrolę.. [2011-08-31 20:49]

Witam Kolegów Strażników ..
Własnie odebrałem od Prezesa rynsztunek Strażnika i oczywiście odznakę Myślę ,że w Sobotę pójdę na swoją 1szą kontrolę..


No to KOP na szczęście. Spokojnych służb. NISZCZ KŁUSOWNIKA, BO RYBA ZNIKA! A na przyszłość, nie pisz nigdy na forum kiedy i gdzie idziesz na patrol :)


[2011-08-31 20:52]

jurek

Również Cię witamy i uważaj nad wodą , powodzenia
[2011-08-31 20:53]

Tensa

Dzięki bardzo!:)) raczej Asa z rękawa się przed grą nie wyciąga ! bez obaw:) [2011-08-31 21:47]

perwer

Dość sporo w ostatnim czasie było tego typu tematów ,dlatego mozna troche wspomóc nie tak starymi watkami.
Jak ktoś chce więcej poczytać na ten temat zapraszam do poniższych linków--tam jest
wszystko obszernie i na temat :

Co wolno SSR
Społeczni Strażnicy
Uprawnienia Straży Rybackiej
Jak zostać Społecznym Strażnikiem Rybackim???
Jak zostać strażnikiem PSR?
Straż

Tutaj można było pociągnąć temat-fajny Maciej miał pomysł :
Praca Społecznej Straży Rybackiej [2011-09-01 06:51]

Masz rację Darek, rozbił się temat na wiele członów.......... [2011-09-01 08:02]

koko88

super materiał kapusta;D [2011-09-13 19:29]

Sniper64

Witam Wszystkich:)

Ja chcę do straży...:)
Jurek dobre to w całości! Można by to podciągnąć pod jeden temat! Co ty na to?
[2011-09-13 20:55]

koko88

Ja też chcę, ale nie mam lat niestety. Czytam posty Pana Kapusty i Jurka i az ciary przechodzą po plecach. Pełne adrenaliny patrole, pilnowanie porządku, to jest to!!! Nie mogę się doczekać kiedy będę pełnoletni [2011-09-13 21:34]