Interpretacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa.

/ 13 odpowiedzi
Moje zapytanie i prośba o ewentualne stanowisko dotyczy interpretacji "Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 listopada 2012r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzenia gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie.
Dz.U. RP poz.1355
Pytanie jest następujące.
Czy poniższy zapis rozporządzenia dotyczy wszystkich, bez wyjątku wód, czy jak niektórzy twierdzą, tylko wód będących w zarządzie RZGW,  stanowiących obwody rybackie i posiadających sporządzone operaty rybackie?


§ 5. 1. Gatunki ryb uznane za nierodzime określone w § 2 mogą zostać wprowadzone do powierzchniowych wód śródlądowych,
jeżeli:
1) w operacie rybackim przewidziano wprowadzenie ryb tych gatunków i uzasadniono to oraz określono rodzaj i ilość
materiału zarybieniowego;
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1355
2) operat rybacki, w którym przewidziano wprowadzenie ryb tych gatunków, uzyskał pozytywną opinię sporządzoną przez
uprawnioną jednostkę wskazaną w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy;
3) pochodzą one z obiektu przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb, w którym w okresie 3 lat poprzedzających to wprowadzenie nie stwierdzono występowania gatunku niedocelowego w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia nr 708/2007.
2. W przypadku ryb z gatunku karp warunkiem wprowadzenia do jezior i zbiorników zaporowych jest ponadto zastosowanie dawki zarybieniowej odpowiednio nie większej niż:
1) 4 kg i 5 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni nieprzekraczającej 100 ha;

2) 3 kg i 4 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni
powyżej 100 ha do 500 ha;
3) 2 kg i 3 kg kroczka karpia na 1 ha powierzchni obwodu rybackiego – dla jezior i zbiorników zaporowych o powierzchni
powyżej 500 ha.
użytkownik32263


Nie rozumiem Twojego pytania. Przecież jak byk jest napisane o OBWODACH RYBACKICH i OPERATACH RYBACKICH co oznacza jednoznacznie że wszystkie inne wody nie podlegają tym przepisom. Przynajmniej taka interpretacja dotyczy cytowanego fragmentu przepisów. A czy są inne? Tego już nie wiem choć jeśli pamięć mnie nie myli, nie. Więc do innych wód można walić te karpicha, amury, tołpygi , pstrągi tęczowe, źródlaki, jesiotry itp. (2015/02/22 14:54)

marek-debicki


Moje pytanie zrodziło się z powodu różnej interpretacji zapisów przedmiotowego rozporządzenia przez różne podmioty, czy też osoby fizyczne. W związku z tym, że nie dotarłem do bezpośredniej wykładni przepisów, zadałem to pytanie. Nie mam pewności jak mają się sprawy chociażby z wodami publicznymi, prawa właścicielskie do których wykonuje  marszałek województwa lub np. z wodami, prawa właścicielskie do których wykonują Lasy Państwowe.

Poniżej dla przypomnienia przedstawiam podział wód.

Materiał źródłowy ze strony http://www.encyklopedialesna.pl/hasla/index/275

Prawo wodne określiło (wprost lub pośrednio) następujący podział wód
z punktu widzenia ich własności oraz organów (jednostek organizacyjnych), którym przypadają uprawnienia właścicielskie do wód:

1.     Wody publiczne:

1)     wody publiczne stanowiące własność Skarbu Państwa:

-     wody publiczne, prawa właścicielskie do których wykonuje minister właściwy w sprawach gospodarki morskiej (wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne wraz z Zatoką Gdańską );

-     wody publiczne, prawa właścicielskie do których wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (przede wszystkim wody podziemne, wody graniczne, śródlądowe drogi morskie, wody płynące
w ciekach naturalnych, których ujście charakteryzuje się przepływem na poziomie co najmniej 2-3 m3/sec, wody w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez które przepływają wody w ciekach naturalnych o w/w charakterystyce przepływu u ujścia, inne wody istotne dla kształtowania zasobów wodnych oraz istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej);

-     wody publiczne, prawa właścicielskie do których wykonuje dyrektor parku narodowego (wody Skarbu Państwa w granicach parku narodowego);

-     wody publiczne, prawa właścicielskie do których wykonuje  marszałek województwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (pozostałe wody publiczne własności Skarbu Państwa, co do których prawa właścicielskie nie przypadają ministrowi właściwemu w sprawach gospodarki morskiej, Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorowi parku narodowego).

2)     wody publiczne stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego.

2.    Wody niepubliczne:

1)     wody niepubliczne osób prawnych (innych niż Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego);

2)     wody niepubliczne osób fizycznych. 

(2015/02/23 08:29)

Romuald55


Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej "wodami".
Wynika z tego,że wszystkie przepisy ustawy a także rozporządzenia ministrów mają zastosowanie do wszystkich wód śródlądowych. (2015/02/23 08:44)

JKarp


Chyba to nie tak Romuald.W ustawie pada wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem " wód, wodami itd " żeby za każdym razem nie wpisywać dość długiego zdania" w powierzchniowych wodach śródlądowych ".( Podobnie w umowach występuję punkt jasno podający dane Zamawiającego i Zleceniobiorcy ale potem używa się tylko w/w zwrotów czyli Zamawiający i Wykonawca ).Natomiast jasno i wyraźnie ustawa definiuje gdzie i jak należy zarybiać zgodnie z ustawą i dotyczy obwodów rybackich zgodnie z operatami rybackimi.Wynika z tego, że rozporządzenie ma zastosowanie tylko tam gdzie obowiązują operaty rybackie czyli w obwodach rybackich.
JK (2015/02/23 10:27)

marek-debicki


Tutaj Januszu mam wątpliwości, gdyż jednym z warunków wprowadzania gatunków ryb nierodzimych jest spełnienie wymogu:
§ 5. 1. Gatunki ryb uznane za nierodzime określone w § 2 mogą zostać wprowadzone do powierzchniowych wód śródlądowych, jeżeli:1) w operacie rybackim przewidziano wprowadzenie ryb tych gatunków i uzasadniono to oraz określono rodzaj i ilość materiału zarybieniowego;2) operat rybacki, w którym przewidziano wprowadzenie ryb tych gatunków, uzyskał pozytywną opinię sporządzoną przez uprawnioną jednostkę wskazaną w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy;
Ponadto ustawa określa konkretne wymagania w tym zakresie, także dla obiektów przeznaczonych do chowu i hodowli ryb.
Jak w takim przypadku miała by się sprawa m.in.wód gminnych, wód podporządkowanych Dyrektorom Parków Narodowych, Lasom Państwowym, Marszałkom Województw?
Czy tam można dobrowolnie wprowadzać gatunki nierodzime?
(2015/02/23 12:19)

JKarp


Też tak myślałem ale dotarło do mnie, że skoro jest mowa o operatach i obwodach to sprawa jest jak dla mnie prosta. 
Trzeba też zauważyć jedną ważną sprawę - kto ma prawo do zarybień?
Tu w tym opracowaniu ani razu nie wspomina się o innych wodach jak tylko o obwodach rybackich.http://www.eucc-d.de/tl_files/eucc/pdf/Aktuelle%20Projekte/Artwei%20Ergebnisse/Workshop%20Ueckermuende/06%20Krajniak_POLSKI%20SYSTEM%20ZARYBIANIA%20WOD%20PUBLICZNYCH.pdf
Wychodzi na to, że zarybienia prowadzi się celowo w obwodach rybackich na podstawie operatów rybackich. W pozostałych przypadkach " wolność Tomku w swoim domku ". (2015/02/23 12:53)

użytkownik180298


Jak sie nabywa w ilosciach churtowych w celu zarybien z osrodkow chodowlanych szlachetne gatunki ( m.in. okon , sandacz , szczupak , sum ) to te kroczki karpiowe w setkach kilogramow dostaje sie gratisowo - wiec sa wpuszczane automatycznie z pozostalymi .. (2015/02/23 13:08)

marek-debicki


Januszu, zdaniem "Wychodzi na to, że zarybienia prowadzi się celowo w obwodach rybackich na podstawie operatów rybackich. W pozostałych przypadkach " wolność Tomku w swoim domku ", określiłeś chyba sedno sprawy.
Ustawy mamy świetne,  jednak brakuje precyzyjnych przepisów wykonawczych i każdy interpretuje prawo na swój strój.
Moje kolejne i może trochę przewrotne pytanie brzmi. Gdzie w takim razie PZW ulokuje te tony produkowanego dotychczas karpia? (2015/02/27 23:19)

JKarp


Moje kolejne i może trochę przewrotne pytanie brzmi. Gdzie w takim razie PZW ulokuje te tony produkowanego dotychczas karpia?


Marek tam gdzie do tej pory ;-)
Zwróć uwagę na to, że PZW produkuje karpie po to by za nie zapłacili wędkarze w ramach zarybień. Więc nie podetną sobie gałęzi na której wygodnie się siedzi i nie pozbawią się możliwości zarobku.

JK (2015/03/01 10:15)

essex49


Panowie! Pzw zarybia i to pewne ale prywatne wody a związkowe to oczywiście karp bynajmniej tak w moim regionie! (2016/02/23 08:43)

użytkownik146847


Jak sie nabywa w ilosciach churtowych w celu zarybien z osrodkow chodowlanych szlachetne gatunki ( m.in. okon , sandacz , szczupak , sum ) to te kroczki karpiowe w setkach kilogramow dostaje sie gratisowo - wiec sa wpuszczane automatycznie z pozostalymi ..

 

to chyba w twoim okregu , w toruńskim za wszystko się płaci

 

(2016/02/23 21:18)

Artur z Ketrzyna


Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej "wodami".

 

Wynika z tego,że wszystkie przepisy ustawy a także rozporządzenia ministrów mają zastosowanie do wszystkich wód śródlądowych.

 

I to jest moim zdniem najsłuszniejsza odpowiedź, choć jak wskazali koledzy mowa jest o operatach. Co poddaje wątpliwości w to stwierdzenie.

Myslę że najlepiej jak sam uchwałodawca by w tym temacie odpowedział....

 

 

(2016/02/26 18:08)